Konkursas „Mes – bendruomenė“

 1. Kas tai per programa? Kam skirtas konkursas „Mes – bendruomenė“?

„Mes – bendruomenė“ – jau penktus metus vykstantis iniciatyvų konkursas, skirtas prisidėti prie visos
Lietuvos bendruomenių, kuriant alternatyvias edukacijos, laisvalaikio ir pramogų erdves, didinant
neformalaus mokymosi ir užimtumo galimybes bei vystant edukacijos, kultūros, sporto infrastruktūrą.
Šis konkursas skirtas bendruomenes vienijančioms (nevyriausybinėms, ne pelno siekiančioms)
organizacijoms.

 1. Kokį projektą galima teikti programos 2019 metų konkursui?

Šiais metais bendruomenės kviečiamos konkursui teikti projektus, kurie skatintų ir palaikytų
mokymosi visą gyvenimą idėją ir atitiktų vieną iš šių metų prioritetinių sričių:

− Infrastruktūros vystymas. Bendruomenės kviečiamos teikti projektų paraiškas, kurių siekis –
sukurti tvarią infrastruktūrą, leidžiančią vystyti ilgalaikius edukacinius, mokymosi visą
gyvenimą projektus (pvz. sutvarkyti / įrengti patalpas ar kitas erdves, kurios reikalingos
edukacijai, sporto užsiėmimams aprūpinti bendruomenę reikiama įranga mokymuisi:
knygomis, kompiuteriais, strateginiais stalo žaidimais, inventoriumi ir pan.).

− Mentorystė ir įgūdžių tobulinimas. Programos dalyviai kviečiami teikti paraiškas praktiniams
ar socialiniams įgūdžiams įgyti ir ugdyti, pvz. mokytis kalbų, kompiuterinio ir skaitmeninio
raštingumo, pasirinkti verslumo, meninės saviraiškos ar psichologinio ar fizinio tobulėjimo,
sporto kursus, pasikviesti į svečius įkvepiančių savo pavyzdžiu žmonių, galinčių būti
mentoriais, padėti ugdyti bendruomenės narius, keistis žiniomis ir pan.

 1. Kas gali dalyvauti programoje? Ar galiu pateikti paraišką jeigu esu fizinis asmuo? Ar
  paraišką gali teikti savivaldybės administracija? Ar bendruomenė gali teikti paraišką
  kartu su savivaldybės administracija?

Programoje gali dalyvauti pelno nesiekiančios organizacijos, turinčios juridinio asmens statusą,
esančios paramos gavėjomis pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą ir įrodančios,
jog yra pajėgios finansiškai prisidėti prie projekto įgyvendinimo mažąja investicijų dalimi (30 proc.
reikalingų lėšų). Viena organizacija gali teikti tik vieną paraišką.

Lietuvos savivaldybių administracijos dalyvauti konkurse gali tik teikdamos bendrą paraišką su kitomis
ne pelno siekiančiomis organizacijomis. Savivaldybės administracija gali teikti tik vieną paraišką su
viena organizacija.

 1. Ką daryti, jeigu mūsų bendruomenė neturi paramos gavėjo statuso? Kas gali būti paramos gavėju?

Paramos gavėju gali būti juridiniai asmenys, turintys teisę gauti paramą pagal Lietuvos Respublikos
labdaros ir paramos įstatymą. Išsamią informaciją dėl paramos gavėjo statuso suteikimo galima rasti
Valstybės įmonės registrų centro internetinėje svetainėje.

 1. Ar sudėtinga pateikti paraišką?

Konkurso paraiška nėra sudėtinga, ją reikia pateikti internetinėje svetainėje:
https://www.maxima.lt/bendruomene , bet ji turi būti užpildyta aiškiai, tvarkingai ir lietuvių kalba.
Būtina pateikti visą prašomą informaciją.

 1. Kiek paraiškų konkursui galime pateikti?

Vienas konkurso dalyvis gali teikti tik vieną paraišką konkursui.

Apie finansus

 1. Ar norint dalyvauti programoje reikia turėti papildomą finansavimą?

Taip, visi konkurso dalyviai turi įrodyti, jog yra pajėgūs finansiškai prisidėti prie projekto įgyvendinimo
mažąja investicijų dalimi, t. y. bent 30 proc. projektui įgyvendinti reikalingų lėšų. Tokios dalies
nepadengia „Maximos“ skiriama parama.

 1. Kokios didžiausios sumos galima prašyti projekto įgyvendinimui?

Vienam laimėtojui skiriama iki 70% projektui įgyvendinti reikalingų lėšų vertės parama, bet ne daugiau
kaip 10 000 Eur.

 

Apie informacijos paraiškose pateikimą

 1. Ar reikalingos rekomendacijos konkursui teikiamam projektui? Ar jos gali padėti
  vertinimui?

Rekomendacijos konkursui teikiamam projektui nėra reikalingos. Pateikta rekomendacija neturės
įtakos komisijos vertinimui.

 1. Ar galime dalyvauti konkurse jeigu nepateiksime nuotraukos balsavimui
  socialiniuose tinkluose?

Nepateikus nuotraukos ir trumpo (iki 500 spaudos ženklų), socialiniams tinklams skirto projekto
aprašymo, projekto paraiška neatitiks techninio vertinimo kriterijų ir konkurse toliau dalyvauti
negalės.

 1. Kaip turi atrodyti bendruomenę ar projekto idėją atspindinti nuotrauka?

Konkurso dalyviai, pildydami paraišką, turi įkelti bendruomenės nuotrauką, kurioje atsispindėtų
konkursui teikiamo projekto pagrindinė idėja. Dalyviai privalo teikti tik savo darytas nuotraukas.
Fotografijos turi būti kokybiškos, pateikiamos JPG, JPEG skaitmeniniu formatu.

 1. Kaip turi atrodyti trumpas projekto aprašymas socialiniams tinklams?

Konkurso dalyviai, pildydami paraišką, turi pateikti trumpą projekto aprašymą (iki 500 spaudos ženklų)
atsakant į klausimą – „Kodėl mūsų bendruomenei svarbus mokymasis visą gyvenimą?“.

Projekto aprašyme svarbu paminėti šiuos punktus:

− Trumpai pristatyti projektą vykdysiančią organizaciją.

− Papasakoti apie projekto viziją.

− Atsakyti kokią pridėtinę vertę projektas kuria jūsų bendruomenei.

 

Apie projektų vertinimą

 1. Kokie projektų vertinimo techniniai kriterijai?

Techniniai kriterijai projektams yra:

− Teikiamos paraiškos orientacija į vietos bendruomenės gerovės kūrimą ir formalus konkurso
tikslų atitikimas;

− Paraiškos teikėjo juridinio ir paramos gavėjo statuso atitikimas konkurso kriterijams;
− Aiškiai ir tvarkingai, lietuvių kalba užpildyta konkurso paraiška ir pateikti visi prašomi
dokumentai;
− Galimybė įgyvendinti projektą iki 2019 m. rugsėjo 30 d.

 1. Kokie projektų vertinimo kokybiniai kriterijai?

Kokybiniai paraiškų vertinimo kriterijai:

− Konkursui pateikto projekto teikiama ilgalaikė nauda bendruomenei;

− Pasirengimas įgyvendinti projektą (pasirinktų veiklų pagrįstumas, etapų aiškumas);

− Biudžeto subalansuotumas ir papildomų lėšų šaltinių užsitikrinimas. „Maxima“ skiria iki 70 %, bet
ne daugiau kaip 10 000 eur vienam projektui;

− Lėšų panaudojimo efektyvumas;

− Projekto komunikacijos planas regione.

 1. Kas vertins konkursui pateiktas paraiškas?

Konkursui pateiktų paraiškų techninį vertinimą atliks konkursą administruojantys „Maximos“
specialistai ir išorinis ekspertas, šį etapą perėjusias paraiškas vertins išorinis ekspertas ir iš 5
„Maximos“ atstovų sudaryta komisija. Taip pat iki 10 proc. galutinio vertinimo balo bendruomenės
gali gauti sulaukę palaikymo savo projektui socialiniuose tinkluose.

 1. Kaip skaičiuojamas galutinis vertinimo balas?

Konkurso galutinį vertinimo balą sudaro (viso: iki 100 balų):

− Išorės eksperto vertinimas: 0-30 balų.

− Kokybinis „Maximos“ atstovų vertinimas: 0-60 balų.

− Socialinių tinklų vertinimas: 0-10 balų.

 1. Kokią įtaką projekto galutiniam rezultatui turi internetinis balsavimas?

Trys daugiausiai balsų internetiniame balsavime gavę projektai atitinkamai gaus 10, 8 bei 5 vertinimo
balus. Tai sudaro iki 10 % galutinio projekto vertinimo balo.

 

Apie atskaitomybę

 1. Kokie yra konkurso terminai? Iki kada turi būti įgyvendinti konkursui teikiami projektai?

Konkurso pradžia – 2019 m. vasario 20 d.;

Paraiškų pateikimas – iki 2019 m. kovo 20 d. imtinai;

Paraiškų vertinimas ir nugalėtojų paskelbimas – iki 2019 m. balandžio 30 d.;

Projektų nugalėtojų apdovanojimas – 2019 m. gegužės 10 d.;

Projektų įgyvendinimas – iki 2019 m. rugsėjo 30 d.

 1. Ar laimėjus finansavimą, reikės atsiskaityti dėl projekto vykdymo? Kokiu būdu?

Visi konkurso laimėtojai, pasirašydami paramos teikimo sutartis, įsipareigoja kas mėnesį nuo sutarties
pasirašymo datos elektroniniu paštu: [email protected] teikti informaciją apie projekto vystymosi
eigą bei vykdomą komunikaciją (projekto viešinimą) ir informuoti apie planuojamą projekto
įgyvendinimo pabaigą ne vėliau kaip mėnuo iki planuojamos baigimo datos.

 

 

Pažįstate bendruomenę, kuri turi idėją, bet neturi lėšų ją įgyvendinti?

 Mes Jūsų ieškome!

Penktus metus vykstančios programos „Mes – bendruomenė“ organizatorius „Maxima“ šiemet įsteigė bendruomenių iniciatyvoms, skatinančioms mokytis visą gyvenimą. 80 tūkst. eurų fondą Šis konkursas skirtas bendruomenes vienijančioms (nevyriausybinėms, ne pelno siekiančioms, bendruomenių) organizacijoms. Fondo lėšos padalijamos bendruomenėms, kurios pateikia įdomiausias, įtikinamiausias idėjas bei parodo tvirtą motyvaciją įgyvendinti projektą ir atitinka programos nuostatus. Šiais metais bendruomenės kviečiamos konkursui teikti projektus, kurie skatintų ir palaikytų ir atitiktų vieną iš šių metų prioritetinių sričių:
mokymosi visą gyvenimą idėją

– Infrastruktūros vystymas. Bendruomenės kviečiamos teikti projektų paraiškas, kurių siekis – sukurti tvarią infrastruktūrą, leidžiančią vystyti ilgalaikius edukacinius projektus, pvz., sutvarkyti / įrengti patalpas ar kitas erdves, kurios reikalingos edukacijai, aprūpinti bendruomenę reikiama įranga mokymuisi: knygomis, kompiuteriais, strateginiais stalo žaidimais ir pan.

– Mentorystė ir įgūdžių tobulinimas. Programos dalyviai kviečiami teikti paraiškas praktiniams ar socialiniams įgūdžiams įgyti ir ugdyti, pvz., mokytis kalbų, kompiuterinio ir skaitmeninio raštingumo, inicijuoti plaukimo užsiėmimus, pasirinkti verslumo, meninės saviraiškos ar psichologinio tobulėjimo kursus ir kita. kurių įgyvendinimui ir bus padalintas 80 tūkst. eurų dydžio programos fondas.

Projektus konkursui galima teikti iki kovo 20 d. (imtinai), o konkurso nugalėtojais balandžio 30 d. bus paskelbti 8 projektai, Konkurso nuostatus ir paraiškos formą galite rasti „Maximos“ interneto svetainėje: https://www.maxima.lt/mums-rupi/mes-bendruomene.

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti su visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.

Kauno bangelė
Skip to content