Siunčiama nuotrauka

Tarybos posėdžio, vyksiančio vasario 25 d., darbotvarkė

2020 m. vasario 25 d. 9 val. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2 posėdžio darbotvarkė:

 1. Dėl Eglės Andriuškienės skyrimo į Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigas (TR-64).

Pranešėjas –  Savivaldybės meras Visvaldas Matijošaitis

 1. Dėl pareiginės algos koeficiento nustatymo Kauno miesto savivaldybės kontrolierei Žanai Gasparavičienei (TR-44).

Pranešėja – Personalo valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja Jurgita Kvedaravičienė

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2020 metų veiklos programos patvirtinimo (TR-73).

Pranešėjas – Kontrolės komiteto pirmininkas Vygantas Gudėnas

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo (TR-43).
 2. Dėl Kauno miesto savivaldybės skolinimosi (TR-63).
 3. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato 2020 metų išlaidų sąmatos patvirtinimo (TR-52).

Pranešėja –  Finansų ir ekonomikos skyriaus vedėja Roma Vosylienė

 1. Dėl VšĮ „Kaunas IN“ teikiamų paslaugų įkainių nustatymo (TR-77).
 2. Dėl pritarimo įgyvendinti projektus „Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas rekonstruojant Eigulių, Nuokalnės gatves ir Tvirtovės alėją“, „Intelektinių transporto sistemų diegimas Kauno mieste“, „Viešojo transporto infrastruktūros plėtra Kauno mieste“ ir „Bevariklio transporto skatinimas Kauno mieste“ (TR-92).

Pranešėja –  Investicijų ir projektų skyriaus vedėja Aistė Lukaševičiūtė

 1. Dėl Kauno miesto savižudybių prevencijos modelio patvirtinimo (TR-56).
 2. Dėl Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2018 metų ataskaitos patvirtinimo (TR-42).
 3. Dėl Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo 2019 metų ataskaitos patvirtinimo (TR-49).
 4. Dėl Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2020 m. priemonių finansavimo plano patvirtinimo (TR-58).
 5. Dėl Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2020 metų darbo plano patvirtinimo (TR-50).
 6. Dėl kai kurių Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios (TR-74).
 7. Dėl visuomenės atstovų paskyrimo į Kauno miesto savivaldybės asmens sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų stebėtojų tarybas (TR-94).

Pranešėja –  Sveikatos apsaugos skyriaus vedėja Renata Kudukytė-Gasperė

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 m. priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo (TR-62).
 2. Dėl Kauno miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 m. priemonių finansavimo plano patvirtinimo (TR-60).

Pranešėja –  Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja Radeta Savickienė

 1. Dėl Rykštynės, Žiobrikio akligatvių ir Vėtrų, Speigo gatvių pavadinimų suteikimo (TR-79).
 2. Dėl Kedrų ir Slyvų gatvių pavadinimų panaikinimo (TR-81).
 3. Dėl specialiųjų planų pripažinimo Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sudedamosiomis dalimis (TR-80).
 4. Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sudedamųjų dalių – Kauno miesto išorinės vaizdinės reklamos specialiojo plano ir Kauno išorinės vaizdinės reklamos sklaidos specialiojo plano korektūros patvirtinimo (TR-82).

Pranešėjas –  Miesto planavimo ir architektūros skyriaus vedėjas Nerijus Valatkevičius

 1. Dėl Saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklių patvirtinimo (TR-76).

Pranešėjas –  Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas Aloyzas Pakalniškis

 1. Dėl AB „Kauno energija“ neatsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų priežiūros mokesčio nustatymo (TR-84).

Pranešėjas – Būsto modernizavimo, administravimo ir energetikos skyriaus vedėjas Raimundas Endrikis

 1. Dėl viešosios įstaigos Aleksoto teniso centro dalininko teisių pardavimo (TR-45).
 2. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 10 d. sprendimo Nr. T-418 „Dėl Kauno sporto mokyklos „Tauras“ reorganizavimo, prijungiant ją prie Kauno sporto mokyklos „Gaja“ pakeitimo (TR-86).

Pranešėjas –  Sporto skyriaus vedėjas Mindaugas Šivickas

 1. Dėl sutikimo perimti Kauno miesto savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį trumpalaikį materialųjį turtą ir jo perdavimo Kauno kultūros centrui (TR-85).

Pranešėja –  Kultūros skyriaus vedėja Nomeda Prevelienė

 1. Dėl Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmų direktoriaus (TR-48).
 2. Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse ikimokyklinėse įstaigose nustatymo (TR-54).
 3. Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse bendrojo ugdymo mokyklose nustatymo ir pritarimo didžiausiam leistinam pareigybių (etatų) skaičiui viešosiose bendrojo ugdymo mokyklose, kurių dalininkė yra Kauno miesto savivaldybė (TR-55).
 4. Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse neformaliojo švietimo įstaigose nustatymo (TR-93).
 5. Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perdavimo Kauno miesto savivaldybės biudžetinėms švietimo įstaigoms (TR-51).
 6. Dėl valstybės turto, perduoto valdyti panaudos pagrindais Kauno ,,Aušros“ gimnazijai, pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir nurašymo, išardymo ir likvidavimo (TR-53).
 7. Dėl valstybės turto, perduoto valdyti panaudos pagrindais Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazijai ir Kauno Prano Mašioto pradinei mokyklai, pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir nurašymo, išardymo ir likvidavimo (TR-46).
 8. Dėl valstybės turto, perduoto valdyti panaudos pagrindais Kauno Antano Smetonos gimnazijai, pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir nurašymo, išardymo ir likvidavimo (TR-47).

Pranešėja – Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas                   Ona Gucevičienė

 1. Dėl pavedimo Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriui Viliui Šiliauskui pasirašyti žemės sklypų Raktažolių g. 15 ir Raktažolių g. 17, Kaune, atidalijimo sutartis (TR-66).
 2. Dėl sutikimo tiesti dujotiekio tinklus žemės sklype (unikalusis Nr. 4400-0295-7331) Karaliaus Mindaugo pr., Kaune (TR-67).
 3. Dėl sutikimo tiesti šilumos tiekimo tinklus žemės sklype (unikalusis Nr. 4400-0970-9580) ir O. Minkovskių g. 91, Kaune (TR-75).
 4. Dėl pritarimo nustatyti servitutus žemės sklype Naujakurių g. 78B, Kaune (TR-83).
 5. Dėl susitarimų, sudarytų su Lietuvos vaikų dienos centrų asociacija, Maltos ordino pagalbos tarnyba ir viešąja įstaiga „Ištiesk pagalbos ranką“, pakeitimo (TR-91).
 6. Dėl nekilnojamojo turto Kareivinių g. 13, Neries krantinėje 7B, Neries krantinės parke, Kaune, perdavimo neatlygintinai naudotis panaudos pagrindais VšĮ „Kauno Žalgirio“ futbolo akademijai (TR-96).
 7. Dėl negyvenamosios patalpos Kovo 11-osios g. 26, Kaune, nuomos (TR-95).
 8. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 23 d. sprendimo Nr. T-371 „Dėl nekilnojamojo turto A. Juozapavičiaus pr. 72, Kaune, nuomos ir nuomos sutarties su uždarąja akcine bendrove „Osama“ nutraukimo prieš terminą“ pakeitimo (TR-90).
 9. Dėl sutikimo perimti nekilnojamąjį turtą Plytinės g. 21 ir Zanavykų g. 66A, Kaune, Savivaldybės nuosavybėn (TR-89).
 10. Dėl nekilnojamojo turto Partizanų g. 22, Kaune, perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklai (TR-88).
 11. Dėl Savivaldybės nekilnojamojo turto panaudos sutarčių, sudarytų su Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjumi, pakeitimo (TR-69).
 12. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 5 d. sprendimo Nr. T-87 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Kauno miesto savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-78).
 13. Dėl butų pirkimo asmenims ir šeimoms, įrašytiems į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą (TR-57).
 14. Dėl sprendimo perkant socialinius būstus priėmimo tvarkos (TR-68).
 15. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Savanorių pr. 172-43, Kaune, pardavimo (TR-59).
 16. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Drobės g. 33-5, Kaune, pardavimo (TR-61).
 17. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto P. Višinskio g. 9-3, Kaune, pardavimo (TR-65).
 18. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Baltų pr. 165-13, Kaune, pardavimo (TR-70).
 19. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Baltijos g. 88-2, Kaune, pardavimo (TR-71).
 20. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Ašigalio g. 47-43, Kaune, pardavimo (TR-72).
 21. Dėl nekilnojamojo turto R. Kalantos g. 55, Kaune, pirkimo (TR-87).

Pranešėjas –  Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas Donatas Valiukas

 1. Tarybos narių pareiškimai ir paklausimai (po pirmosios posėdžio pertraukos arba posėdžio pabaigoje, jeigu posėdis baigiasi iki pietų).

Renginių kalendorius

Frankofonija_adaptacijos_fb event Frankofonijos mėnuo Kaune

2020-03-01

Šiai datai renginių nėra
Buvęs 1 iš 1 Kitas
Visi renginiai
 • Kontaktų paieška ir struktūra
  Kontaktų paieška ir struktūra
  Savivaldybės darbuotojų kontaktų paieška
 • Paslaugos
  Paslaugos
  Čia rasite savivaldybės teikiamas paslaugas
 • Transportas
  Transportas
  Maršrutai, tvarkaraščiai, e. bilietas
 • Asmenų aptarnavimas
  Asmenų aptarnavimas
  Aptarnaujami padaliniai, asmenų aptarnavimo kokybės vertinimo anketa
 • Projektiniai pasiūlymai
  Projektiniai pasiūlymai
  Statinių projektų viešinimas
 • Kultūra ir turizmas
  Kultūra ir turizmas
  Įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Verslas ir finansai
  Verslas ir finansai
  Lengvatos verslui, leidimai, finansai ir mokesčiai, parduodamas turtas
 • Korupcijos prevencija
  Korupcijos prevencija
  Antikorupcijos komisija, kontaktai
 • Urbanistika
  Urbanistika
  Teritorijų planavimas ir statyba, žemės sklypai, reklama
 • Civilinė metrikacija
  Civilinė metrikacija
  Santuokos registracijos apžvalga, informacija jaunavedžiams
 • Švietimas
  Švietimas
  Įstaigos, ugdymas, premijos
 • Seniūnijos
  Seniūnijos
  Kontaktai, paslaugos, naujienos
 • Socialinė apsauga
  Socialinė apsauga
  Paslaugos, parama, būstas
 • Aplinka
  Aplinka
  Aplinkos apsauga, švara, dviračių takai, gyvūnai
 • Sveikata
  Sveikata
  Įstaigos, slauga, sanitarija, teisės aktai
 • Sportas
  Sportas
  Įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Jaunimas
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba, projektai, organizacijos
 • Investicijos
  Investicijos
  Investiciniai projektai, strateginiai dokumentai, ES finansuojami projektai
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinės organizacijos
 • Renovacija
  Renovacija
 • Gyvenamasis būstas
  Gyvenamasis būstas
 • zalia_ikona_pabegeliai
  Pabėgėlių integracija
 • Civilinė sauga
  Civilinė sauga ir mobilizacija
 • zalia_ikona_paveldas
  Kultūros paveldas
 • Viešoji tvarka
  Viešoji tvarka
 • Teisės paslaugos
  Teisinė pagalba
Skip to content