Siunčiama nuotrauka

Vilijampolės seniūnija

Vilijampolės seniūnijos plotas  –1438 ha. Seniūnijos teritorijai priklauso Lampėdžių, Veršvų, Vilijampolės ir Panerių gyvenvietės.

LAMPĖDŽIAI

Lampėdžiai yra miesto dalis, susidedanti iš kelių masyvų – Lampėdžių gyvenvietės tarp Lampėdžių ežero ir Nemuno upės bei Žemutinių Kaniūkų masyvo abipus Raudondvario plento. Lampėdžiai užstatyti individualiais gyvenamais namais. Tai žinoma tarpukario ir pokario vasarvietė, kurios šlovė dabar kiek priblėso. Lampėdžių visų dalių gyventojų skaičius – 2418 .

VERŠVAI

Veršvų miesto dalis yra  apribota Lampėdžių ežero krantu, Romainių plentu, Nemuno slėnio šlaitu, Kėdainių ir Brastos gatvėmis ir Nemuno upe. Veršvų miesto dalis yra mišriai ir kiek chaotiškai užstatyta. Didelę rajono  dalį užima pramonės teritorijos. Jos pradėtos plėtoti tarpukariu (“Silva”, “Inkaras”, “Atrama”), sovietmečiu toliau plėtėsi, užimdamos didelius plotus abipus Raudondvario plento (“Kauno energija”, Tvirtinimo detalių gamykla, “Vilijampolės gelžbetonis”, Laivų remonto įmonė ir daug kitų). Tarp jų tarpukaryje ir pokario metais atsirado individualių gyv, namų kvartalai. Daugiabučių namų grupės buvo pastatytos sovietmečiu ties Raudondvario plentu.  Veršvuose gyvena 6509 gyventojai, tame tarpe daugiabučiuose namuose – 2842 gyventojai , individualiuose sodybiniuose ir mažaaukščiuose namuose – 3667 gyventojai.

VILIJAMPOLĖ

Vilijampolės rajono užuomazga siekia 17 amžių, kai Kauno žydai karaliaus įsakymu

buvo iškelti už tuometinės Kauno ribos, į kitą Neries krantą. Vilijampolė yra labai įvairi tiek užstatymo pobūdžiu, tiek teritorijų naudojimo pobūdžiu. Senas užstatymas ties Jurbarko , Linkuvos ir Panerių gatvėmis persipynęs su 1961 metais pastatytais stambiaplokščių namų mikrorajonais ir pokario individualių namų kvartalais. Šalia senųjų  pramonės įmonių  atsirado naujos pramonės įmonės, kaip “Šilkas”, “Vilkas”, transporto teritorijos ir kitos. Šios visos teritorijos susimaišę ir įsiterpė tarpusavyje. Vilijampolėje gyvena 12948 gyventojai, tame tarpe daugiabučiuose namuose – 8356 gyventojai , individualiuose sodybiniuose ir mažaaukščiuose namuose – 4592 gyventojai.

PANERYS

Panerys yra miesto dalis, apribota Varnių gatve, Neries upe ir jos slėnio šlaitu bei Islandijos plentu. Paneryje vyrauja individualių gyv, namų kvartalai. Yra keli daugiabučių namų masyvai – tarp Varnių, Vytenio, Demokratų gatvių ir Neries krantinės, bei tarp Neries krantinės ir Ramygalos ir Kulvos gatvių. Rajone yra keletas žinybinių teritorijų – Tekstilės institutas, smulkios paslaugų įmonės. Panerio teritorijos užstatytos sovietmečiu. Paneryje gyvena 13151 gyventojai, tame tarpe daugiabučiuose namuose – 8503 gyventojai , individualiuose sodybiniuose ir mažaaukščiuose namuose – 4648 gyventojai.

Čia galite parsisiųsti Vilijampolės seniūnijos gatvių sąrašą: Vilijampolės_gatves_2016

Mokyklos

Kauno Veršvų vidurinė mokykla 
Mūšos g. 6, LT-47176, tel. 36 26 21
Pradinės klasės – Inkaro g. 9a, Kaunas.
Tel. 36 34 89
Pradinės klasės – Romainių g. 28, Kaunas.
Tel. 38 52 18
el.p. versvuvm@veršvos.kaunas.lm.lt
http://www.versvos.kaunas.lm.lt

Kauno Stasio Lozoraičio pagrindinė mokykla
A.Stulginskio g. 61, LT-48385,
Tel. 36 21 04 el.p. lozoraiciovm@lozoraitis.kaunas.lm.lt
http://www.lozoraitis.kaunas.lm.lt

 Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla-daugiafunkcis centras
Demokratų g. 36, LT-48420
Tel. 36 28 27 el.p. mokykla@vileisis.kaunas.lm.lt
http://www.vileisis.kaunas.lm.lt/

 Všį Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazija
Seredžiaus g. 4, LT-47182, Kaunas
Tel.36 32 79 el. rastine@lsmumokykla.lt
http://www.lsmumokykla.lt/

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos

Kauno lopšelis-darželis „Daigelis“ 
Žagarės g. 5, LT-47178
Tel. 26 65 63, 26 36 73
El. p. daigelisld@gmail.com

Kauno lopšelis-darželis „Dobilėlis“ 
Panerių g. 44 48349
Tel. 36 35 30
El. p. dobilelis@mikrovisata.net

Kauno lopšelis-darželis „Vilnelė“ 
Vytenio g. 8, LT-48417
Tel. 36 36 41, 36 24 85
El.p. ldvilnele@yahoo.com

Kauno lopšelis-darželis „Židinėlis“ 
Pikulo g. 31, LT-48428
Tel. 36 29 60, 36 30 44, 36 18 47
El.p. zidinelis@takas.lt

Kauno lopšelis-darželis „Pušaitė“ 
Varnių g. 49, LT-47178
Tel. 36 30 86, 36 31 42
El. p. ldpusaite@yahoo.com

Aukštosios, aukštesniosios, profesinės mokyklos

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
Veterinarijos akademija
Tilžės g. 18, Kaunas
Rektoratas | LSMU
Referentė – Erika Laurinavičiūtė
Tel. (8 37) 36 23 83
Faks. (8 37) 36 24 17
El.p: erika.laurinaviciute@lsmuni.lt

Papildomo ugdymo įstaigos

Vilijampolės dailės centras, VŠĮ
Seredžiaus g.1, LT-47182
Tel. 868130897
Įmonės kodas: 136016783
Vadovas: Egidijus Strackas
El.p. vdailesc@gmail.com

Kauno vaikų abilitacijos centras
Bajorų g. 12, LT-48374
Faksas: 8-37-269220
Tel. 26 91 54
El.p. info@kvac.lt

 

Kitos įstaigos

Kauno miesto socialinių paslaugų centro
Vilijampolės vaikų dienos ir krizių centras
Tilžės g. 33, Kaunas
Tel. 26 10 65
El.p. vilijampole.vdc@kaunospc.lt

Seniūnijos veiklą reglamentuoja savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtinti seniūnijos veiklos nuostatai. Seniūnijos veikla finansuojama iš savivaldybės biudžeto. Kiekvienais metais, tvirtindama savivaldybės biudžetą, savivaldybės taryba tvirtina seniūnijų veiklos programas ir skiria joms įgyvendinti reikalingas lėšas. Savivaldybės taryba nustato seniūnijų veiklos programų sudarymo tvarką ir asignavimų paskirstymo kriterijus. Seniūnijos ir seniūno funkcijoms įgyvendinti reikalingos lėšos gali būti skiriamos ir iš kitų savivaldybės biudžeto asignavimų.

 

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS FILIALO VILIJAMPOLĖS SENIŪNIJOS NUOSTATAI

I SKYRIUS

 BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Šie nuostatai nustato Kauno miesto savivaldybės administracijos filialo Vilijampolės seniūnijos (toliau – seniūnija) tikslus, uždavinius, funkcijas, teises, veiklos organizavimą, atsakomybę ir atskaitingumą, likvidavimo, reorganizavimo, reikalų, dokumentų ir turto perdavimo tvarką.
 2. Seniūnija yra Kauno miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos struktūrinis teritorinis padalinys, veikiantis tam tikroje Savivaldybės teritorijos dalyje. Seniūnijos aptarnaujamos teritorijos ribas nustato Savivaldybės taryba.
 3. Seniūnija tiesiogiai pavaldi ir atskaitinga Savivaldybės administracijos direktoriui.
 4. Seniūnijos nuostatus, pareigybių sąrašą, pareigybių aprašymus tvirtina ir keičia Savivaldybės administracijos direktorius, pareiginius nuostatus – seniūnas.
 5. Seniūnija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos nuostatais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.
 6. Seniūnijos veikla finansuojama iš Savivaldybės biudžeto.
 7. Seniūnijai vadovauja seniūnas. Seniūno ir seniūnijos valstybės tarnautojų skyrimo į pareigas ir atleidimo iš pareigų tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos vietos savivaldos ir Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymuose, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, – Lietuvos Respublikos darbo kodekse.
 8. Seniūnija turi dokumentų blankus ir antspaudą su savo pavadinimu.
 9. Seniūnijos adresas – Lampėdžių g. 10, Kaunas.

 

II SKYRIUS

 SENIŪNIJOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

 1. Seniūnijos tikslas – spręsti jos kompetencijai priklausančius klausimus aptarnaujamoje teritorijoje, plėtoti vietos savivaldą ir įgyvendinti jai pavestas viešojo administravimo funkcijas.
 2. Svarbiausieji seniūnijos uždaviniai:

11.1. stiprinti bendruomeninius ryšius;

11.2. skatinti gyventojus dalyvauti vietos savivaldos procese;

11.3. siekti užtikrinti gyventojų socialinę ir ekonominę gerovę.

 1. Seniūnija, vykdydama pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

12.1. neviršydama savo įgaliojimų, seniūnijos teritorijoje organizuoja ir kontroliuoja Savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą arba pati juos įgyvendina;

12.2. bendradarbiauja vertinant atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygas ir socialinės paramos toms šeimoms (asmenims) poreikius;

12.3. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant vaiko teisių apsaugos ir vaiko teisių pažeidimų prevencijos gerinimo priemones;

12.4. dalyvauja organizuojant civilinę saugą;

12.5. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant gyventojų užimtumo programas, įgyvendinant vietos bendruomenėms skirtas programas, kuriant ir įgyvendinant informacinės visuomenės plėtros programas seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje;

12.6. dalyvauja rengiant gyventojų apklausas, atliekant gyventojų ir būstų, kitus visuotinius surašymus;

12.7. padeda organizuoti Lietuvos Respublikos Prezidento, Seimo rinkimus, rinkimus į Europos Parlamentą, Savivaldybės tarybos rinkimus ir referendumus;

12.8. dalyvauja organizuojant arba organizuoja gyventojų poilsį;

12.9. bendradarbiauja organizuojant socialinės rizikos šeimų, senyvo amžiaus ir neįgalių asmenų socialinę priežiūrą;

12.10. dalyvauja organizuojant visuomenei naudingą veiklą ir viešuosius darbus;

12.11. teikia pasiūlymus Savivaldybės administracijai dėl vietinės reikšmės kelių, gatvių, šaligatvių ir aikščių tvarkymo, vietinio susisiekimo transporto organizavimo ir viešųjų vietų apšvietimo, Savivaldybei priklausančių pastatų ir statinių remonto, viešųjų paslaugų teikimo gyventojams organizavimo;

12.12. dalyvauja organizuojant ir (arba) kontroliuojant Savivaldybės kelių, bendrojo naudojimo teritorijų, želdinių, gatvių, šaligatvių valymą ir priežiūrą, gatvių ir kitų viešų vietų apšvietimą, viešųjų tualetų paslaugų teikimą;

12.13. tvarko gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą;

12.14. statinių naudojimo priežiūros srityje:

12.14.1. atlieka statinių (išskyrus susisiekimo komunikacijų ir su jomis susijusius kitus inžinerinius statinius, taip pat hidrotechnikos statinius Baltijos jūroje ir vidaus vandens telkiniuose) naudojimo priežiūrą;

12.14.2. įgyvendina teisės aktuose nustatytas statinių naudotojų (techninių prižiūrėtojų) atliekamos statinių techninės priežiūros kontrolės priemones;

12.14.3. sudaro patikrintų statinių, kurių naudojimo priežiūrą pagal teisės aktus atlieka Savivaldybės administracija, naudotojų sąrašą ir jį nuolat papildo, rengia ir teikia Savivaldybės administracijos direktoriui ir kitoms institucijoms statinių naudojimo priežiūros ataskaitas;

12.14.4. kaupia informaciją apie statinių naudojimo priežiūrą, nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų skundus dėl netinkamos statinių priežiūros, konsultuoja statinių techninės priežiūros ir naudojimo klausimais;

12.14.5. konsultuoja seniūnijos daugiabučių gyvenamųjų namų bendrijas kitos paskirties pastatų (pvz., garažų) priežiūros klausimais;

12.14.6. išduoda pažymas, patvirtinančias nekilnojamojo daikto žuvimo (sugriovimo, sunykimo, sudegimo) faktą;

12.14.7. atlieka kitas teisės aktuose nustatytas statinių naudojimo priežiūros funkcijas, priskirtas Savivaldybės administracijai;

12.15. pagal seniūnijos kompetenciją įgyvendina Savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus, vykdo mero ir kitus Savivaldybės administracijos pavedimus;

12.16. organizuoja seniūnaičių rinkimus ir sueigas;

12.17. teikia informaciją, reikalingą Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir programų bei kitų šaltinių lėšomis finansuojamų investicijų projektų, susijusių su seniūnijos veiklos sritimis,  paraiškoms rengti, dalyvauja planuojant investicijų projektams įgyvendinti reikalingas Savivaldybės biudžeto ir kitų šaltinių lėšas, dalyvauja įgyvendinant finansavimą gavusius investicijų projektus;

12.18. inicijuoja viešuosius pirkimus pagal kompetenciją, rengia technines specifikacijas bei reikalavimus tiekėjams,  sutarčių projektus ir kontroliuoja sutarčių vykdymą;

12.19. bendradarbiauja ir keičiasi informacija su Savivaldybės administracijos padaliniais ir kitomis institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir bendruomenėmis, skatina tarpusavio ryšius ir sąveiką su viešojo administravimo institucijomis;

12.20. registruoja, tvarko seniūnijos veiklos dokumentus, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą, naikinimą ir perdavimą į archyvą;

12.21. saugo kompiuterinėse duomenų bazėse duomenis, susijusius su seniūnijos uždavinių ir funkcijų vykdymu.

 1. Seniūnas:

13.1. atlieka seniūnijos vidaus administravimą;

13.2. administruoja seniūnijai skirtus asignavimus;

13.3. rengia seniūnijos metinį veiklos planą ir šio plano įgyvendinimo ataskaitą, teikia juos svarstyti seniūnijos seniūnaičių sueigoje, supažindina seniūnaičius ir vietos gyventojus su patvirtintu seniūnijos metiniu veiklos planu ir aptaria seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo rezultatus;

13.4. išduoda seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatytus, taip pat šeimos sudėtį ir kitokius faktinę padėtį patvirtinančius dokumentus, išskyrus atvejus, kai tai pagal teisės aktus turi būti patvirtinta kitais dokumentais;

13.5. Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka neatlygintinai atlieka seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams notarinius veiksmus ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka neatlygintinai tvirtina seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų oficialiesiems testamentams prilyginamus testamentus;

13.6. pagal suteiktus įgaliojimus surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus, nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas;

13.7. kontroliuoja, ar teikiant viešąsias paslaugas laikomasi teisės aktuose ir sutartyse nustatytų reikalavimų dėl jų teikimo, nagrinėja gyventojų prašymus, skundus dėl viešųjų paslaugų teikimo ir šiais klausimais pagal kompetenciją priima sprendimus, teikia pasiūlymus Savivaldybės administracijai, kitiems viešųjų paslaugų teikimą administruojantiems subjektams dėl viešųjų paslaugų teikimo gerinimo;

13.8. nustatyta tvarka prižiūri prekybą viešose vietose;

13.9. teikia pasiūlymus Savivaldybės administracijai dėl kultūros renginių ir švenčių, moksleivių ir jaunimo laisvalaikio organizavimo, viešųjų sporto ir vaikų žaidimo aikštelių įrengimo bei priežiūros;

13.10. prireikus rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, Savivaldybės tarybos sprendimų ir mero potvarkių seniūnijos veiklos klausimais projektus, organizuoja ir kontroliuoja priimtų sprendimų vykdymą;

13.11. šaukia seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų sueigas ir organizuoja gyventojų susitikimus su Savivaldybės ir valstybės institucijų pareigūnais;

13.12. apibendrina gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovų pastabas, pasiūlymus ir teikia juos Savivaldybės administracijai. Konsultuoja seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojus ir teikia jiems informaciją apie Savivaldybės institucijų, Savivaldybės administracijos ir valstybės institucijų veiklą Savivaldybės teritorijoje;

13.13. ne rečiau kaip kartą per metus teikia seniūnijos veiklos ataskaitą seniūnaičių sueigai ir Savivaldybės administracijos direktoriui;

13.14. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, Savivaldybės tarybos narių, Savivaldybės administracijos padalinių paklausimus ir rengia jiems atsakymus seniūnijos veiklos klausimais.

 

III SKYRIUS

 SENIŪNIJOS TEISĖS

 

 1. Seniūnija turi šias teises:

14.1. gauti iš Savivaldybės administracijos padalinių, įmonių, įstaigų ir organizacijų informaciją ir dokumentus, reikalingus pavestoms funkcijoms atlikti ir uždaviniams įgyvendinti;

14.2. gauti technines, transporto ir kitas seniūnijos darbui reikalingas priemones;

14.3. teikti pasiūlymus dėl seniūnijos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo Savivaldybės biudžeto lėšomis;

14.4. teikti pasiūlymus dėl seniūnijos darbo organizavimo gerinimo;

14.5. kitas teisės aktuose nustatytas teises.

 

IV SKYRIUS

 SENIŪNIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

 1. Seniūnijai vadovauja ir, vadovaudamasis šiais nuostatais, jos veiklą savarankiškai planuoja ir organizuoja seniūnas.
 2. Seniūno funkcijas jo atostogų, ligos, komandiruočių metu ir kitais atvejais, kai jo laikinai nėra, atlieka seniūno pavaduotojas arba kitas Savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas valstybės tarnautojas.
 3. Seniūnas atsako už seniūnijai priskirtų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą, kiekvienas seniūnijos darbuotojas – už savo pareigų atlikimą.
 4. Seniūnas leidžia įsakymus seniūnijos kompetencijos klausimais.
 5. Seniūnijos valstybės tarnautojų funkcijas nustato jų pareigybių aprašymai, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, – jų pareiginiai nuostatai.
 6. Seniūno ir darbuotojų atsakomybę nustato Lietuvos Respublikos įstatymai, šie nuostatai, pareigybių aprašymai ar pareiginiai nuostatai ir kiti teisės aktai.
 7. Seniūnas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Savivaldybės administracijos direktoriui.
 8. Seniūnui tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi seniūnijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.
 9. Seniūnijos funkcijoms įgyvendinti sudaromi metiniai veiklos planai, taip pat gali būti sudaromi trumpesnio laikotarpio planai.

 

 

    V SKYRIUS

       BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Seniūnija reorganizuojama ar likviduojama Savivaldybės tarybos sprendimu Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Atleidžiamas iš pareigų seniūnas perduoda reikalus, dokumentus ir turtą naujam seniūnui ar kitam Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotam asmeniui Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakyme nurodyta tvarka. Reikalams, dokumentams ir turtui perduoti Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu gali būti sudaroma komisija.
 3. Reikalams, dokumentams ir turtui perduoti surašomas perdavimo ir priėmimo aktas. Reikalų, dokumentų ir turto perdavimo ir priėmimo akte ir jo prieduose pateikiami svarbiausi duomenys, apibūdinantys seniūnijos organizacinę ir veiklos būklę, įsipareigojimus, prie akto pridedami seniūnijoje esančių dokumentų, žurnalų, bylų ir seniūnijai (jos darbuotojams) priskirto turto aprašai. Reikalų, dokumentų ir turto perdavimo ir priėmimo aktą pasirašo juos perduodantis ir priimantis asmenys. Aktą tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius.
 4. Reikalų, dokumentų ir turto perdavimo ir priėmimo aktas surašomas dviem egzemplioriais: vienas egzempliorius atiduodamas Savivaldybės administracijos direktoriui, kitas – reikalus, dokumentus ir turtą priimančiam asmeniui. Reikalus, dokumentus ir turtą perdavęs asmuo turi teisę gauti akto kopiją.

 

 

Kaunas pilnas kultūros

Sokiu-plakatas-2017-kovo-375x530 Tradicinis šokių vakaras

2017-03-06

Šiai datai renginių nėra
Buvęs 1 iš 1 Kitas
Visi renginiai
 • Kontaktų paieška ir struktūra
  Kontaktų paieška ir struktūra
  Savivaldybės darbuotojų kontaktų paieška
 • Paslaugos
  Paslaugos
  Čia rasite savivaldybės teikiamas paslaugas
 • Transportas
  Transportas
  maršrutai, tvarkaraščiai, e. bilietas
 • Asmenų aptarnavimas
  Asmenų aptarnavimas
  Aptarnaujami padaliniai, paraiškų priėmimo informacija
 • Projektiniai pasiūlymai
  Projektiniai pasiūlymai
  Statinių projektų viešinimas
 • Kultūra ir turizmas
  Kultūra ir turizmas
  įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Verslas ir finansai
  Verslas ir finansai
  Lengvatos verslui, leidimai, finansai ir mokesčiai, parduodamas turtas
 • Korupcijos prevencija
  Korupcijos prevencija
  Antikorupcijos komisija, kontaktai
 • Urbanistika
  Urbanistika
  teritorijų planavimas ir statyba, žemės sklypai, reklama
 • Civilinė metrikacija
  Civilinė metrikacija
  Santuokos registracijos apžvalga, informacija jaunavedžiams
 • Švietimas
  Švietimas
  įstaigos, ugdymas, premijos
 • Socialinė apsauga
  Socialinė apsauga
  paslaugos, parama, būstas
 • Seniūnijos
  Seniūnijos
  kontaktai, paslaugos, naujienos
 • Aplinka
  Aplinka
  aplinkos apsauga, švara, dviračių takai, gyvūnai
 • Sveikata
  Sveikata
  įstaigos, slauga, sanitarija, teisės aktai
 • Sportas
  Sportas
  įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Jaunimas
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba, projektai, organizacijos
 • Investicijos
  Investicijos
  Investiciniai projektai, strateginiai dokumentai, ES finansuojami projektai
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinės organizacijos
 • Renovacija
  Renovacija
 • Gyvenamasis būstas
  Gyvenamas būstas
 • zalia_ikona_pabegeliai
  Pabėgėlių integracija
 • Civilinė sauga
  Civilinė sauga
 • zalia_ikona_paveldas
  Kultūros paveldas
 • Viešoji tvarka
  Viešoji tvarka