Panerių g. 281 ir Panerių g. 281A, Kaune

PRANEŠIMAS APIE TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO VIEŠINIMĄ

Informuojame apie teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūras, kuriomis supaprastinta tvarka rengiamas Žemės sklypų Panerių g. 281 ir Panerių g. 281A, Kaune, detaliojo plano koregavimas (Žemės sklypų Panerių g. 281 ir Panerių g. 281A, Kaune, detaliojo plano, patvirtinto Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. A-264 „Dėl žemės sklypo Panerių g. 281 padalijimo detaliojo plano patvirtinimo“) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) (toliau – TPDRIS) TPD Nr. K-VT-19-20-87.

Planuojamos teritorijos adresas: žemės sklypai Panerių g. 281, Kaunas (kadastro Nr. 1901/0013:129) ir Panerių g. 281A, Kaunas (kadastro Nr. 1901/0013:128). Planuojamos teritorijos plotas yra 0,2000 ha.

Planavimo pagrindas: Kauno m. sav. adm. direktoriaus 2020 m. sausio 24 d. įsakymas Nr. A-332 „Dėl Žemės sklypų Panerių g. 281 ir Panerių g. 281A, Kaune, detaliojo plano koregavimo“.

Planavimo organizatorius: Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės al. 96, 44251 Kaunas, tel. (8 37 42 26 08), el. paštas: info@kaunas.lt

Planavimo iniciatorius: UAB „Ingress“, į.k. 302448286, Ž.K., L.K., pagal įgaliojimą UAB „Archigroup Lt“/PV Diana Dimavičienė.

Plano rengėjas: UAB „Archigroup Lt“, į.k. 303267132, adresas V. Putvinskio g. 45-9, 44211 Kaunas. Projekto vadovė Diana Dimavičienė (kval. patv. dok. Nr. TPV0038), tel.: + 370 689 73682, el. paštas: diana.dimaviciene@gmail.com.

Teritorijų planavimo dokumento uždaviniai: Koreguoti žemės sklypų Panerių g. 281 ir Panerių g. 281A, Kaune, detalųjį planą, patvirtintą Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. A-264 „Dėl žemės sklypo Panerių g. 281 padalijimo detaliojo plano patvirtinimo“, siekiant sujungti žemės sklypus Panerių g. 281 ir Panerių g. 281A, Kaune, į vieną sklypą, pakeisti teritorijos naudojimo reglamentus kitais (pakeisti žemės sklypų naudojimo būdą į komercinės paskirties objektų teritorijas) ir nustatyti papildomus suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Numatomos teritorijos naudojimo ir apsaugos priemonės, statybų bei aplinkos tvarkymo priemonės, statybos reglamentai, patikslinamas teritorijos naudojimo būdas (vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. 3D-37/D1-40 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 3D-830/D1-920 redakcija).

Planavimo procesas: Detalusis planas – vietovės lygmens. Detaliojo plano atlikimo terminas – 2020 m. I ketvirtis – 2020 m. I-IV ketvirtis.

Planavimo proceso etapai: parengiamais, rengimo ir baigiamasis.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): nerengiamas.

Urbanistinės idėjos rengimas: nerengiama. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai parengti neorganizuojamas.

Koncepcijos ir/ar sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: neatliekamas.

Teritorijų planavimo dokumento sprendinių svarstymo ir derinimo tvarka: sprendinių viešinimas supaprastinta tvarka, derinimas Teritorijų planavimo komisijoje.

Susipažinti su parengtais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo TPDRIS. Susipažinimo laikotarpis (vieša ekspozicija) prasideda nuo 2020-05-18 ir baigiasi 2020-05-29. Nurodytu laikotarpiu galima susipažinti su teritorijų planavimo dokumentu TPDRIS, Kauno miesto savivaldybės internetinėje svetainėje (www.kaunas.lt), jos patalpose (Laisvės al. 96, 44251 Kaunas), Vilijampolės seniūnijos patalpose (Lampėdžių g. 10, 48327 Kaunas).

Pasiūlymų teikimo tvarka: motyvuoti pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento teikiami planavimo organizatoriui raštu ir (ar) TPDRIS, plano rengėjui per susipažinti su rengiamu teritorijų planavimo dokumentu skirtą laiką. Planavimo organizatorius privalo registruoti pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių, juos išnagrinėti ir raštu atsakyti pasiūlymus teikusiems asmenims per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos, nurodydamas, ar atsižvelgta į pasiūlymus ar neatsižvelgta, taip pat kodėl neatsižvelgta.

 

Skip to content