Siunčiama nuotrauka

Tarybos posėdžio, vyksiančio gruodžio 17 d., darbotvarkė

2019 m. gruodžio 17 d. 9 val. Kauno miesto savivaldybės tarybos 12 posėdžio darbotvarkė:

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2020 metų darbo plano patvirtinimo (TR-595).

Pranešėja –  Kauno miesto savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato vedėja Audronė Petkienė

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės kūdikio kraitelio skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo (TR-588).

Pranešėja –  Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Agnė Augonė

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 14 d. sprendimo Nr. T-205 „Dėl Kauno miesto savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos sudarymo“ pakeitimo (TR-567).
 2. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T-55 „Dėl Kauno miesto savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TR-604).
 3. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą ,,Integruotų priklausomybės ligų gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo“ (TR-611).
 4. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 6 d. sprendimo Nr. T-7 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės lankytinų vietų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-610).
 5. Dėl atstovo skyrimo į Kauno laisvosios ekonominės zonos valdymo uždarosios akcinės bendrovės valdybą (TR-648).

Pranešėja –  Plėtros programų ir investicijų skyriaus vedėja Aistė Lukaševičiūtė

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T-49 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (TR-602).
 2. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 10 d. sprendimo Nr. T-396 ,,Dėl Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto 2019 metų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-630).

Pranešėja –  Finansų ir ekonomikos skyriaus vedėja Roma Vosylienė

 1. Dėl įgaliojimų suteikimo Viliui Šiliauskui (TR-578).

Pranešėjas –  Statybos valdymo skyriaus vedėjas Vigimantas Abramavičius

 1. Dėl Duburio gatvės pavadinimo suteikimo (TR-605).

Pranešėjas –  Miesto planavimo ir architektūros skyriaus vedėjas Nerijus Valatkevičius

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 19 d. sprendimo Nr. T-336 „Dėl Kauno miesto savivaldybės paveldotvarkos programos patvirtinimo“ pakeitimo (TR-615).

Pranešėjas –  Kultūros paveldo skyriaus vedėjas Saulius Rimas

 1. Dėl mišrių komunalinių atliekų tvarkymo pastoviosios ir kintamosios įmokos dedamosios dalies dydžių ir mišrių komunalinių atliekų susikaupimo normų nustatymo (TR-629).

Pranešėja –  Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja Radeta Savickienė

 1. Dėl šilumos kainų skirtumo kompensavimo Palemono gyventojams (TR-594).

Pranešėjas –  Energetikos skyriaus vedėjas Raimundas Endrikis

 1. Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais viešajai įstaigai K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninei (TR-609).

Pranešėja –  Sveikatos apsaugos skyriaus vedėja Renata Kudukytė-Gasperė

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės 2020 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimo (TR-616).
 2. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. T-43 „Dėl Tėvų globos netekusių vaikų laikinosios globos (rūpybos) šeimoje organizavimo ir pagalbos pinigų skyrimo vaiko laikiniesiems ir nuolatiniams globėjams (rūpintojams), šeimynoms Kauno miesto savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-614).
 3. Dėl automobilio perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Vaikų gerovės centrui „Pastogė“ (TR-603).

Pranešėja –  Socialinių paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas Guoda Vaičekauskaitė

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 18 d. sprendimo Nr. T-290 „Dėl Piniginės socialinės paramos įstatymų nenustatytais atvejais skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-646).

Pranešėja – Socialinės paramos skyriaus vedėja Ana Sudžiuvienė

 1. Dėl Kauno Kovo 11-osios gimnazijos direktoriaus skyrimo (TR-574).
 2. Dėl Kauno Petrašiūnų progimnazijos direktoriaus skyrimo (TR-573).
 3. Dėl Kauno Milikonių progimnazijos direktoriaus skyrimo (TR-572).
 4. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Vaikystė“ direktoriaus (TR-598).
 5. Dėl Kauno Rokų gimnazijos direktoriaus (TR-576).
 6. Dėl Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos direktoriaus skyrimo (TR-575).
 7. Dėl Kauno berniukų chorinio dainavimo mokyklos „Varpelis“ direktoriaus (TR-569).
 8. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Naminukas“ direktoriaus skyrimo (TR-570).
 9. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Smalsutis“ direktoriaus skyrimo (TR-571).
 10. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Svirnelis“ direktoriaus (TR-596).
 11. Dėl kai kurių Kauno miesto švietimo įstaigų direktorių darbo sutarčių termino pakeitimo  (TR-577).
 12. Dėl valstybės turto, perduoto valdyti panaudos pagrindais Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklai, pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir nurašymo, išardymo ir likvidavimo (TR-568).
 13. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 15 d. sprendimo Nr. T-454 „Dėl Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-632).
 14. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 9 d. sprendimo Nr. T-490 „Dėl Mokymo lėšų skyrimo, naudojimo ir perskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-638).
 15. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 11 d. sprendimo Nr. T-446 „Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse neformaliojo švietimo įstaigose nustatymo“ pakeitimo (TR-644).
 16. Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse ikimokyklinėse įstaigose nustatymo (TR-645).

Pranešėja – Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas                   Ona Gucevičienė

 1. Dėl leidimo Kauno menininkų namams pirkti automobilį (TR-597).
 2. Dėl Savivaldybės turto investavimo ir VšĮ „Kaunas 2022“ dalininko kapitalo padidinimo (TR-612).
 3. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 10 d. sprendimo Nr. T-420 ,,Dėl Kauno miesto kamerinio teatro teikiamų paslaugų įkainių nustatymo“ pakeitimo (TR-601).
 4. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 12 d. sprendimo Nr. T-162 „Dėl Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos teikiamų paslaugų įkainių nustatymo“ pakeitimo (TR-608).
 5. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 10 d. sprendimo Nr. T-419 „Dėl Kauno miesto muziejaus teikiamų paslaugų įkainių nustatymo“ pakeitimo (TR-600).
 6. Dėl Kauno menininkų namų teikiamų paslaugų įkainių nustatymo (TR-599).

Pranešėja –  Kultūros skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas        Nomeda Prevelienė

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. T-142 „Dėl keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų teikimo įkainių nustatymo ir pritarimo sudaryti viešųjų paslaugų teikimo sutartį“ pakeitimo (TR-613).
 2. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T-811 „Dėl keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo (TR-607).
 3. Dėl Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato tarnybinių automobilių valdytojų (naudotojų) atleidimo nuo vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietomis automobiliams statyti mokėjimo (TR-565).
 4. Dėl Lietuvos kriminalinės policijos biuro tarnybinių automobilių valdytojų (naudotojų) atleidimo nuo vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietomis automobiliams statyti mokėjimo (TR-564).
 5. Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos tarnybinių automobilių valdytojų (naudotojų) atleidimo nuo vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietomis automobiliams statyti mokėjimo (TR-566).
 6. Dėl Lietuvos moksleivių sąjungos renginio „Žiemos forumas – XXIX asamblėja“ dalyvių važiavimo vietinio reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais lengvatos dydžio nustatymo (TR-647)

Pranešėjas –  Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas Martynas Matusevičius

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 6 d. sprendimo Nr. T-630 „Dėl Kauno miesto gatvių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-579).
 2. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 23 d. sprendimo Nr. T-474 „Dėl Kauno miesto kapinių tvarkymo ir žmonių palaikų laidojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TR-619).
 3. Dėl Vidaus vandenų uostų ir komercinių prieplaukų steigimo ir registravimo Kauno miesto savivaldybės teritorijoje nuostatų patvirtinimo (TR-606).

Pranešėjas –  Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas Aloyzas Pakalniškis

 1. Dėl Viliaus Šiliausko įgaliojimo pasirašyti valstybinės žemės sklypų perdavimo Kauno miesto savivaldybei nuosavybės ar patikėjimo teise aktus (TR-633).
 2. Dėl sutikimo priimti kaip paramą Kauno miesto savivaldybės nuosavybėn žemės sklypą Kaune (unikalusis Nr. 4400-2768-6984), reikalingą Šeštokų gatvei rekonstruoti (TR-631).
 3. Dėl valstybinės žemės sklypų perdavimo Kauno miesto savivaldybei neatlygintinai naudotis jos funkcijoms atlikti (TR-635).
 4. Dėl prašymo perduoti Kauno miesto savivaldybės teritorijoje esančius valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypus valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise (TR-621).
 5. Dėl sutikimo tiesti dujotiekio tinklus žemės sklype (unikalusis Nr. 4400-3121-4272) Balčkalnio g., Kaune (TR-590).
 6. Dėl sutikimo tiesti dujotiekio tinklus žemės sklype (unikalusis 4400-2865-3976)              Kurtinių g., Kaune (TR-589).
 7. Dėl leidimo registruoti Kauno miesto visuomenės sveikatos biuro buveinę Kauno miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančiame pastate Vaidoto g. 115, Kaune (TR-591).
 8. Dėl nekilnojamojo turto Jovarų g. 4, Kaune, perdavimo neatlygintinai naudotis panaudos pagrindais VšĮ „Kauno Žalgirio“ futbolo akademijai (TR-620).
 9. Dėl negyvenamųjų patalpų Baltų pr. 7B, Kaune, nuomos (TR-584).
 10. Dėl nekilnojamojo ir trumpalaikio materialiojo turto A. Stulginskio g. 61, Kaune, perėmimo iš Vaikų gerovės centro „Pastogė“ ir jo išnuomojimo ne konkurso būdu viešajai įstaigai „Vaikų linija“ (TR-618).
 11. Dėl nekilnojamojo turto Šiaurės pr. 55, Kaune, perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Kauno Martyno Mažvydo progimnazijai (TR-622).
 12. Dėl nekilnojamojo turto J. Kumpio g. 1, Kaune, perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Kauno lopšeliui-darželiui „Dvarelis“ (TR-624).
 13. Dėl nekilnojamojo turto Pramonės pr. 35, Kaune, panaudos sutarties su Kauno sporto mokykla „Bangpūtys“ atnaujinimo (TR-634).
 14. Dėl nekilnojamojo turto Armatūrininkų g. 4, Raudonojo Kryžiaus g. 1 ir Kruonio g. 21, Kaune, nuomos (TR-592).
 15. Dėl nekilnojamojo turto Rasytės g. 10A, Kaune, panaudos sutarčių su Kauno klubu „Likimo draugai“ atnaujinimo (TR-637).
 16. Dėl nekilnojamojo turto Vaidoto g. 115, Kaune, nuomos sutarties su Kauno krašto nefrologinių ligonių draugija „Kauno gyvastis“ pakeitimo (TR-623).
 17. Dėl nekilnojamojo turto Gedimino g. 36, Laisvės al. 17, 19, V. Putvinskio g. 3, Josvainių g. 2, Kaune, nuomos (TR-625).
 18. Dėl nekilnojamojo ir kito ilgalaikio materialiojo turto Kalantos g. 133 ir Tilžės g. 33, Kaune, perėmimo iš Kauno miesto socialinių paslaugų centro (TR-617).
 19. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 10 d. sprendimo Nr. T-432 „Dėl nekilnojamojo turto Pašilės g. 39A ir   Pašilės g. 41, Kaune, pirkimo“ pakeitimo (TR-636).
 20. Dėl butų pirkimo asmenims ir šeimoms, įrašytiems į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą (TR-593).
 21. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 5 d. sprendimo Nr. T-87 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Kauno miesto savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-643).
 22. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto J. Dobkevičiaus g. 8-1, Kaune, pardavimo (TR-628).
 23. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Pravieniškių g. 31-4, Kaune, pardavimo (TR-627).
 24. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Rausvės g. 6-2, Kaune, pardavimo (TR-580).
 25. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Daujėnų g. 7-2, Kaune, pardavimo (TR-581).
 26. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto K. Griniaus g. 5-30, Kaune, pardavimo (TR-582).
 27. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Panerių g. 9-4, Kaune, pardavimo (TR-583).
 28. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Raudondvario pl. 174-107, 108, Kaune, pardavimo (TR-585).
 29. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Žaliojoje g. 32-2A, Kaune, pardavimo (TR-586).
 30. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Sąjungos a. 7-18, Kaune, pardavimo (TR-587).
 31. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastato Gintariškių g. 21, Kaune, dalies pardavimo (TR-639).
 32. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastatų Siūlų g. 20, Kaune, dalių pardavimo (TR-640).
 33. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastato Gintaro g. 8, Kaune, dalies pardavimo (TR-641).
 34. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastato Lietuvių g. 19, Kaune, dalies pardavimo (TR-642).

Pranešėjas –  Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas Donatas Valiukas

 1. Tarybos narių pareiškimai ir paklausimai (po pirmosios posėdžio pertraukos arba posėdžio pabaigoje, jeigu posėdis baigiasi iki pietų).

Renginių kalendorius

holo Tarptautinė holokausto aukų atminimo diena

2020-01-25

Šiai datai renginių nėra
Buvęs 1 iš 1 Kitas
Visi renginiai
 • Kontaktų paieška ir struktūra
  Kontaktų paieška ir struktūra
  Savivaldybės darbuotojų kontaktų paieška
 • Paslaugos
  Paslaugos
  Čia rasite savivaldybės teikiamas paslaugas
 • Transportas
  Transportas
  Maršrutai, tvarkaraščiai, e. bilietas
 • Asmenų aptarnavimas
  Asmenų aptarnavimas
  Aptarnaujami padaliniai, asmenų aptarnavimo kokybės vertinimo anketa
 • Projektiniai pasiūlymai
  Projektiniai pasiūlymai
  Statinių projektų viešinimas
 • Kultūra ir turizmas
  Kultūra ir turizmas
  Įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Verslas ir finansai
  Verslas ir finansai
  Lengvatos verslui, leidimai, finansai ir mokesčiai, parduodamas turtas
 • Korupcijos prevencija
  Korupcijos prevencija
  Antikorupcijos komisija, kontaktai
 • Urbanistika
  Urbanistika
  Teritorijų planavimas ir statyba, žemės sklypai, reklama
 • Civilinė metrikacija
  Civilinė metrikacija
  Santuokos registracijos apžvalga, informacija jaunavedžiams
 • Švietimas
  Švietimas
  Įstaigos, ugdymas, premijos
 • Seniūnijos
  Seniūnijos
  Kontaktai, paslaugos, naujienos
 • Socialinė apsauga
  Socialinė apsauga
  Paslaugos, parama, būstas
 • Aplinka
  Aplinka
  Aplinkos apsauga, švara, dviračių takai, gyvūnai
 • Sveikata
  Sveikata
  Įstaigos, slauga, sanitarija, teisės aktai
 • Sportas
  Sportas
  Įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Jaunimas
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba, projektai, organizacijos
 • Investicijos
  Investicijos
  Investiciniai projektai, strateginiai dokumentai, ES finansuojami projektai
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinės organizacijos
 • Renovacija
  Renovacija
 • Gyvenamasis būstas
  Gyvenamasis būstas
 • zalia_ikona_pabegeliai
  Pabėgėlių integracija
 • Civilinė sauga
  Civilinė sauga ir mobilizacija
 • zalia_ikona_paveldas
  Kultūros paveldas
 • Viešoji tvarka
  Viešoji tvarka
 • Teisės paslaugos
  Teisinė pagalba
Skip to content