Gyvenamasis būstas

PRANEŠIMAS

DĖL INFORMACIJO APIE BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS SKYRIMO ORGANIZAVIMĄ SKELBIMO

 

Butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolai, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus skyrimo yra skelbiami Savivaldybės interneto svetainėje www.kaunas.lt < Gyvenamasis būstas < Daugiabučių namų priežiūros tvarka.

Pranešimai apie organizuojamą butų ir kitų patalpų savininkų balsavimą raštu dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo/keitimo yra skelbiami Savivaldybės interneto svetainėje, iškabinami namo laiptinėse ar kitose patalpų savininkams gerai prieinamose bendrojo naudojimo patalpose ar išsiunčiami kiekvienam buto ar kitos patalpos savininkui paštu.

Pagrindinis administratoriaus uždavinys – įgyvendinti LR įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus privalomuosius reikalavimus, susijusius su daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų, taip pat LR įstatymų nustatyta tvarka namui priskirto žemės sklypo naudojimu ir priežiūra. Administratorius veikia vadovaudamasis Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintais nuostatais, taip pat kitais norminiais dokumentais, reglamentuojančiais pastatų ir jų inžinerinių sistemų naudojimą ir priežiūrą. Administravimas pasibaigia įregistravus daugiabučio namo savininkų bendriją ir jos įstatus arba sudarius patalpų savininkų jungtinės veiklos sutartį, taip pat kitais Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytais atvejais.

Daugiabučiams namams (trijų ir daugiau butų), kurių butų ir kitų patalpų savininkai nėra įsteigę daugiabučių namų savininkų bendrijos arba nėra sudarę namo priežiūros jungtinės veiklos sutarties, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 4.84 straipsniu, Kauno miesto savivaldybė yra paskyrusi šiuos administratorius:

Seniūnija,
namas
Administratorius Įmonės adresas      Vadovas
Telefonas
Vilijampolė UAB Kauno butų ūkis Chemijos g. 18 M. Zaborskas 8 800 20000

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 567 patvirtintu Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), asmenis, pretenduojančius teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, atrenka Kauno miesto savivaldybės vykdomoji institucija.Bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas Kauno miesto savivaldybės teritorijoje gali teikti Europos Sąjungos valstybės narės piliečiai ar kiti fiziniai asmenys, ES valstybėje narėje įsteigti juridiniai asmenys arba kitos organizacijos ar jų padaliniai, kurie naudojasi ES teisės aktuose jiems suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, atitinkantys Civilinio kodekso 4.84 straipsnio 7 dalies nuostatas ir kurių teikiamų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugų tarifo dydis neviršija tarifo, apskaičiuoto pagal Kauno miesto savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 20 d. sprendimą Nr. T-457 „Dėl Kauno miesto daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų maksimalių administravimo mokesčio tarifų apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo” dydžio.Asmenys, pretenduojantys teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriui pateikia šiuos dokumentus:1. Prašymą įtraukti į Asmenų, pretenduojančių teikti daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, sąrašą;2. Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus deklaraciją (toliau – Deklaracija).

Šiuos dokumentus galima teikti tiesiogiai Kauno miesto savivaldybės administracijos Asmenų aptarnavimo skyriaus Interesantų aptarnavimo poskyrio (Laisvės al. 94, 44251 Kaunas) 6-ojoje darbo vietoje (fiziniai asmenys) ir 7-ojoje darbo vietoje (juridiniai asmenys), siųsti paštu Kauno miesto savivaldybės administracijai (Laisvės al. 96, 44251 Kaunas), elektroniniu paštu [email protected] (pasirašytą elektroniniu parašu) arba pateikti per elektroninę paslaugų sistemą:
https://epaslaugos.kaunas.lt/paslaugos/fa-prasymai-vadovybei/ fiziniams asmenims;
https://epaslaugos.kaunas.lt/paslaugos/ja-prasymai-vadovybei/ juridiniams asmenims.

PASTABOS:

1. Dėl Deklaracijos:
– pildant Deklaracijos IV skyrių, prašom atkreipti dėmesį į Aprašo 11.3 punkto nuostatą, kad bendrojo naudojimo administravimo paslaugos tarifas nurodomas priklausomai nuo namo naudingojo ploto;
– jei asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio (PVM) mokėtojas, bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifai turi būti nurodyti su PVM, todėl, pildant Deklaraciją, prašom nurodyti, ar asmuo yra / nėra PVM mokėtojas.

2. Prašymai elektroniniu būdu turi būti teikiami pagal LR Vyriausybės 2007-08-22 nutarimu Nr. 875 patvirtintų Asmenų prašymų, nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių 25 p. nustatytus reikalavimus.

Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atranką:

1. LR civilinis kodeksas ir LR civilinio kodekso 4.82, 4.83, 4.84, 4.85 straipsnių pakeitimo ir papildymo 2012 m. gegužės 10 d. įstatymas;

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 20 d. nutarimas Nr. 567 „Dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo”;

3. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 20 d. sprendimas Nr. T-457 „Dėl Kauno miesto daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų maksimalių administravimo mokesčio tarifų apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo”.


Asmenų, pretenduojančių teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas Kauno miesto savivaldybės teritorijoje, sąrašas

SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ PARDAVIMAS

 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo (toliau – Įstatymas) 25 straipsnio 1 dalimi, savivaldybei nuosavybės teise priklausantis būstas savivaldybės tarybos sprendimu parduodamas kaina, kuri nustatoma pagal rinkos vertę, apskaičiuotą Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo nustatyta tvarka, ir kuri mažinama remiantis pardavimo metu Lietuvos statistikos departamento apskaičiuotu gyvenamųjų pastatų statybos sąnaudų elementų kainų pokyčiu, palyginti su 1998 m. liepos 1 d. gyvenamųjų pastatų statybos sąnaudų elementų kainomis, ir papildomai mažinama 50 procentų, šiais atvejais:

1) kai būstą perka nuomininkai, kuriems Lietuvos Respublikos butų privatizavimo įstatyme nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos Seimo sudaryta Lietuvos Respublikos butų privatizavimo komisija iki 1998 m. liepos 1 d. buvo išdavusi leidimus privatizuoti nuomojamus būstus pagal Lietuvos Respublikos butų privatizavimo įstatymą;

2) kai būstą perka nuomininkai, kuriems teismo sprendimu pripažinta teisė privatizuoti jų nuomojamus būstus pagal Lietuvos Respublikos butų privatizavimo įstatymą;

3) kai būstą perka nuomininkai, kurie yra iškeldinti arba dėl kurių yra priimtas sprendimas iškeldinti juos iš avarinių būstų ir patalpų, įrašytų į griaunamų namų sąrašą pagal miesto (miestelio) plėtros planą arba į visuomenės poreikiams paimamų pastatų, kurių dėl to nebuvo galima privatizuoti pagal Lietuvos Respublikos butų privatizavimo įstatymą, sąrašą;

4) kai patalpų savininkai perka pagal Lietuvos Respublikos butų privatizavimo įstatymą privatizuotų būstų papildomą naudingąjį plotą, atsiradusį atlikus privatizuoto buto inventorizaciją, taip pat plotą, atsiradusį savivaldybės tarybos sutikimu išplėtus privatizuoto buto naudingąjį plotą arba sumažinus gyvenamojo namo bendrojo naudojimo patalpų plotą (bendrabučių privatizavimo ir pertvarkymo į butus atvejais);

5) kai Lietuvos Respublikos vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka parduodami nuomos pagrindais suteikti būstai grįžusiems į Lietuvos Respubliką reabilituotiems politiniams kaliniams, tremtiniams ar jų našlėms (našliams) ir jų vaikams;

6) kai būstą perka nuomininkai, gyvenantys būstuose, kurie negrąžinti religinėms bendruomenėms ar bendrijoms, taip pat nuomininkai, kuriems suteikti kiti būstai, iškeldinus juos iš religinėms bendruomenėms ar bendrijoms grąžintų būstų;

7) atvejais, kurie yra nustatyti Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme ir (arba) kituose teisės aktuose, susijusiuose su jo įgyvendinimu.

Vadovaujantis Įstatymo 25 straipsnio 2 dalimi, už rinkos vertę, apskaičiuotą pagal Lietuvos Respublikos Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą, Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse nustatyta tvarka įvertinus parduodamo objekto vertę pakeitusias nuomininko investicijas, savivaldybės tarybos sprendimu gali būti parduodami šie savivaldybei nuosavybės teise priklausantys būstai ir pagalbinio ūkio paskirties pastatai bei jų dalys:

1) kambariai ir butai, kuriuos sudaro tik viena patalpa su bendro naudojimo patalpų dalimi (ir jų priklausiniai), esantys iš dalies parduodamame bute ar gyvenamajame name, teikiant pirmenybę šio buto ar gyvenamojo namo bendraturčiams, taip pat patuštinti bendrabučių kambariai, kurie savivaldybės administracijos sprendimu gali būti priskirti greta esančių parduotų būstų savininkams, kad būtų sudarytos sąlygos bendrabučio kambarius pertvarkyti į butus;

2) būstų savininkų teisėtai naudojami pagalbinio ūkio paskirties pastatai, jų dalys (išskyrus laikinus pastatus), kitos pagalbinio ūkio paskirties patalpos, inžineriniai statiniai, teikiant pirmenybę šių būstų savininkams (bendraturčiams);

3) gyvenamųjų namų valdose esantys pagalbinio ūkio paskirties pastatai, jų dalys, teisėtai naudojami inžineriniai statiniai, šių namų savininkams teikiant pirmenybę pagal šio straipsnio 3 dalį;

4) būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų bendrosios dalinės nuosavybės dalis, tenkanti savivaldybės būstams ir pagalbinio ūkio paskirties pastatams, ar jos dalis pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.82 straipsnio 2 dalyje nustatytas sąlygas – bendraturčiams arba tretiesiems asmenims, kai ši bendrosios nuosavybės dalis ar jos dalis savivaldybės butų ir kitų patalpų valdytojo ar savininko pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymą priimtu sprendimu yra pripažinta nereikalinga arba netinkama (negalima) naudoti reikmėms, susijusioms su valstybės ar savivaldybės butų ar kitų patalpų naudojimu. Parduodant bendrosios nuosavybės dalį, taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.79 straipsnio nuostatos;

5) savivaldybės būstai, kurie nuomojami ne socialinio būsto nuomos sąlygomis ir kuriuose nuomininkai yra išgyvenę ne trumpiau kaip 5 metus nuo būsto nuomos sutarties sudarymo dienos, neatsižvelgiant į taikytas būsto nuomos sąlygas.

Kauno miesto savivaldybės taryba 2015 m. liepos 21 d. sprendimu Nr. T-421 patvirtino Kauno miesto savivaldybės būsto ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas).

Aprašas reglamentuoja Kauno miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) nuosavybės teise priklausančio būsto ir (ar) pagalbinio ūkio paskirties pastatų, inžinerinių statinių, jų dalių (toliau – būstas ir ūkio pastatai) pardavimo pagal Įstatymą organizavimą, kainos nustatymą, sandorių sudarymą, atsiskaitymą ir lėšų panaudojimą. Aprašas skelbiamas Teisės aktų registre (TAR).

PRAŠYMŲ PIRKTI SAVIVALDYBĖS BŪSTĄ IR ŪKIO PASTATUS PATEIKIMO SĄLYGOS

Asmuo (asmenys), pageidaujantis (-ys) įsigyti nuosavybėn nuomojamą Savivaldybės būstą, Savivaldybės administracijos Nekilnojamojo turto skyriui turi pateikti:

1) prašymą pirkti Savivaldybės būstą. Prašyme nurodomas pageidaujamo pirkti Savivaldybės būsto adresas, identifikavimo duomenys, naudojimosi juo teisinis pagrindas, informacija, kurio asmens vardu bus sudaroma Savivaldybės būsto pirkimo–pardavimo sutartis, kai Savivaldybės būste nuomos teisėmis gyvena daugiau nei vienas asmuo;

2) dokumentą, įrodantį naudojimosi Savivaldybės būstu teisinį pagrindą. Laikotarpis, kurį asmuo yra išgyvenęs Savivaldybės būste, skaičiuojamas nuo Savivaldybės būsto nuomos sutarties sudarymo ir asmens duomenų apie gyvenamosios vietos deklaravimą Savivaldybės būste įrašymo į Lietuvos Respublikos gyventojų registrą dienos;

3) Savivaldybės būste nuomos teise gyvenančių (deklaravusių gyvenamąją vietą) asmenų notariškai patvirtintą susitarimą (sutikimą), kurio asmens (ar asmenų) vardu bus sudaroma  pirkimo–pardavimo sutartis. Jei Savivaldybės būstą perka nuomininkas (-ai), gyvenęs (-ę) savininkui (-ams) grąžintame gyvenamajame name, jo dalyje, bute, kuriam (-iems) išduotas valstybės garantinis dokumentas (toliau – Valstybės garantija), kuriuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išnuomotos kitos valstybės ar savivaldybės gyvenamosios patalpos, į nuompinigius įskaičiuojant nuomotų patalpų vertę, susitarime (sutikime) turi būti nurodyta, kad Valstybės garantijos turėtojams priklausanti nepanaudota nuomos mokesčiui padengti Valstybės garantijoje nurodytos gyvenamųjų patalpų vertės pinigais dalis bus panaudota perkant Savivaldybės būstą ir atitinkama suma sumažinama perkamo Savivaldybės būsto kaina;

4) kitus dokumentus:

  • valstybės įmonės Registrų centro išduotą (-as) pažymą (pažymas) apie asmens (ir nuomos teise kartu gyvenančių asmenų) turimą ir turėtą nuosavybės teise nekilnojamąjį turtą, esantį Lietuvos Respublikos teritorijoje, įrodančią, kad asmuo nėra įgijęs nuosavybės teise gyvenamojo namo ar buto pagal Lietuvos Respublikos butų privatizavimo įstatymą;
  • leidimą, kai asmeniui Lietuvos Respublikos butų privatizavimo įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos Seimo sudaryta Butų privatizavimo komisija iki 1998 m. liepos 1 d. buvo išdavusi leidimą privatizuoti jo nuomojamą Savivaldybės būstą pagal Lietuvos Respublikos butų privatizavimo įstatymą;
  • dokumentus, įrodančius reabilituoto politinio kalinio ar tremtinio teisinį statusą, giminystės ryšį, nuolatinį gyvenimą Lietuvoje, kai Savivaldybės būstas nuomos pagrindais suteiktas grįžusiam į Lietuvos Respubliką reabilituotam politiniam kaliniui, tremtiniui ar jų našliams ir vaikams.

Asmuo (asmenys), pageidaujantis (-ys) įsigyti nuosavybėn neišnuomotą kambarį ar butą, kurį sudaro tik viena patalpa su bendrojo naudojimo patalpų dalimi (ir jo priklausinius), esanti iš dalies parduodamame bute ar gyvenamajame name, Savivaldybės administracijos Nekilnojamojo turto skyriui turi pateikti:

1) prašymą pirkti kambarį ar butą (ir jo priklausinius). Prašyme nurodomas kambario ar buto adresas ir identifikavimo duomenys;

2) bendraturčio teisę į gyvenamąjį namą ar butą, kuriame yra pageidaujamas pirkti neišnuomotas kambarys ar butas, įrodantį dokumentą;

3) notariškai patvirtintą bendraturčių susitarimą, jei butas ar gyvenamasis namas, kuriame parduodamas neišnuomotas kambarys ar butas, nuosavybės teise priklauso dviem ar daugiau asmenų (bendraturčių).

Asmuo (asmenys), pageidaujantis (-ys) įsigyti nuosavybėn Savivaldybės ūkio pastatą, jo dalį (išskyrus laikinus pastatus) Savivaldybės administracijos Nekilnojamojo turto skyriui turi pateikti:

1) prašymą pirkti ūkio pastatą, jo dalį (išskyrus laikinus pastatus). Prašyme nurodomas ūkio pastato adresas, identifikavimo duomenys, naudojimosi juo teisinis pagrindas (kai pareiškėjas teisėtai naudojasi pagalbinio ūkio paskirties pastatu), pageidaujama pirkti ūkio pastato dalis;

2) dokumentą, įrodantį naudojimosi ūkio pastatu teisinį pagrindą (kai asmuo teisėtai naudojasi ūkio pastatu);

3) dokumentą, įrodantį nuosavybės teisę į gyvenamąjį namą (būstą), kurio valdoje yra norimas pirkti ūkio pastatas.

Asmuo (asmenys), pageidaujantis (-ys) įsigyti būsto ar pagalbinio ūkio paskirties pastato bendrosios dalinės nuosavybės dalį, tenkančią Savivaldybės būstui ar pagalbinio ūkio paskirties pastatui, pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.82 straipsnio 2 dalyje nustatytas sąlygas, Savivaldybės administracijos Nekilnojamojo turto skyriui turi pateikti:

1) prašymą pirkti būsto ar pagalbinio ūkio paskirties pastatų bendrosios dalinės nuosavybės dalį. Prašyme nurodomas būsto ar pagalbinio ūkio paskirties pastato adresas, identifikavimo duomenys, pageidaujamos pirkti bendrosios dalinės nuosavybės dalis;

2) dokumentą, įrodantį nuosavybės teisę į būsto ar pagalbinio ūkio paskirties pastato Nekilnojamojo turto registre atskiru turtiniu vienetu įregistruotos bendrosios dalinės nuosavybės dalį.

Asmuo, kurio skolinio įsipareigojimo įvykdymą užtikrins kredito įstaiga, nekilnojamojo turto pardavimo procedūrų vykdytojui pateikia kredito įstaigos išduotą mokėjimo garantiją.

Asmenų, pageidaujančių pirkti Savivaldybės būstą ir (ar) ūkio pastatus, prašymai nagrinėjami ir pardavimo procedūros vykdomos kiekvienu Įstatymo 25 straipsnio 1 ir 2 dalies nurodytu atveju atskirai pagal prašymo užregistravimo datą.

SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR ŪKIO PASTATŲ KAINOS NUSTATYMAS

Numatomo parduoti nekilnojamojo turto vertę nustato viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka parinkta nekilnojamąjį turtą vertinanti įmonė (turto vertintojai), vadovaudamasi (vadovaudamiesi) Turto ir verslo vertinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės būsto, parduodamo pagal Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo  25 straipsnio 1 dalį, kaina apskaičiuojama taip:

1) Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo nustatyta tvarka apskaičiuota nekilnojamojo turto rinkos vertė sumažinama remiantis pardavimo metu Lietuvos statistikos departamento apskaičiuotu gyvenamųjų pastatų statybos sąnaudų elementų kainų pokyčiu, palyginti su 1998 m. liepos 1 d. gyvenamųjų pastatų statybos sąnaudų elementų kainomis, ir papildomai sumažinama 50 procentų;

2) į kainą įskaitomos išlaidos, susijusios su parduodamo Savivaldybės būsto vertės nustatymu.

Savivaldybės būsto ir ūkio pastatų, parduodamų pagal Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 25 straipsnio 2 dalį, kaina apskaičiuojama taip:

1) nekilnojamojo turto kaina nustatoma pagal nekilnojamojo turto rinkos vertę;

2) įvertinamos parduodamo nekilnojamojo turto vertę pakeitusios nuomininko investicijos, t .y. nuomininko atliktas nekilnojamojo turto kapitalinis remontas ar rekonstrukcija, jei jis buvo atliktas, kaip nurodyta nuomos sutartyje ir Civiliniame kodekse. Parduodamo nekilnojamojo turto objekto vertę pakeitusias nuomininko investicijas Civiliniame kodekse nustatyta tvarka įvertina Savivaldybės administracijos direktoriaus sudaryta komisija;

3) į nekilnojamojo turto kainą įskaitomos išlaidos, susijusios su parduodamo Savivaldybės būsto ir ūkio pastatų vertės nustatymu.

Nekilnojamojo turto pirkėjas sumoka pradinį įnašą už perkamą Savivaldybės būstą:

1) Savivaldybės būsto, parduodamo pagal Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 25 straipsnio 1 dalį, pradinis įnašas – 200 Eur;

2) Savivaldybės būsto, parduodamo pagal Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 25 straipsnio 2 dalį, pradinis įnašas – 500 Eur.

Atsisakius pirkti Savivaldybės būstą ir nesudarius Savivaldybės būsto pirkimo–pardavimo sutarties dėl nekilnojamojo turto pirkėjo kaltės, pradinis įnašas negrąžinamas.

Parduodamo Savivaldybės būsto kainą nustato Savivaldybės administracijos direktoriaus sudaryta komisija, kai:

1) pastatas, kuriame yra parduodamas Savivaldybės būstas, modernizuojamas (modernizuotas) ir yra galiojantys Savivaldybės įsipareigojimai;

2) parduodamo Savivaldybės būsto nuomininkas, gavęs Savivaldybės tarybos ar jos įgalioto asmens leidimą, pertvarkė Savivaldybės būstą, atlikdamas jo kapitalinį remontą ar rekonstrukciją.

SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR ŪKIO PASTATŲ PARDAVIMO SANDORIŲ VYKDYMAS

Apie priimtą Savivaldybės tarybos sprendimą dėl Savivaldybės būsto ir (ar) ūkio pastatų pardavimo nekilnojamojo turto pirkėjas informuojamas per 10 darbo dienų nuo Savivaldybės tarybos sprendimo priėmimo (nekilnojamojo turto pirkėjui registruotu laišku išsiunčiamas šio sprendimo nuorašas).

Nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartis su nekilnojamojo turto pirkėju turi būti sudaryta ne vėliau kaip per vienus metus nuo turto vertinimo įmonės (turto vertintojų) parduodamo Savivaldybės būsto ir ūkio pastatų vertinimo ataskaitos pateikimo dienos. Jeigu per nustatytą terminą pirkimo–pardavimo sutartis nesudaroma dėl nekilnojamojo turto pirkėjo kaltės, laikoma, kad nekilnojamojo turto pirkėjas atsisakė ją sudaryti.

Nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartis sudaroma vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu. Nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartį su nekilnojamojo turto pirkėju sudaro (pasirašo) Savivaldybės tarybos įgaliotas asmuo.

Už parduodamą Savivaldybės būstą ir ūkio pastatus atsiskaitoma per 3 mėnesius po pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymo.

Savivaldybės įsipareigojimai, susiję su pastato, kuriame yra parduodamas Savivaldybės būstas, modernizavimo projektų įgyvendinimu, teisės aktų nustatyta tvarka perduodami nekilnojamojo turto pirkėjui.

Nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo, jos įregistravimo ir nuosavybės teisės įregistravimo išlaidas apmoka nekilnojamojo turto pirkėjas.

Jeigu nekilnojamojo turto pirkėjo skolinio įsipareigojimo įvykdymą užtikrina kredito įstaiga:

1) pirkimo–pardavimo sutartyje turi būti numatytas leidimas įkeisti nekilnojamąjį turtą.

2) prieš įkeičiant nekilnojamąjį turtą, nekilnojamojo turto pirkėjas turi sumokėti nekilnojamojo turto kainos ir kredito įstaigos pateiktoje mokėjimo garantijoje nurodytos sumos skirtumą, jeigu toks yra.

3) pirkimo–pardavimo sutarties įsipareigojimų įvykdymas patvirtinamas pas notarą, kai nekilnojamojo turto pirkėjas visiškai atsiskaito su Savivaldybe už perkamą nekilnojamąjį turtą.

Nuosavybės teisė į įsigytą Savivaldybės būstą ir ūkio pastatus pirkėjui pereina, kai jis visiškai atsiskaito už parduotą Savivaldybės būstą ir ūkio pastatus.

Ginčai dėl Savivaldybės būsto ir ūkio pastatų pardavimo sprendžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

Savivaldybės administracijos Nekilnojamojo turto skyriaus Disponavimo turtu ir žemės sklypų valdymo poskyrio vyr. specialistai konsultuoja:

Rosita Petraitienė – tel. (8 37) 20 46 31, el. p. [email protected]

Dangira Naujokienė – tel. (8 37) 20 46 31, el. p. [email protected]

Diana Macijauskienė – tel. (8 37) 20 30 89, el. p. [email protected]

Interesantai konsultuojami:

pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8.00 val. iki 17.00 val.;

Penktadieniais nuo 8.00 val. iki 15.45 val.;

Pietų pertrauka nuo 12.00 val. iki 12.45 val.

Prašymų pateikimo būdai:

paštu – Savivaldybės administracijos Nekilnojamojo turto skyrius, J. Gruodžio g. 9, 44293 Kaunas;

el.paštu – [email protected] (prašymas pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu);

tiesiogiai – Klientų aptarnavimo ir informavimo skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyris, Laisvės al. 94, 44521, Kaunas.

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti su visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.

Kauno bangelė
Skip to content