Paskelbtas naujas kvietimas daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti)

Įgyvendinant įsibėgėjusį daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) procesą, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija paskelbė kvietimą teikti paraiškas rengti ir įgyvendinti naujus daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektus pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą. Kvietimas skelbiamas 150 mln. eurų investicijoms.

Numatoma valstybės parama – 50 mln. eurų, kompensuojant 30 proc. investicijų, tenkančių energinį efektyvumą didinančioms priemonėms. Už šias lėšas numatoma atnaujinti (modernizuoti) ne mažiau kaip 500 daugiabučių namų (Lietuvoje). Pagal šį kvietimą vykdomiems projektams taip pat numatoma 100 proc. apmokėti arba kompensuoti projekto parengimo, įgyvendinimo administravimo ir statybos techninės priežiūros išlaidas, taip pat 100 proc. padengti nepasiturintiems butų savininkams tenkančias išlaidas (t.y. asmenys turintys teisę į būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijas).

Paraiškas gali teikti savivaldybės, daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojai, asmenys, teikiantys daugiabučio namo atnaujinimo projekto įgyvendinimo administravimo paslaugas, savivaldybės energinio efektyvumo didinimo programos įgyvendinimo administratoriai.

Daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų patvirtintos paraiškos teikiamos VšĮ Būsto energijos taupymo agentūrai (paraiškos priimamos visuose VšĮ Būsto energijos taupymo agentūros regioniniuose padaliniuose (Kauno padalinys (Kėdainių raj. sav., Kauno m. sav., Birštono raj. sav., Kaišiadorių raj. sav., Jonavos raj. sav., L. Sapiegos g. 12, Kaunas, tel. 8 37 42 23 02) nuo 2017 m. lapkričio 1 d. iki 2018 m. vasario 1 d.

Kvietimu numatoma priimti neribotą paraiškų skaičių ir jas įgyvendinti išdėstant projektų srautą pamečiui, atsižvelgiant į kvietime numatytus atrankos kriterijus. Prioritetinis jų – kvartalinė renovacija, kiti kriterijai – aukštesnė energinio naudingumo klasė bei efektyvumas. Sureitingavus paraiškas numatoma sudaryti pirmiausia finansuojamų projektų sąrašą. Į šį sąrašą nepateksiančias paraiškas numatoma įtraukti į rezervinį projektų sąrašą, sudarant sąlygas projektus įgyvendinti kitais metais.

Detalesnę informaciją apie kvietimą rasite http://atnaujinkbusta.lt/wp-content/uploads/2014/02/Isakymas-kvietimo-2.pdf

Kartu su kvietimu pasikeitė ir kiti teisės aktai deklaruojantys daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) procesą. Juos galite rasti:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/ab0f7630a77c11e7a65c90dfe4655c64

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/545fe210a77d11e7a65c90dfe4655c64

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/0f467af3a77c11e7a65c90dfe4655c64

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/43edbf80a77b11e7a65c90dfe4655c64

Skip to content