Siunčiama nuotrauka

Parengta Aleksoto vietos plėtros 2015 – 2020 m. strategija

Kauno miesto Aleksoto tikslinės teritorijos vietos veiklos grupė, vadovaujantis 2014-2020 m. Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 8.6 investicinio prioriteto „Bendruomenės inicijuojamų vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ 8.6.1 uždaviniu „Pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius“ bei Kauno miesto integruota teritorijų vystymo programa rengia Aleksoto vietos plėtros 2015-2020 m. strategiją. Nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. rengtas dokumentas yra bendras Aleksoto vietos veiklos grupės, Aleksoto seniūnijos, Kauno miesto savivaldybės atstovų, Aleksoto verslo bendruomenės, nevyriausybinių organizacijų bei seniūnijos gyventojų darbo rezultatas.

Vietos plėtros strategijos tikslas – Pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius.

Strategija numato tris uždavinius tikslui pasiekti:

1 uždavinys. Mažinti Kauno miesto Aleksoto VVG teritorijos gyventojų socialinę atskirtį.

2 uždavinys. Didinti bedarbių ir neaktyvių darbingų gyventojų užimtumą, siekiant pagerinti šių asmenų padėtį darbo rinkoje.

3 uždavinys. Didinti gyventojų verslumą, siekiant pagerinti darbingų vietos veiklos grupės teritorijos gyventojų padėtį darbo rinkoje.

Siekiant strategijoje numatyto tikslo, uždavinių įgyvendinimo bus skatinama savanoriška gyventojų veikla, mecenavimo veikla, bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklų, kiek tai reikalinga strategijos tikslui ir uždaviniams pasiekti, kūrimas ir palaikymas.

Kauno miesto Aleksoto plėtros 2015-2020 m. strategija bus įgyvendinama Aleksoto VVG teritorijoje, visiškai sutampančioje su Kauno miesto savivaldybės išskirta tiksline teritorija, prisidedant prie Kauno miesto integruotos teritorijos vystymo programos įgyvendinimo.

Strategijos įgyvendinimas pagerins įsidarbinimo galimybes Aleksoto VVG veikimo teritorijoje, prisidės prie darbingo amžiaus asmenų socialinės atskirties mažėjimo, stiprins vietos verslo, valdžios, bendruomenių ir gyventojų įsitraukimą ir bendradarbiavimą sprendžiant iškilusias problemas, didins bendruomenių socialinę integraciją.

Skip to content