Siunčiama nuotrauka

Seniūnaičių ir Išplėstinė seniūnaičių sueiga

Kauno miesto savivaldybės administracijos filialo Centro seniūnijos (toliau – Centro seniūnija) seniūnas, Kauno miesto savivaldybės seniūnaičių sueigos nuostatų, patvirtintų Kauno miesto savivaldybės 2017 m. liepos 11 d. sprendimu Nr. T-438 (toliau – Nuostatai), 11.2, 11.4 punktais nustatyta tvarka, 2020 m. liepos 1 d. 16:00 val. šaukia Seniūnaičių ir Išplėstinę seniūnaičių sueigą.

 Darbotvarkė:

  1. Dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Kauno miesto savivaldybėje tvarkos aprašo.
  2. Dėl Priemonei įgyvendinti prioritetinių vykdytinų ir finansuotinų veiklų (SADM aprašo 12 p.)
  3. Kiti klausimai:

3.1. Dėl Vietos savivaldos įstatymo 34 straipsnio „Seniūnaičio teisės ir pareigos“ įgyvendinimo.

Pastaba. Nuostatų 17 punkte nustatyta, kad negalintys dalyvauti seniūnaičių sueigoje seniūnaičiai (išplėstinės seniūnaičių sueigos nariai) gali raštu pateikti svarstomais klausimais savo nuomonę, kuri turi būti viešai paskelbta sueigoje.

 

Centro seniūnijos informacija

 

Skip to content