Kauno miesto savivaldybės daugiabučių namų bendrųjų statinio inžinerinių sistemų kapitalinio remonto ir (ar) naujų įrengimo programa

Kauno miesto savivaldybės daugiabučių namų bendrųjų statinio inžinerinių sistemų kapitalinio remonto ir (ar) naujų įrengimo programos (toliau – Programa) paskirtis – skatinti Kauno miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) teritorijoje esančių daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkus kapitališkai remontuoti ir (ar) naujai įrengti bendrąsias statinio inžinerines sistemas (lietaus ir (ar) buitinės nuotekų), siekiant sumažinti Kauno miesto paviršinių vandens telkinių taršą ir sudaryti sąlygas tinkamam nuotekų tvarkymui.

Programos tikslas – siekti sumažinti Kauno miesto paviršinių vandens telkinių taršą ir sudaryti sąlygas tinkamam nuotekų tvarkymui.

Programos uždavinys – pagerinti Kauno miesto aplinkos kokybę ir apsaugą.

Paramos gavėjas – daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai.

Pareiškėjas – daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrija, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotas asmuo arba pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsnį paskirtas bendrojo naudojimo objektų administratorius.

Programos darbai (paslaugos) – statinio projekto ir statinio projekto ekspertizės parengimas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, lietaus nuotekų stovų kapitalinio remonto ir (ar) naujų buitinių nuotekų stovų iki išvado įrengimo darbai.

Paraiškų pateikimas

Pareiškėjas užpildo Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintos formos Kauno miesto savivaldybės daugiabučių namų bendrųjų statinio inžinerinių sistemų kapitalinio remonto ir (ar) naujų įrengimo programos projekto paraišką (priedas) su daugiabučių namų bendrųjų statinio inžinerinių sistemų kapitalinio remonto ir (ar) naujų įrengimo, darbų (paslaugų) sąmata. Pareiškėjas turi užpildyti kiekvieną paraiškos dalį, vadovaudamasis paraiškoje pateiktais paaiškinimais. Paraiška turi būti pasirašyta pareiškėjo ar jo įgalioto asmens.

Pareiškėjas nustatyta tvarka ir terminais pateikia užpildytą paraišką ir Kvietime nurodytus dokumentus siunčiama paštu arba pristatoma į vietą adresu: Kauno miesto savivaldybės administracijos Klientų aptarnavimo ir informavimo skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyris, Laisvės al. 96 (2 darbo vieta).

Paraiškos rengimo ir pateikimo tvarka ir terminai

Siekdamas gauti finansavimą, pareiškėjas turi pateikti šiuos dokumentus:

  1. Užpildytą Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintos formos Kauno miesto savivaldybės daugiabučių namų bendrųjų statinio inžinerinių sistemų kapitalinio remonto ir (ar) naujų įrengimo programos projekto paraišką su daugiabučių namų bendrųjų statinio inžinerinių sistemų kapitalinio remonto ir (ar) naujų įrengimo, darbų (paslaugų) sąmata. Pareiškėjas turi užpildyti kiekvieną paraiškos dalį, vadovaudamasis paraiškoje pateiktais paaiškinimais. Paraiška turi būti pasirašyta pareiškėjo ar jo įgalioto asmens. Pareiškėjas atsako už paraiškoje nurodytų duomenų teisingumą;
  2. kitus dokumentus:

2.1. galiojančių įstatų (nuostatų), registruotų Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, kopiją ir Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro pagrindinių duomenų išrašo kopiją arba Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopiją arba jungtinės veiklos sutarties kopiją;

2.2. dokumentą, patvirtinantį asmens teisę veikti pareiškėjo vardu, jei pareiškėjas atstovaujamas įgalioto asmens;

2.3. sutartį, susitarimą, sutikimą, įgaliojimą ar kitą dokumentą, suteikiantį teisę pareiškėjui teikti paraišką, atstovauti paramos gavėjui gaunant Savivaldybės finansavimą projektui įgyvendinti;

2.5. kitą informaciją, pagrindžiančią finansavimo reikalingumą ar papildančią paraiškoje pateiktą informaciją.

Paraiška (popierinės formos ir „Word“ formatu įrašyta į elektroninę laikmeną) kartu su kitais nurodytais dokumentais iki kvietimo teikti paraiškas skelbime nurodyto termino pabaigos siunčiama paštu arba pristatoma į vietą adresu: Kauno miesto savivaldybės administracijos Klientų aptarnavimo ir informavimo skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyris, Laisvės al. 96 (2 darbo vieta), užklijuotame voke (pakete), ant kurio turi būti užrašas „Paraiška“, nurodytas programos, pagal kurią teikiama paraiška, pavadinimas, pareiškėjo pavadinimas ir adresas. Paraiška ir jos priedai turi būti užpildyti kompiuteriu, lietuvių kalba (jeigu dokumentai pateikiami užsienio kalba, jie turi būti išversti į lietuvių kalbą), atspausdinti, pasirašyti ir kartu su pridedamais dokumentais susegti į lengvai išardomus segtuvus. Paraiškos dokumentai negali būti įrišti spiraliniu ar terminiu būdu, įkišti į įmautes. Visi paraiškos ir pridedamų dokumentų lapai turi būti sunumeruoti eilės tvarka.

Ranka užpildytos paraiškos nepriimamos. Jei paraiška siunčiama paštu, jos pateikimo Savivaldybės administracijai data laikoma pašto spaude nurodyta paraiškos išsiuntimo data.

  1. Paraiškos priimamos nuo kvietimo paskelbimo datos nuolat iki tol, kol paskirstomos visos nepanaudotos Savivaldybės biudžeto lėšos, skirtos Programai finansuoti. Informacija dėl projektams nepaskirstyto Programos lėšų likučio skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje (www.kaunas.lt).
  2. Gautos paraiškos yra registruojamos. Paraiškos, neatitinkančios 2–3 punktuose nustatytų reikalavimų, nenagrinėjamos.
  3. Gautos paraiškos vertinamos pasibaigus kiekvienam kalendoriniam mėnesiui.
  4. Tas pats pareiškėjas gali teikti tik vieną paraišką dėl to paties gyvenamojo namo bendrųjų statinio inžinerinių sistemų (lietaus ir (ar) buitinių nuotekų) kapitalinio remonto ir (ar) naujų įrengimo.
  5. Praėjus 30 kalendorinių dienų po paraiškų pateikimo termino, pareiškėjų iniciatyva negalima paraiškų taisyti, tikslinti, pildyti ar leisti jiems pateikti papildomus dokumentus.

Paraiškų vertinimo ir atrankos procedūros vykdomos vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės daugiabučių namų bendrųjų statinio inžinerinių sistemų kapitalinio remonto ir (ar) naujų įrengimo programa, patvirtinta Kauno miesto savivaldybės tarybos 2023 m. liepos 18 d. sprendimu Nr. T-368 „Dėl Kauno miesto savivaldybės daugiabučių namų bendrųjų statinio inžinerinių sistemų kapitalinio remonto ir (ar) naujų įrengimo programos patvirtinimo (programa) “.

Finansavimas

Daugiau skaityti dalyje „Programos finansavimas“.

Informaciją dėl paraiškų pildymo ir projektų įgyvendinimo teikia:

Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo, analizės ir programų valdymo skyriaus vedėja Evelina Revuckaitė, el. p. [email protected], +370 37 42 29 14.

Informaciją dėl projektų turinio (darbų (paslaugų) pobūdžio, darbų (paslaugų) atitikties reikalavimams ir kt.) teikia:

Savivaldybės administracijos Būsto modernizavimo, administravimo ir energetikos skyriaus Administracijos ir valdytojų veiklos poskyrio vedėja Grita Jasevičienė, el. p. [email protected], tel. Nr. +370 37 42 53 83

Programos paskirtis – skatinti Kauno miesto savivaldybės teritorijoje esančių daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkus kapitališkai remontuoti ir (ar) naujai įrengti bendrąsias statinio inžinerines sistemas (lietaus ir (ar) buitinės nuotekų), siekiant sumažinti Kauno miesto paviršinių vandens telkinių taršą ir sudaryti sąlygas tinkamam nuotekų tvarkymui.

Programos tikslas – siekti sumažinti Kauno miesto paviršinių vandens telkinių taršą ir sudaryti sąlygas tinkamam nuotekų tvarkymui.

Programos uždavinys – pagerinti Kauno miesto aplinkos kokybę ir apsaugą.

Programoje gali dalyvauti ir paramą gauti daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai.

Programa įgyvendinama Kauno miesto savivaldybės tarybos skirtomis Kauno miesto savivaldybės biudžeto lėšomis.

Gavus oficialią UAB „Kauno vandenys“ informaciją dėl buitinių nuotekų patekimo į lietaus (paviršinių) nuotekų tinklus Programos lėšos naudojamos pareiškėjų įgyvendinamiems Programos projektams (toliau – Projektas) finansuoti.

Finansuojami Programos darbai – statinio projekto ir statinio projekto ekspertizės parengimas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, lietaus nuotekų stovų kapitalinio remonto ir (ar) naujų buitinių nuotekų stovų iki išvado įrengimo darbai.

Finansuojamų Programos darbų (paslaugų) išlaidų dydžiai:

  1. skiriama 100 proc. statinio projekto ir statinio projekto ekspertizės parengimo išlaidoms finansuoti, bet ne daugiau nei 3000 Eur su PVM;
  2. skiriama 100 proc. betriukšmio lietaus nuotekų stovų kapitalinio remonto išlaidoms finansuoti, bet ne daugiau nei 110 Eur su PVM už 1 m stovo keitimo darbus, kai vamzdžio diametras 110 mm;
  3. skiriama 100 proc. betriukšmio buitinių nuotekų stovų iki išvado įrengimo išlaidoms finansuoti, bet ne daugiau nei 180 Eur su PVM už 1 m stovo įrengimo darbus, kai vamzdžio diametras 110 mm.

Projektai, kurių įgyvendinimas finansuojamas Programos lėšomis, turi būti įgyvendinti, už jų įgyvendinimą ir lėšų panaudojimą atsiskaityta einamaisiais metais.

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintas kvietimas teikti Projektų paraiškas (toliau – Kvietimas) skelbiamas Kauno miesto savivaldybės interneto svetainėje www.kaunas.lt.

Pareiškėjas – daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrija, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotas asmuo arba pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsnį paskirtas bendrojo naudojimo objektų administratorius.

Pareiškėjas Kvietime nustatyta tvarka ir terminais Strateginio planavimo skyriui pateikia užpildytą paraišką ir Kvietime nurodytus dokumentus. Už paraiškoje pateiktų duomenų teisingumą atsako pareiškėjas.

Pateiktas paraiškas nagrinėja Kauno miesto savivaldybės daugiabučių namų bendrųjų statinio inžinerinių sistemų kapitalinio remonto ir (ar) naujų įrengimo programos objektų atrankos darbo grupė.

Paraiškos, pateiktos po Kvietime nustatyto termino, nenagrinėjamos.

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl Programos lėšomis finansuojamų objektų sąrašo patvirtinimo skelbiamas Kauno miesto savivaldybės interneto svetainėje www.kaunas.lt.

Kauno miesto savivaldybės administracijos
Būsto modernizavimo, administravimo ir energetikos skyriaus
vyriausioji specialistė Rasa Pakėnienė
Tel. +370 37 42 32 98
El. paštas: [email protected]

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti su visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.

Kauno bangelė
Skip to content