Siunčiama nuotrauka

Kvietimas teikti paraiškas asmeninio asistento veiklai vykdyti

Savivaldybės administracija, vadovaudamasi 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. A1-364 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr.08.4.1- ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“, ir jame nurodytų aktualių teisės aktų nuostatomis, vykdo projekto partnerių atranką. Atrankos tikslas – atrinkti Projekto partnerius, teiksiančius kokybiškas asistento paslaugas asmenims, turintiems fizinę ir (ar) kompleksinę negalią, Savivaldybės teritorijoje, siekiant įgyvendinti projektą „Kauno bendruomeniniai šeimos namai“.

Pretenduoti tapti Projekto partneriais gali nevyriausybinės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, viešieji ir privatieji juridiniai asmenys, fiziniai asmenys, vykdantys ūkinę komercinę veiklą.

Atrankai teikiamose paraiškose nurodyta veikla turi atitikti Asmeninio asistento paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. A1-657 „Dėl Asmeninio asistento paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatytus reikalavimus.

Paraišką, kurioje pareiškėjas išdėsto savo veiklos programą, parengtą vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. A-1904 patvirtintu asmeninio asistento paslaugų teikimo Kauno miesto savivaldybėje pagal projektą „Kauno bendruomeniniai šeimos namai“ partnerių atrankos tvarkos aprašu, ir kitais ir jame nurodytų aktualių teisės aktų reikalavimais iki birželio 21 dienos imtinai.

Kilus klausimams kreiptis į Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus vyr. specialistes:

Vilija Zakarauskienė, tel. (8 37) 209821, el.paštas vilija.zakarauskiene@kaunas.lt;

Erika Mockienė, tel. (8 37) 207065, el.paštas erika.mockiene@kaunas.lt

 

Pridedami dokumentai:

Asmeninio asistento paslaugų teikimo Kauno miesto savivaldybėje pagal projektą „Kauno bendruomeniniai šeimos namai“ partnerių atrankos tvarkos aprašas (parsisiųsti galite paspaudę čia).

Skip to content