LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 1998 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 55 „DĖL KELEIVINIO KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ APIPAVIDALINIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 1998 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 55 „DĖL KELEIVINIO KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ APIPAVIDALINIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2003 m. kovo 14 d. Nr. 3-155

Vilnius

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1998 m. vasario 12 d. įsakymą Nr. 55 „Dėl Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 24-628; 2001, Nr. 97-3462):

1. Išdėstau 2.1 punktą taip:

„2.1. Nuostatų įgyvendinimo tvarką tarptautinio ir tolimojo reguliaraus susisiekimo transporto priemonėms nustato Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos, vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo transporto priemonėms ir lengviesiems automobiliams taksi – savivaldybių institucijos.“

2. Išdėstau nurodytuoju įsakymu patvirtintas Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo nuostatas nauja redakcija (pridedama).

3. Pripažįstu netekusiais galios nurodytuoju įsakymu patvirtintose Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo nuostatose:

3.1. geltonos spalvos (viršutinįjį) automobilio taksi apipavidalinimo variantą 5.1 paveiksle;

3.2. viršutinįjį taksi apipavidalinimo variantą 5.6 paveiksle.

4. Išdėstau nurodytuoju įsakymu patvirtintose Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo nuostatose 5.1-5.6 paveikslų pavadinimus taip:

„5.1. Lengvojo automobilio taksi apipavidalinimo sumanymas.

5.2. Taksi apipavidalinimas, jei automobilis tamsios spalvos. Dešinioji automobilio pusė ir priekis.

5.3. Taksi apipavidalinimas, jei automobilis tamsios spalvos. Kairioji automobilio pusė ir galas.

5.4. Taksi apipavidalinimas, jei automobilis šviesios spalvos. Dešinioji automobilio pusė ir priekis.

5.5. Taksi apipavidalinimas, jei automobilis šviesios spalvos. Kairioji automobilio pusė ir galas.

5.6. Taksi apipavidalinimo detalės.“

Susisiekimo Ministras                                                   Zigmantas Balčytis

______________

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

1998 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 55

(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2003 m. kovo 14 d. įsakymo Nr. 3-155 redakcija)

KELEIVINIO KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ APIPAVIDALINIMO NUOSTATOS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo nuostatos (toliau vadinama – nuostatos) reglamentuoja visos šalies, visų markių ir modelių reguliaraus keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimą.

2. Nuostatose nurodyti vietinio (miesto ir priemiestinių) ir tolimojo susisiekimo autobusų, taip pat tarptautinio susisiekimo autobusų ir lengvųjų automobilių taksi, maršrutinių taksi apipavidalinimo principai bei būdai.

3. Transporto priemonių meninio apipavidalinimo nuostatose nurodyti tik išorės ir vidaus vizualinės informacijos pavyzdžiai.

4. Visų keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimas yra skirstomas pagal transporto rūšis, išlaikant vienodą stilių. Tačiau paliekama galimybė kiekvienam vežėjui į šiuos sprendimus įkomponuoti savo firmos ženklą, logotipą ir informaciją apie vežėją.

5. Siekiant identifikuoti transporto priemones pagal rūšis, apipavidalinant naudojamos joms charakteringos spalvos: vietinio ir tolimojo susisiekimo autobusų vizualinei informacijai – mėlyna, tarptautinio susisiekimo autobusų – raudona, lengvųjų automobilių taksi bei maršrutinių taksi – geltona (2.1, 2.2, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1 pav.).

6. Transporto priemonių apipavidalinimo stilistinis vieningumas pabrėžiamas ne tik vienoda spalva ar spalvų gama, bet ir panaudojant visuose vizualinės informacijos elementuose vienodą kompoziciją, šrifto garnitūrą, ženklų ir simbolių komplektą, vienodus apipavidalinimo įrenginius (plafonus) ir vienodas medžiagas bei konstrukcijas.

7. Transporto priemonių vizualinei informacijai naudojamos spalvos, parinktos pagal tarptautinės spalvų sistemos NCS (Natural Color System) katalogą (1.1 pav.).

8. Transporto priemonių vizualinei informacijai naudojamas vieningo sulietuvinto „Helvetica“ tipo šrifto rinkinys: „Helvetica LT Condensed Black“ (1.2 pav.).

9. Transporto priemonėms apipavidalinti naudojamas vienodas vizualinės informacijos ženklų komplektas (1.3, 1.4, 1.5, 1.6 pav.).

10. Transporto priemonėms apipavidalinti naudojami vienodi automobilių atpažinimo ženklai – geltonos spalvos plafonai. Maršrutiniams taksi privalu naudoti ilgus siaurus atpažinimo ženklus-plafonus „D-1″ (1.7, 1.8 pav.), o lengviesiems automobiliams taksi – mažus atpažinimo plafonus „M-1″ (1.9 pav.), atpažinimo plafonus „M-2″ (1.10 pav.) Viename mieste ar rajone lengviesiems automobiliams taksi gali būti naudojami tik vieno tipo plafonai. Naudotiną plafono tipą parenka miesto (rajono) savivaldybė.

11. Transporto priemonėms apipavidalinti naudojami atsparūs aplinkos poveikiui automobilių dažai ir specialios, transporto priemonėms skirtos elastingos lipnios plėvelės, kurių garantinis laikas ne trumpesnis kaip 5 metai.

12. Nuostatos sudarytos iš aiškinamojo teksto ir piešinių. Nuostatose pateikti piešiniai sunumeruoti. Piešinio numerio pirmasis skaičius reiškia, kuriam skyriui jis priklauso, antrasis nurodo piešinio numerį. Piešiniuose nurodoma, kokia spalva turi būti nudažytas ar padengtas vienas ar kitas apipavidalinimo elementas. Todėl piešiniuose šalia skyriaus bei piešinio numerio duodamas trečiasis skaičius, nurodantis spalvos numerį. Spalvų numeriai ir etalonai pateikti spalvų etalonų lentelėje (1.1 pav.).

II. VIETINIŲ (MIESTO IR PRIEMIESTINIŲ) AUTOBUSŲ APIPAVIDALINIMAS

13. Vietinio susisiekimo transporto priemonės, kursuojančios reguliaraus susisiekimo maršrutais, skirstomos į miesto ir priemiesčio autobusus. Siekiant atskirti miesto autobusus nuo priemiestinių, naudojamos skirtingos spalvos atpažinimo juostos. Šio sumanymo sprendiniai pateikti 2.1, 2.2 piešiniuose:

13.1. ant miesto autobusų išilgai iš abiejų pusių po langais daroma 300 mm pločio mėlyna atpažinimo juosta (2.6, 2.7 pav.). „Karosa“ tipo autobusams ši juosta yra 210 mm pločio (2.3, 2.4 pav.);

13.2. ant priemiestinių autobusų išilgai iš abiejų pusių po langais daroma 300 mm pločio balta atpažinimo juosta (2.9, 2.10 pav.);

13.3. ant atpažinimo juostos rašomas vežėjo firmos pavadinimas, dedama šoninė maršruto rodyklė, informaciniai ženklai ir garažo numeris (2.3, 2.4, 2.5, 2.8 pav.).

14. Transporto priemonės priekyje, šalia įlipimo durų, turi būti maršruto rodyklės, kuriose nurodomi galinių ir svarbesnių tarpinių stotelių pavadinimai.

15. Miesto autobusuose („Karosa“, „Ikarus“) priekinė ir šoninė maršruto rodyklės turi būti įkomponuotos į tam tikslui skirtus įrenginius (2.3, 2.4, 2.6, 2.7 pav.). Maršruto rodyklės dydis priklauso nuo rodyklei skirto įrenginio dydžio: ant „Karosa“ tipo autobusų priekinė ir šoninė maršruto rodyklės daromos 600 x 210 mm (2.11 pav.), ant „Ikarus“ tipo autobusų priekinė maršruto rodyklė daroma 900 x 200 mm (2.13 pav.), o šoninė – 1000 x 210 mm (2.12 pav.).

16. Ant priemiestinių autobusų šoninė maršuto rodyklė turi būti įkomponuota atpažinimo juostoje prie įlipimo durų (2.9 pav.), o priekinė – priekyje (dešinėje viršutinėje lango dalyje) (2.10 pav.). Šoninė maršruto rodyklė daroma 1000 x 210 mm (2.12 pav.), o priekinė – 900 x 200 mm dydžio (2.14 pav.).

17. Transporto priemonės viduje, galinio lango viršuje per vidurį turi būti įkomponuotas maršruto numeris. Maršruto numerio lentelės dydis – 260 x 260 mm, tvirtinama specialiais laikikliais (2.15 pav.).

18. Ant miesto autobusų maršruto priekinių ir šoninių rodyklių bei maršruto numerio užrašai ir skaičiai rašomi mėlynai baltame fone (2.15 pav.).

19. Ant priemiestinių autobusų priekinių ir šoninių rodyklių bei maršruto numerio užrašai ir skaičiai rašomi mėlynai baltame fone, tačiau papildomai turi mėlynos spalvos apvadą (2.14 pav.).

20. Siekiant išskirti miesto greituosius autobusus, jų maršruto numerių skaičiai rašomi baltai mėlyname fone (2.15 pav.).

21. Autobusuose iš visų keturių pusių 100 mm aukščio skaičiais užrašomas garažo numeris (2.3, 2.4 pav.). Skaičių spalva: šviesiame fone – juoda, tamsiame fone – balta.

22. Reklamos, nesusijusios su vežėjo veikla, pateikimo vietinio susisiekimo transporto priemonių išorėje ir viduje tvarką nustato savivaldybė.

23. Vežėjo firmos pavadinimas ir firminis ženklas gali būti įkomponuojami autobuso priekyje, gale ar atpažinimo juostoje (2.3, 2.4 pav.).

24. Transporto priemonės viduje, priekyje (ant vairuotojo kabinos pertvarėlės ar pan.) tvirtinamas informacinis stendas. Jame įkomponuojamas maršruto numeris (kuris prireikus būtų lengvai pakeičiamas) ir tokia informacija: vežėjo pavadinimas, adresas, telefonas, autobuso garažo numeris, transporto priemonės talpa, bilietų kainos, baudos už važiavimą be bilieto ir lengvatų keleiviams sąrašas. Kai kuriais atvejais informaciniame stende gali būti iškabintos miesto (rajono) savivaldybės patvirtintos važiavimo autobusais taisyklės (2.17, 2.18 pav.).

25. Autobuso viduje numatytose vietose įkomponuojami informaciniai ženklai (vieta motinai su vaiku, invalidams, vieta vaiko vežimėliui, vieta seneliams, kalbėti su vairuotoju draudžiama, rūkyti draudžiama, valgyti ledus salone draudžiama, avarinė anga, avarinis išėjimas išmušus stiklą, gesintuvas, vaistinėlė, įlipti/išlipti draudžiama ir kt.) (2.19 pav.). Jų dydis – 75 x 75 mm (1.3, 1.4, 1.5, 1.6 pav.). Informacinis ženklas „avarinis išėjimas išmušus stiklą“ daromas iš permatomos plėvelės ir klijuojamas ant stiklo. Jo dydis 60 x 60 mm.

26. Autobuse prie įlipimo durų turi būti įkomponuojami informaciniai ženklai (įlipti/išlipti draudžiama, įlipti invalidams, įlipti su vaiko vežimėliu ir pan.). Jų dydis – 170 x 170 mm (1.3, 1.4 pav.).

27. Autobuse turi būti ne mažiau kaip 6 vietos, skirtos motinoms su vaikais, invalidams ir seneliams. Šios vietos turi būti prie įėjimo durų.

28. Pačių autobusų išorės spalvinis sprendinys turi būti suderintas su apskrities miesto (rajono) savivaldybe. Autobuso vidus turi būti šviesių, pastelinių spalvų.

III. TOLIMOJO SUSISIEKIMO AUTOBUSO APIPAVIDALINIMAS

29. Tolimojo susisiekimo keleivinio transporto priemonėms, kursuojančioms reguliariais reisais, išorinei informacijai naudojama mėlyna spalva (3.1 pav.).

30. Transporto priemonės viduje, prie priekinio stiklo apatinės ar viršutinės dalies, turi būti įkomponuota 850 x 200 mm dydžio maršruto rodyklė. Šoninė maršruto rodyklė įkomponuojama autobuso išorinėje pusėje, šalia įlipimo durų. Jos dydis – 100 x 200 mm. Rodyklės tvirtinamos specialiais laikikliais (3.2, 3.3 pav.):

30.1. maršrutinės rodyklės fonas turi būti baltas su mėlynos spalvos apvadu; užrašai rašomi mėlynomis raidėmis (3.4 pav.);

30.2. ant šoninės rodyklės turi būti nurodomi galinių (raidžių aukštis 60 mm) ir svarbiausių tarpinių stočių (raidžių aukštis 35 mm) pavadinimai; maršruto rodyklės keičiamos priklausomai nuo važiavimo krypties; priekinėje rodyklėje pradinės ir galinės stočių pavadinimai rašomi 60 mm aukščio raidėmis, papildomas užrašas – 35 mm aukščio;

30.3. ant keleivinio transporto priemonės – ekspreso – priekinėje ir šoninėje rodyklėse turi būti papildomas mėlynos spalvos užrašas „ekspresas“; raidžių aukštis – 35 mm (3.4 pav.).

31. Ant autobuso iš visų pusių 100 mm aukščio skaičiais užrašomas garažo numeris (3.4 pav.). Skaičių spalva: šviesiame fone – juoda, tamsiame fone – balta.

32. Rekomenduojama, kad autobuso išorės apipavidalinimas būtų firminis, jame turėtų atsispindėti vežėjo firminio stiliaus pagrindiniai komponentai: firminė spalva ar spalvų gama, firminis šriftas, logotipas, ženklas ir pan. (3.2, 3.3 pav.).

33. Autobuso galinėje dalyje turi būti įkomponuotas vežėjo firmos pavadinimas, adresas, telefono ir fakso numeriai (3.2 pav.).

34. Transporto priemonės viduje, priekyje, gerai matomoje vietoje turi būti įkomponuota informacinė lentelė (350 x 140 mm). Joje turi būti: vežėjo pavadinimas, adresas ir telefono numeris, transporto priemonės talpumas, baudos dydis už važiavimą be bilieto (3.5 pav.).

35. Transporto priemonės sėdynių numeriai turi būti įkomponuoti prie rankinio bagažo lentynėlės briaunos arba virš šoninio lango. Skaičių aukštis – 12 mm, neporinės vietos turi būti prie lango (3.6, 3.7 pav.).

36. Autobuso viduje numatytose vietose įkomponuojami informaciniai ženklai (kalbėti su vairuotoju draudžiama, rūkyti draudžiama, valgyti ledus salone draudžiama, avarinė anga, avarinis išėjimas išmušus stiklą, gesintuvas, vaistinėlė, WC ir kt.). Jų dydis – 75 x 75 mm (3.5 pav.). Informacinis ženklas „avarinis išėjimas išmušant stiklą“ daromas iš permatomos plėvelės ir klijuojamas ant stiklo. Jo dydis – 60 x 60 mm (3.6 pav.).

37. Ant tolimojo susisiekimo autobusų išorės bei jo viduje draudžiama talpinti reklamą, nesusijusią su vežėjo veikla.

38. Užsakomųjų reisų metu transporto priemonės priekinėje dalyje turi būti rodyklė su užrašu „Užsakytas“, o specialiųjų reisų metu – su užrašu „Specialus“. Jų dydis analogiškas šoninei ir priekinei maršruto rodyklėms (3.4 pav.). Užrašo raidžių aukštis – 60 mm.

IV. TARPTAUTINIO SUSISIEKIMO AUTOBUSO APIPAVIDALINIMAS

39. Tarptautinio susisiekimo keleivinio transporto priemonių, kursuojančių reguliariais tarptautiniais reisais, išorės informacijai apipavidalinti naudojama raudona spalva (4.1 pav.).

40. Transporto priemonės viduje, prie priekinio stiklo apatinės dalies, turi būti įkomponuota 850 x 200 mm dydžio maršruto rodyklė (4.3 pav.).

41. Rodyklės fonas turi būti baltas su raudonos spalvos apvadu; užrašai rašomi raudonomis raidėmis.

42. Ant rodyklės turi būti nurodomi pradinės ir galinės (raidžių aukštis 55 mm) stočių pavadinimai. Jeigu reikia, užrašomi ir svarbiausių tarpinių stočių pavadinimai. Tada pradinių ir galinių stočių pavadinimai užrašomi 45 mm aukščio raidėmis, o tarpinių stočių pavadinimai – 25 mm (4.4 pav.). Užrašai maršruto rodyklėje rašomi kalbomis tų valstybių, kuriose yra pradinė ir galinė stotys.

43. Ant autobuso visų pusių (išskyrus galą) 100 mm aukščio skaičiais užrašomas garažo numeris (4.2, 4.3, 4.4 pav.). Skaičių spalva: šviesiame fone – juoda, tamsiame fone – balta.

44. Rekomenduojama, kad autobuso išorės apipavidalinimas būtų firminis, jame atsispindėtų vežėjo pagrindiniai komponentai: firmos spalva ar spalvų gama, šriftas, logotipas, ženklas ir pan. (4.2, 4.3 pav.).

45. Autobuso galinėje dalyje turi būti įkomponuotas vežėjo firmos pavadinimas, adresas, telefono ir fakso numeriai (4.2 pav.).

46. Transporto priemonės viduje, priekinėje dalyje, skyde virš priekinių durų, turi būti įkomponuota informacinė lentelė (350 x 140 mm) su vežėjo pavadinimu, adresu, telefono numeriu ir transporto priemonės talpumu (4.5 pav.).

47. Transporto priemonėse sėdynių numeriai įkomponuojami prie rankinio bagažo lentynėlės briaunos. Skaičių aukštis – 12 mm. Sėdynių neporinės vietos turi būti prie lango (4.6, 4.7 pav.).

48. Autobuso viduje numatytose vietose įkomponuojami informaciniai ženklai (kalbėti su vairuotoju draudžiama, rūkyti draudžiama, avarinė anga, avarinis išėjimas išmušant stiklą, gesintuvas, vaistinėlė, šiukšlinė, kava, geriamasis vanduo, WC ir kt.). Jų dydis – 75 x 75 mm (4.5, 4.6, 4.7 pav.). Informacinis ženklas „avarinis išėjimas išmušant stiklą“ daromas iš permatomos plėvelės ir klijuojamas ant stiklo. Jo dydis – 60 x 60 mm (4.6 pav.).

49. Tarptautinio susisiekimo autobusų išorėje ir viduje draudžiama reklama, nesusijusi su vežėjo veikla.

V. LENGVOJO AUTOMOBILIO TAKSI APIPAVIDALINIMAS

50. Taksi atpažinimo ženklinimą (5.1 pav.) sudaro dvi juodų arba geltonų kvadratų juostos, kvadratų dydis – 50 x 50 mm (5.6 pav.). Į taksi atpažinimo ženklinimo juostą įkomponuojami taksi firmos pavadinimas ir telefonas. Užrašo raidės ir skaičiai daromi 100 mm aukščio (5.6 pav.). Taksi apipavidalinamas:

50.1. jei automobilis tamsios spalvos, tai taksi atpažinimo ženklinimo kvadratai, užrašų raidės ir skaičiai daromi geltonos spalvos; taksi atpažinimo ženklinimo juostoje arba ant taksi automobilio priekinių durų įkomponuojami taksi firmos pavadinimas (arba logotipas ar firmos ženklas) ir telefonas (5.2, 5.3 pav.);

50.2. jei automobilis šviesios spalvos, tai išilgai abiejų automobilio pusių daroma 150 mm pločio geltonos spalvos atpažinimo juosta, ant kurios dedami juodos spalvos taksi atpažinimo ženklinimo kvadratai, taksi firmos pavadinimas ir telefonas (5.4, 5.5 pav.); ant geltonos spalvos automobilių geltonos spalvos atpažinimo juosta nededama, o juodos spalvos taksi atpažinimo ženklinimo kvadratai, taksi firmos pavadinimas (arba logotipas ar firmos ženklas) ir telefonas dedami kaip parodyta 5.2 ir 5.3 pav.

51. Lengvasis automobilis taksi privalo turėti mažą geltonos spalvos atpažinimo plafoną (plafono tipas „M-1″) (1.9 pav.) ar „M-2″ tipo plafoną (1.10 pav.).

52. Plafono priekyje turi būti juodomis raidėmis užrašas TAKSI (užrašo raidžių aukštis – 70 mm), kitoje plafono pusėje per vidurį turi būti taksi firmos pavadinimas ir telefonas (užrašų raidžių ir skaičių aukštis – 30 mm) (5.7 pav.).

53. Kai kuriais atvejais miesto (rajono) savivaldybė gali leisti naudoti ir ilgą siaurą geltonos spalvos plafoną (plafono tipas „D-1″) (1.7, 1.8 pav.).

54. Plafono priekyje turi būti juodomis raidėmis užrašas TAKSI (užrašo raidžių aukštis – 70 mm), kitoje plafono pusėje per vidurį turi būti taksi firmos pavadinimas ir telefonas (užrašų raidžių ir skaičių aukštis – 30 mm), o šonuose – juodos spalvos taksi atpažinimo ženklas (5.9, 5.10 pav.). Atpažinimo ženklo kompoziciją sudaro dvi šachmatų juostos (viršutinėje ir apatinėje juostose po 6 juodus kvadratus. Juodų kvadratų dydis – 35 x 35 mm) (5.9 pav.). Viename mieste (rajone) lengvųjų automobilių taksi plafonai turi būti vieno tipo.

55. Plafonas pritvirtinamas skersai automobilio stogo, per vidurį rėmo, esančio tarp pirmojo ir antrojo lango.

56. Plafono užrašas TAKSI turi būti apšviečiamas, kai taksi yra laisvas; plafono apšvietimas turi būti valdomas įjungiant taksometrą.

57. Lengvajame automobilyje taksi be apšviečiamo plafono leidžiama įrengti šviečiantį žalios ir raudonos spalvos švyturėlį, įkomponuotą priekinio lango viršutiniame dešiniajame kampe. Kai taksi yra laisvas, dega žalios spalvos švyturėlis, o kai užimtas – raudonos. Šis švyturėlis turi būti valdomas įjungiant/išjungiant taksometrą.

58. Taksometras turi būti įtvirtintas taksi salono priekiniame skyde, keleiviams gerai matomoje vietoje. Tam gali būti panaudotas radijo, magnetofono lizdas ar pan.

59. Taksi salono priekiniame skyde, dešinėje pusėje, įkomponuojama informacinė lentelė apie vežėją: firmos pavadinimas ir adresas, licencijos kortelės numeris ir galiojimo data, firmos atsakingos tarnybos telefono numeris ir paslaugų tarifai. Lentelės daromos 210 x 90 mm šviesiai pilkos spalvos (5.11 pav.).

60. Ant lengvojo automobilio taksi išorėje ir viduje talpinti kokią nors reklamą, nesusijusią su vežėjo veikla, draudžiama.

VI. MARŠRUTINIO TAKSI APIPAVIDALINIMAS

61. Maršrutinio taksi transporto priemonių, kursuojančių mieste ar priemiestyje reguliariais reisais, išorei apipavidalinti naudojama geltona atpažinimo spalva (6.1 pav.).

62. Transporto priemonės priekyje (dešinėje apatinėje lango dalyje) ir gale (dešinėje apatinėje lango dalyje) turi būti maršruto numeris. Maršruto numerio lentelės dydis – 220 x 250 mm. Lentelės fono spalva – geltona, o skaičiai – juodi 120 mm aukščio (6.5 pav.). Jei maršrutinis numeris iš trijų skaičių, jų aukštis turi būti 100 mm. Maršruto numerio lentelė tvirtinama specialiais laikikliais.

63. Išilgai transporto priemonės šonų iš abiejų pusių po langais daroma 200 mm pločio geltona atpažinimo juosta, ant kurios talpinami informaciniai ženklai ir šachmatinis atpažinimo ženklas (6.5 pav.). Atpažinimo ženklo kompoziciją sudaro dvi šachmatų juostos. Juodų kvadratų dydis – 70 x 70 mm (6.5 pav.).

64. Transporto priemonėse, šalia įlipimo durų, turi būti maršruto rodyklė, kurioje nurodomas maršruto numeris, galinių ir svarbesnių tarpinių stotelių pavadinimai. Maršruto rodyklė turi būti įkomponuota atpažinimo juostoje. Kai kuriais atvejais, leidus miesto (rajono) savivaldybei, ji gali būti įkomponuota lango apatinėje dalyje iš vidaus pusės (6.5 pav.). Rodyklės maršruto numeris – juodi skaičiai geltoname fone, o maršruto stotelių – juodos raidės baltame fone. Rodyklės dydis – 850 x 180 mm.

65. Maršrutinis taksi privalo turėti ilgą siaurą geltonos spalvos atpažinimo plafoną (plafono tipas „D-1″) (1.7, 1.8 pav.):

65.1. plafono priekyje turi būti užrašas juodomis raidėmis MARŠRUTINIS TAKSI (užrašo raidžių aukštis 60 mm), kitoje plafono pusėje – šachmatinis atpažinimo ženklas;

65.2. atpažinimo ženklinimo kompoziciją sudaro dvi šachmatų juostos (viršutinėje juostoje 11 juodų kvadratų, apatinėje – 12 juodų kvadratų; juodų kvadratų aukštis 35 x 35 mm) (6.6 pav.);

65.3. plafonas tvirtinamas skersai automobilio stogo, per vidurį rėmo, esančio tarp pirmojo ir antrojo langų; plafonas turi būti apšviečiamas; apšvietimą įjungia vairuotojas.

66. Transporto priemonėse ant priekinių durų gali būti užrašytas maršrutinio taksi firmos pavadinimas (arba firmos logotipas ar firmos ženklas), adresas ir telefonas (6.2 pav.).

67. Maršrutinio taksi salono priekiniame skyde, dešinėje pusėje, įkomponuojama informacinė lentelė apie vežėją: firmos pavadinimas ir adresas, licencijos numeris ir galiojimo data, firmos atsakingos tarnybos telefono numeris bei važiavimo kaina. Lentelė daroma 210 x 90 mm šviesiai pilkos spalvos (6.7 pav.).

68. Reklamos, nesusijusios su vežėjo veikla, pateikimo maršrutinio taksi išorėje ir viduje tvarką nustato savivaldybė.

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti su visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.

Kauno bangelė
Skip to content