Kultūros paveldo statinių savininkams – paveldotvarkos programa

Savivaldybė skatina ir prisideda prie kultūros paveldo statinių tvarkymo Kaune, todėl 2015 metais pradėjo veikti Kauno miesto savivaldybės paveldotvarkos programa. Pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nuostatas parengta iniciatyva pilnai ar dalinai finansuoja statinių fasadų tvarkybą, dekoratyvinio apšvietimo įrengimą ir pastatų pritaikymą neįgaliųjų reikmėms. Kvietimas teikti paraiškas jau prasidėjo.  Paraiškos bus priimamos nuo 2023 m. gruodžio 1 iki 2024 m. vasario 2 d. 

Dalyviai ir objektai

Paveldotvarkos programoje gali dalyvauti nekilnojamųjų kultūros vertybių valdytojai – pavieniai asmenys, įmonės ar objekto bendrasavininkai, tarpusavyje nusprendę atsinaujinti jiems priklausantį turtą.  

Tai gali būti savivaldybės teritorijoje esantis kultūros paveldo objektas ar kultūros paveldo statinys, taip pat visi pastatai, esantys valstybės saugomose kultūros paveldo teritorijose: Kauno Senamiestyje (unikalus kultūros vertybių registro kodas 20171), miesto istorinėje dalyje – Naujamiestyje (unikalus kultūros vertybių registro kodas 22149), Į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą įrašytos vertybės „KAUNO MODERNIZMAS: OPTIMIZMO ARCHITEKTŪRA, 1919–1939“ teritorijoje ir jos apsaugos zonoje,  Žaliakalnyje  (kodas 22148) ir miesto istorinėje dalyje, vad. Kauno Žaliakalnio 1-oji (kodas 31280), Kauno pirmajame kariniame miestelyje, vadinamame Žemųjų Šančių kareivinėmis (kodas 26902).

2024 m. pateiktų paraiškų sąrašas.

Tvarkybos darbai

Fasadų ir autentiškų elementų tvarkyba – programa finansuoja remonto, avarijos grėsmės pašalinimo, konservavimo, restauravimo darbus bei taikomuosius tyrimus, kuriuos privaloma atlikti prieš objektų tvarkybos projektavimą ar tvarkybos metu. 

Taip pat parama skiriama apsaugos techninių priemonių įrengimui ir kitiems neatidėliotiniems saugojimo darbams, pagal specialiuosius paveldosaugos reikalavimus atliekamiems paprastojo remonto darbams, kuriais pagerinama išorinių atitvarų, fasadų elementų techninė ir estetinė būklė.

Dekoratyvinio apšvietimo įrengimas – nekilnojamosios kultūros vertybės savininkams gali būti finansuojamas  išorinio (-ių) fasado (-ų) dekoratyvinio apšvietimo įrengimas.  

Objektų pritaikymas neįgaliųjų reikmėms – miestas finansuoja statinių pritaikymą žmonių su negalia poreikiams – tiek projektavimo, tiek įgyvendinimo darbus.

Medinės architektūros pastatų tvarkybos darbai – miestas finansuoja medinių pastatų fasadų sutvarkymo darbus, architektūros elementų išsaugojimą.

Finansavimas

Pagal paveldotvarkos programą finansuojamiems objektams gali būti skirtas pilnas arba dalinis finansavimas.

100 procentų  finansavimas gali būti skiriamas:

 • Savivaldybės nuosavybės teise valdomų Savivaldybės nekilnojamųjų kultūros vertybių, kurių valdymas perduotas kitiems subjektams, tvarkybos darbams ir (ar) pritaikymui neįgaliųjų reikmėms;
 • Savivaldybės nekilnojamųjų kultūros vertybių neatidėliotiniems saugojimo darbams, nurodytiems Apsaugos techninių priemonių įrengimo ir neatidėliotinų saugojimo darbų sąrašo 6.1 papunktyje;
 • Savivaldybės tarybos sprendimu – kitiems išskirtinio reikšmingumo, atsižvelgiant į vertingųjų savybių visumą, Savivaldybės nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbams ir (ar) pritaikymui neįgaliųjų reikmėms.

Iki 50 procentų lėšų gali būti skiriama kitų Savivaldybės nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbams ir (ar) pritaikymui neįgaliųjų reikmėms ir (ar) dekoratyvinio apšvietimo įrengimui.

Iki 75 procentų  lėšų gali būti skiriama medinės architektūros statinių tvarkybos darbams, pritaikymui neįgaliųjų reikmėms ir (ar) dekoratyviniam apšvietimui įrengti.

Dalyvavimas paveldotvarkos programoje

Naujas paveldotvarkos programos sezonas, kuriame nurodoma prašymų finansuoti nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbus iš biudžeto lėšų priėmimo pradžia ir pateikimo galutinis terminas, kiekvienų metų pradžioje skelbiamas oficialiuose Kauno miesto savivaldybės kanaluose ir kitose žiniasklaidos priemonėse.

Programoje norintys dalyvauti asmenys iki nurodyto termino turi pateikti tinkamai užpildytą prašymo formą ir kitus susijusius dokumentus. Plačiau susipažinti paveldotvarkos programos dalyviams keliamais reikalavimais galima čia.

Dokumentus priima Kauno savivaldybės Kultūros paveldo skyrius (J. Gruodžio g. 9, Kaunas) darbo valandomis. 

Per nustatytą laiką gautus prašymus nagrinėja, finansuojamus objektus atrenka ir finansavimo dydį siūlo savivaldybės mero potvarkiu sudaryta darbo grupė, o paveldotvarkos programos metinę sąmatą tvirtina Kauno miesto savivaldybės taryba. Su statinių valdytojais, kuriems skiriama parama, pasirašomos biudžeto lėšų naudojimo sutartis.

Aktualūs dokumentai: Paveldotvarkos programa prašymo forma 2, 3 priedai, Paveldotvarkos programos finansavimo lėšų naudojimo sutarties 2, 3 priedai.

Iki šiol su miesto pagalba renovuotas 180 pastatas už beveik 4 mln. eurų:

 • 2015 metais – sutvarkyti 3 pastatai už 25,8 tūkst. eurų; 
 • 2016 metais – renovuota 17 objektų už 299,8 tūkst. eurų;
 • 2017 metais – atnaujinti 37 statiniai už 792,9  tūkst. eurų;
 • 2018 metais – 667 tūkst. eurų parama suteikta 27 kultūros paveldo statinių valdytojams;
 • 2019 metais –  parama pasinaudojo 23 valdytojai, kuriems išmokėta 525,7 tūkst. eurų; 
 • 2020 metais – dalinai finansuoti 23 objektų tvarkybos darbai už 527 tūkst. eurų;
 • 2021 metais – 15 pastatų užbaigė renovacijas, dar tiek pat nukėlė darbų atlikimą į 2022 metus. Tvarkybos darbas iki šiol panaudota 234,9 tūkst. eurų;
 • 2022 metais – iniciatyvūs gyventojai su svariu miesto prisidėjimu užbaigė 34 projektus už 828 tūkst. eurų;
 • 2023 metais – gauta 50 projektų: 35 nauji ir 15 sutarčių perkelta iš 2022 m. Numatyta dalinis finansavimas 2,5 mln. eurų. Su pilnu finansuojamų objektų sąrašu galite susipažinti: Paveldotvarkos programa 2023.
 • 2024 metais – gauta 62 projektai: 41 naujas ir 21 sutarčių perkelta iš 2023 metų. Numatyta dalinis finansavimas 1,9 mln. eurų. Su pilnu finansuojamų objektų sąrašu galite susipažinti:
 • Paveldotvarkos programa 2024

Dažniausiai užduodami klausimai (DUK)

Ar paveldotvarkos programa dengia pastatų sienų apšiltinimo ir panašių darbų kaštus?

Ne, sienų apšiltinimas ir kiti panašūs darbai – vamzdynų keitimas, naujų patalpų įrengimas pastogėse ir t. t.  – priskiriami statybos darbams ir nėra finansuojami, tačiau gali būti atliekami privačiomis lėšomis vienu metu su tvarkybos darbais.

Programos lėšos yra skirtos tik pagal specialiąsias technologijas atliekamiems paveldotvarkybos ir paprastojo remonto darbams: statinių ir (ar) jų dalių restauravimui, remontui, konservavimui, tyrimams, projektavimui, avarijos grėsmės pašalinimui. Taip pat – dekoratyvinio fasadų apšvietimo, neįgaliųjų įeigų įrengimui.

Ar galiu pasirinkti rangovą?

Kiekvienas paramos gavėjas individualiai organizuoja darbus ir pasirenka juos atliksiančius rangovus, projektuotojus ir techninius priežiūrėtojus savo nuožiūra. Programos įgyvendinimą administruoja ir atliktų darbų kokybę vertina Kultūros paveldo skyrius.

Ar parenkant rangovą privaloma atlikti viešuosius pirkimus?

Tokia sąlyga paveldotvarkos programos dalyviams nekeliama, nebent paramos gavėjas yra viešas juridinis asmuo ir privalo skelbti viešuosius pirkimus dėl savo statuso.

Ar nespėjus panaudoti lėšų jos perkeliamos į kitus metus?

Tvarkybos darbai, kurie iš dalies finansuojami miesto, turi būti atlikti, o už jų atlikimą ir lėšų panaudojimą atsiskaityta einamaisiais metais. Nepanaudotos lėšos grąžinamos į Savivaldybės biudžetą.

Motyvuotu valdytojo prašymu tvarkybos darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas tais atvejais, kai tvarkybos darbai einamaisiais metais yra pradėti vykdyti ir (arba) valdytojas dėl jų vykdymo yra sudaręs sutartį su rangovu. Bendras suplanuotų darbų atlikimo terminas negali būti ilgesnis nei 3 metai.

Ar būtina turėti techninį projektą?

Mažesnės apimties pastatų fasadų tvarkymo darbams, kai nekeičiamas apdailos spalviškumas bei medžiagiškumas, galima pretenduoti ir neturint techninio projekto ir statybos leidimo, jei jie pagal Statybos įstatymą nėra privalomi, tačiau visais atvejais privaloma pateikti atestuoto sąmatininko parengtą darbų sąmatą.

Noriu tvarkytis savo pastatą, bet neturiu tvarkybos darbų projekto. Ar tais pačiais metais galiu teikti prašymą tiek tvarkybos darbų projekto parengimui, tiek darbų atlikimui?

Teikiant prašymą tvarkybos darbų finansavimui privaloma turėti jau parengtą ir suderintą projektą bei jo pagrindu išduotą leidimą tvarkybos darbams. Jei neturite projekto, tais metais galima pateikti prašymą daliniam tvarkybos darbų projekto parengimo arba taikomųjų tyrimų finansavimui.

Neradote atsakymų į rūpimus klausimus? Išsamesnė informacija teikiama tel. (8 37) 42 27 43 arba el. p. [email protected]

Pagrindiniai reglamentuojantys teisės aktai:

 

 

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti su visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.

Kauno bangelė
Skip to content