Skelbiami vieši aukcionai

Kauno miesto savivaldybės administracija skelbia Kauno miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančių viešųjų įstaigų „Domus Laudis“, „Teatro projektai“, Kauno regioninė energetikos agentūra, dalininko teisių pardavimą viešo aukciono būdu.

Kauno miesto savivaldybės administracija skelbia Kauno miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančių viešosios įstaigos „Domus Laudis“ dalininko teisių pardavimą viešo aukciono būdu 2017 m. gruodžio 12 d. 9 val.

Informacija apie viešąją įstaigą: viešoji įstaiga „Domus Laudis“, kodas – 303311148, buveinės adresas – Benediktinių g. 10, LT-44261 Kaunas.

Įstaigos veiklos tikslai: organizuoti ir įgyvendinti unikalaus XV a. architektūrinio paminklo – Kauno seserų benediktinių vienuolyno ansamblio tyrimų, atstatymo, remonto, restauravimo ir konservavimo darbus, pritaikant šį kultūros paveldo objektą viešiesiems visuomenės ir turizmo poreikiams, teikti viešąsias paslaugas prie bažnyčios, vienuolyno namo, klebonijos ir kitų objektų, skatinti ir remti įvairias kultūrines, turistines ir dvasines programas organizuojant meno kūrinių pristatymą, parodas, seminarus, renginius, populiarinimo veiklą sakraliniuose objektuose, skatinant turizmo veiklą, padedant saugoti ansamblį viešajam pažinimui, naudojimui, padėti toliau funkcionuoti benediktinių vienuolyno kompleksui.

Įstaigos dalininkų kapitalo dydis sprendimo dėl dalininko teisių pardavimo priėmimo dieną 87 Eur (aštuoniasdešimt septyni eurai). Dalininkų skaičius – 2 (du). Dalininko Kauno miesto savivaldybės turimų balsų skaičius visuotiniame dalininkų susirinkime – 4 (keturi) balsai.

Su Įstaigos visuotinio dalininkų susirinkimo patvirtintu 2016 metų metinių finansinių ataskaitų rinkiniu ir 2017 m. 3-ojo ketvirčio finansinės atskaitomybės rinkiniu galima susipažinti Kauno miesto savivaldybės administracijos Juridinių asmenų valdymo skyriuje (Laisvės al. 94A, Kaunas, 356 kab.).

Parduodamų Kauno miesto savivaldybės dalininko teisių pradinė pardavimo kaina, nustatyta Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 14 d. sprendimo Nr. T-747 „Dėl viešosios įstaigos „Domus laudis“ dalininko teisių pardavimo“ 1 punktu – 28,96 Eur (dvidešimt aštuoni eurai, 96 centai). Aukciono vykdytojas – Kauno miesto savivaldybės administracijas direktorius. Aukciono vykdytojo nustatytas minimalus kainos didinimo intervalas – 1 Eur (vienas euras).

Aukciono dalyvių registravimo vieta, data ir laikas: Kauno miesto savivaldybės administracijos Juridinių asmenų valdymo skyrius, 356 kab. (Laisvės al. 94A, Kaunas), iki 2017 m. gruodžio 8 d. 15 val.

Aukciono dalyvio nustatymo tvarka – registruodamasis aukciono dalyviu fizinis asmuo nurodo vardą, pavardę, dokumento, patvirtinančio asmens tapatybę, pavadinimą ir numerį, o juridinis asmuo, organizacija, jų filialai ir atstovybės – pavadinimą, kodą, buveinės adresą. Užregistruotam aukciono dalyviui išduodamas aukciono dalyvio bilietas, kuriame užrašomas aukciono dalyvio numeris. Aukciono dalyvis, atvykęs į aukcioną, turi pateikti aukciono dalyvio bilietą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ir/arba įgaliojimą atstovauti kitam asmeniui).

Aukciono vykdymo vieta, data, laikas: Kauno miesto savivaldybės administracijos Juridinių asmenų valdymo skyrius, 354 kab. (Laisvės al. 94A, Kaunas), 2017 m. gruodžio 12 d., 9.00 val.

Aukciono vykdytojo paskirtas kontaktinis asmuo – Teresė Vaitekūnaitė, Kauno miesto savivaldybės administracijos Juridinių asmenų valdymo skyriaus vyr. specialistė, tel. (837) 321267, el. p. terese.vaitekunaite@kaunas.lt

Dalininko teisių pirkimo–pardavimo sutartį Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 14 d. sprendimo Nr. T-747 „Dėl viešosios įstaigos „Domus laudis“ dalininko teisių pardavimo“ 2 punktu įgaliotas pasirašyti Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius.

Sąlygos žiūrovams stebėti aukcioną nesudaromos.

Kauno Miesto savivaldybės administracija skelbia Kauno miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančių viešosios įstaigos „Teatro projektai“ dalininko teisių pardavimą viešo aukciono būdu 2017 m. gruodžio 12 d. 11 val.

Informacija apie viešąją įstaigą: viešoji įstaiga „Teatro projektai“, kodas – 135890769, buveinės adresas – Laisvės al. 97, Kaunas.

Įstaigos veiklos tikslai: kurti, plėtoti netradicines teatro raiškos formas, skatinti scenos meno plėtrą, propaguoti teatro meną Lietuvos Respublikoje ir už jos ribų, rengti įvairias programas ir akcijas, rūpintis jaunimo patriotiniu ir estetiniu auklėjimu, rengti respublikinius ir tarptautinius meno festivalius, teatro ir muzikos projektus, kurti edukacines ir kultūrines – socialines programas.

Įstaigos dalininkų kapitalo dydis sprendimo dėl dalininko teisių pardavimo priėmimo dieną 58 Eur (penkiasdešimt aštuoni eurai). Dalininkų skaičius – 2 (du). Dalininko Kauno miesto savivaldybės turimų balsų skaičius visuotiniame dalininkų susirinkime – 1 (vienas) balsas.

Su Įstaigos 2016 m. veiklos ataskaita ir visuotinio dalininkų susirinkimo patvirtintu 2016 metų metinių finansinių ataskaitų rinkiniu ir 2017 m. 3-ojo ketvirčio finansinės atskaitomybės rinkiniu galima susipažinti Kauno miesto savivaldybės administracijos Juridinių asmenų valdymo skyriuje (Laisvės al. 94A, Kaunas, 356 kab.).

Parduodamų Kauno miesto savivaldybės dalininko teisių pradinė pardavimo kaina, nustatyta Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 14 d. sprendimo Nr. T-744 „Dėl viešosios įstaigos „Teatro projektai“ dalininko teisių pardavimo“ 1 punktu, – 28,96 Eur (dvidešimt aštuoni eurai, 96 centai).

Aukciono vykdytojas – Kauno miesto savivaldybės administracijas direktorius. Aukciono vykdytojo nustatytas minimalus kainos didinimo intervalas – 1 Eur (vienas euras).

Aukciono dalyvių registravimo vieta, data ir laikas: Kauno miesto savivaldybės administracijos Juridinių asmenų valdymo skyrius, 356 kab. (Laisvės al. 94A, Kaunas), iki 2017 m. gruodžio 8 d. 15 val.

Aukciono dalyvio nustatymo tvarka – registruodamasis aukciono dalyviu fizinis asmuo nurodo vardą, pavardę, dokumento, patvirtinančio asmens tapatybę, pavadinimą ir numerį, o juridinis asmuo, organizacija, jų filialai ir atstovybės – pavadinimą, kodą, buveinės adresą. Užregistruotam aukciono dalyviui išduodamas aukciono dalyvio bilietas, kuriame užrašomas aukciono dalyvio numeris. Aukciono dalyvis, atvykęs į aukcioną, turi pateikti aukciono dalyvio bilietą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ir/arba įgaliojimą atstovauti kitam asmeniui).

Aukciono vykdymo vieta, data, laikas: Kauno miesto savivaldybės administracijos Juridinių asmenų valdymo skyrius, 354 kab. (Laisvės al. 94A, Kaunas), 2017 m. gruodžio 12 d., 11.00 val.

Aukciono vykdytojo paskirtas kontaktinis asmuo – Teresė Vaitekūnaitė, Kauno miesto savivaldybės administracijos Juridinių asmenų valdymo skyriaus vyr. specialistė, tel. (837) 321267, el. p. terese.vaitekunaite@kaunas.lt

Dalininko teisių pirkimo–pardavimo sutartį Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 14 d. sprendimo Nr. T-744 „Dėl viešosios įstaigos „Teatro projektai“ dalininko teisių pardavimo“ 2 punktu įgaliotas pasirašyti Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius.

Sąlygos žiūrovams stebėti aukcioną nesudaromos.

Kauno miesto savivaldybės administracija skelbia Kauno miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančių viešosios įstaigos Kauno regioninė energetikos agentūra dalininko teisių pardavimą viešo aukciono būdu 2017 m. gruodžio 11 d. 10 val.

Informacija apie viešąją įstaigą: viešoji įstaiga Kauno regioninės energetikos agentūra, kodas – 136004852, buveinės adresas – Breslaujos g. 3, Kaunas.

Įstaigos pagrindiniai veiklos tikslai: regiono sektoriui reikalingų investicijų analizė ir finansavimo iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų bei kitų šaltinių pritraukimas; aplinkosaugos gerinimas, atsinaujinančių energijos šaltinių platesnio naudojimo skatinimas; visuomenės švietimas energijos tiekimo saugumo ir racionalaus naudojimo klausimais; informacijos apie energetikos ir aplinkosaugos politiką, taupaus energijos vartojimo klausimais sklaida.

Įstaigos dalininkų kapitalo dydis sprendimo dėl dalininko teisių pardavimo priėmimo dieną – 116 Eur (vienas šimtas šešiolika eurų); dalininkų skaičius – 3 (trys). Dalininko Kauno miesto savivaldybės turimų balsų skaičius visuotiniame dalininkų susirinkime – 1 (vienas) balsas.

Su Įstaigos 2016 m. veiklos ataskaita ir visuotinio dalininkų susirinkimo patvirtintu 2016 metų metinių finansinių ataskaitų rinkiniu ir 2017 m. 3-ojo ketvirčio finansinės atskaitomybės rinkiniu galima susipažinti Kauno miesto savivaldybės administracijos Juridinių asmenų valdymo skyriuje (Laisvės al. 94A, Kaunas, 357 kab.).

Parduodamų Kauno miesto savivaldybės dalininko teisių pradinė pardavimo kaina, nustatyta Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 14 d. sprendimo Nr. T-743 „Dėl viešosios įstaigos Kauno regioninės energetikos agentūros dalininko teisių pardavimo“ 1 punktu, – 28,96 Eur (dvidešimt aštuoni eurai, 96 centai).

Aukciono vykdytojas – Kauno miesto savivaldybės administracijas direktorius. Aukciono vykdytojo nustatytas minimalus kainos didinimo intervalas – 1 Eur (vienas euras).

Aukciono dalyvių registravimo vieta, data ir laikas: Kauno miesto savivaldybės administracijos Juridinių asmenų valdymo skyrius, 356 kab. (Laisvės al. 94A, Kaunas), iki 2017 m. gruodžio 8 d. 15 val.

Aukciono dalyvio nustatymo tvarka – registruodamasis aukciono dalyviu fizinis asmuo nurodo vardą, pavardę, dokumento, patvirtinančio asmens tapatybę, pavadinimą ir numerį, o juridinis asmuo, organizacija, jų filialai ir atstovybės – pavadinimą, kodą, buveinės adresą. Užregistruotam aukciono dalyviui išduodamas aukciono dalyvio bilietas, kuriame užrašomas aukciono dalyvio numeris. Aukciono dalyvis, atvykęs į aukcioną, turi pateikti aukciono dalyvio bilietą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ir/arba įgaliojimą atstovauti kitam asmeniui).

Aukciono vykdymo vieta, data, laikas: Kauno miesto savivaldybės administracijos Juridinių asmenų valdymo skyrius, 354 kab. (Laisvės al. 94A, Kaunas), 2017 m. gruodžio 11 d., 10.00 val.

Aukciono vykdytojo paskirtas kontaktinis asmuo – Teresė Vaitekūnaitė, Kauno miesto savivaldybės administracijos Juridinių asmenų valdymo skyriaus vyr. specialistė, tel. (837) 321267, el. p. terese.vaitekunaite@kaunas.lt

Dalininko teisių pirkimo–pardavimo sutartį Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 14 d. sprendimo Nr. T-743 „Dėl viešosios įstaigos Kauno regioninės energetikos agentūros dalininko teisių pardavimo“ 2 punktu įgaliotas pasirašyti Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius.

Sąlygos žiūrovams stebėti aukcioną nesudaromos.

Kauno Miesto savivaldybės administracija skelbia Kauno miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančių viešosios įstaigos Pažaislio kultūros ir turizmo centro dalininko teisių pardavimą viešo aukciono būdu 2017 m. gruodžio 15 d. 11 val.

Informacija apie viešąją įstaigą: viešoji įstaiga Pažaislio kultūros ir turizmo centras, kodas – 300710505, buveinės adresas – T. Masiulio g. 31, LT-52436 Kaunas.

Įstaigos veiklos tikslai: organizuoti ir įgyvendinti Pažaislio kamandulių vienuolyno atkūrimą bei renovavimą, pritaikant šį objektą viešiems turizmo poreikiams, teikti viešąsias paslaugas prie vienuolyno ir kitų objektų, skatinti ir remti įvairias kultūrines programas, organizuojant meno kūrinių pristatymą, populiarinimo veiklą sakraliniuose objektuose, skatinant turizmo veiklą.

Įstaigos dalininkų kapitalo dydis sprendimo dėl dalininko teisių pardavimo priėmimo dieną –
1158 Eur (vienas tūkstantis šimtas penkiasdešimt aštuoni eurai). Dalininkų skaičius – 2 (du). Dalininko Kauno miesto savivaldybės turimų balsų skaičius visuotiniame dalininkų susirinkime – 1 (vienas) balsas.

Su Įstaigos 2016 m. veiklos ataskaita ir visuotinio dalininkų susirinkimo patvirtintu 2016 metų metinių finansinių ataskaitų rinkiniu ir 2017 m. 3-ojo ketvirčio finansinės atskaitomybės rinkiniu galima susipažinti Kauno miesto savivaldybės administracijos Juridinių asmenų valdymo skyriuje (Laisvės al. 94A, Kaunas, 356 kab.).

Parduodamų Kauno miesto savivaldybės dalininko teisių pradinė pardavimo kaina, nustatyta Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 14 d. sprendimo Nr. T-746 „Dėl Pažaislio kultūros ir turizmo centro dalininko teisių pardavimo“ 1 punktu – 289,62 Eur (du šimtai aštuoniasdešimt devyni eurai, 62 centai). Aukciono vykdytojas – Kauno miesto savivaldybės administracijas direktorius. Aukciono vykdytojo nustatytas minimalus kainos didinimo intervalas – 3 Eur (trys eurai).

Aukciono dalyvių registravimo vieta, data ir laikas: Kauno miesto savivaldybės administracijos Juridinių asmenų valdymo skyrius, 356 kab. (Laisvės al. 94A, Kaunas), iki 2017 m. gruodžio 13 d. 16 val.

Aukciono dalyvio nustatymo tvarka – registruodamasis aukciono dalyviu fizinis asmuo nurodo vardą, pavardę, dokumento, patvirtinančio asmens tapatybę, pavadinimą ir numerį, o juridinis asmuo, organizacija, jų filialai ir atstovybės – pavadinimą, kodą, buveinės adresą. Užregistruotam aukciono dalyviui išduodamas aukciono dalyvio bilietas, kuriame užrašomas aukciono dalyvio numeris. Aukciono dalyvis, atvykęs į aukcioną, turi pateikti aukciono dalyvio bilietą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ir/arba įgaliojimą atstovauti kitam asmeniui).

Aukciono vykdymo vieta, data, laikas: Kauno miesto savivaldybės administracijos Juridinių asmenų valdymo skyrius, 354 kab. (Laisvės al. 94A, Kaunas), 2017 m. gruodžio 15 d., 11.00 val.

Aukciono vykdytojo paskirtas kontaktinis asmuo – Teresė Vaitekūnaitė, Kauno miesto savivaldybės administracijos Juridinių asmenų valdymo skyriaus vyr. specialistė, tel. (837) 321267, el. p. terese.vaitekunaite@kaunas.lt

Dalininko teisių pirkimo–pardavimo sutartį Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 14 d. sprendimo Nr. T-746 „Dėl Pažaislio kultūros ir turizmo centro dalininko teisių pardavimo“
2 punktu įgaliotas pasirašyti Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius.

Sąlygos žiūrovams stebėti aukcioną nesudaromos.

Kauno Miesto savivaldybės administracija skelbia Kauno miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančių viešosios įstaigos „Domus Pacis“ dalininko teisių pardavimą viešo aukciono būdu 2017 m. gruodžio 19 d. 15 val.

Informacija apie viešąją įstaigą: viešoji įstaiga „Domus Pacis“, kodas – 301162638, buveinės adresas – Papilio g. 9A, LT-44275 Kaunas.

Įstaigos veiklos tikslai: organizuoti ir įgyvendinti pranciškonų vienuolynų – jų istorinių namų Lietuvoje atkūrimą bei renovavimą, pritaikant šiuos objektus viešiems turizmo poreikiams, teikti viešąsias paslaugas prie vienuolynų ir kitų objektų, skatinti ir remti įvairias kultūrines programas, organizuojant meno kūrinių pristatymą, populiarinimo veiklą sakraliniuose objektuose, skatinant turizmo veiklą.

Įstaigos dalininkų kapitalo dydis sprendimo dėl dalininko teisių pardavimo priėmimo dieną –
608 Eur (šeši šimtai aštuoni eurai). Dalininkų skaičius – 3 (trys). Dalininko Kauno miesto savivaldybės turimų balsų skaičius visuotiniame dalininkų susirinkime – 1 (vienas) balsas.

Su Įstaigos 2016 m. veiklos ataskaita ir visuotinio dalininkų susirinkimo patvirtintu 2016 metų metinių finansinių ataskaitų rinkiniu ir 2017 m. 3-ojo ketvirčio finansinės atskaitomybės rinkiniu galima susipažinti Kauno miesto savivaldybės administracijos Juridinių asmenų valdymo skyriuje (Laisvės al. 94A, Kaunas, 356 kab.).

Parduodamų Kauno miesto savivaldybės dalininko teisių pradinė pardavimo kaina, nustatyta Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 14 d. sprendimo Nr. T-745 „Dėl viešosios įstaigos „Domus Pacis“ dalininko teisių pardavimo“ 1 punktu – 28,96 Eur (dvidešimt aštuoni eurai,
96 centai). Aukciono vykdytojas – Kauno miesto savivaldybės administracijas direktorius. Aukciono vykdytojo nustatytas minimalus kainos didinimo intervalas – 1 Eur (vienas euras).

Aukciono dalyvių registravimo vieta, data ir laikas: Kauno miesto savivaldybės administracijos Juridinių asmenų valdymo skyrius, 356 kab. (Laisvės al. 94A, Kaunas), iki 2017 m. gruodžio 15 d. 15 val.

Aukciono dalyvio nustatymo tvarka – registruodamasis aukciono dalyviu fizinis asmuo nurodo vardą, pavardę, dokumento, patvirtinančio asmens tapatybę, pavadinimą ir numerį, o juridinis asmuo, organizacija, jų filialai ir atstovybės – pavadinimą, kodą, buveinės adresą. Užregistruotam aukciono dalyviui išduodamas aukciono dalyvio bilietas, kuriame užrašomas aukciono dalyvio numeris. Aukciono dalyvis, atvykęs į aukcioną, turi pateikti aukciono dalyvio bilietą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ir/arba įgaliojimą atstovauti kitam asmeniui).

Aukciono vykdymo vieta, data, laikas: Kauno miesto savivaldybės administracijos Juridinių asmenų valdymo skyrius, 354 kab. (Laisvės al. 94A, Kaunas), 2017 m. gruodžio 19 d., 15.00 val.

Aukciono vykdytojo paskirtas kontaktinis asmuo – Teresė Vaitekūnaitė, Kauno miesto savivaldybės administracijos Juridinių asmenų valdymo skyriaus vyr. specialistė, tel. (837) 321267, el. p. terese.vaitekunaite@kaunas.lt

Dalininko teisių pirkimo–pardavimo sutartį Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 14 d. sprendimo Nr. T-745 „Dėl viešosios įstaigos „Domus Pacis“ dalininko teisių pardavimo“
2 punktu įgaliotas pasirašyti Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius.

Sąlygos žiūrovams stebėti aukcioną nesudaromos.

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti su visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.

Kauno bangelė
Skip to content