Priemonė: Daugiabučių namų atnaujinimas (modernizavimas)

Paraiškos priimamos nuo : 2023-09-14 08:00

Paraiškos priimamos iki: 2024-09-30 17:00

Kompensacinė išmoka: Eur.

Kvietimui numatytas finansavimas: 200000000.00 Eur.

Kvietimas

Daugiabučių namų atnaujinimas (modernizavimas), skydinė renovacija

Paramos gavėjai

Daugiabučių namų, pastatytų pagal galiojusius iki 1993 metų statybos techninius normatyvus, butų ir kitų patalpų savininkai

Paraiškų teikėjai    

 1. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas
 2. Asmuo, teikiantis daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto (toliau – projekto) įgyvendinimo administravimo paslaugas
 3. Savivaldybės vykdomoji institucija
 4. Savivaldybės paskirtas savivaldybės energinio efektyvumo didinimo programos įgyvendinimo administratorius

Paraiška

 1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros (toliau – Agentūra) Aplinkos projektų valdymo informacinėje sistemoje (toliau – APVIS) suformuota paraiškos forma
 2. Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas (toliau – investicijų planas) su pridedamais dokumentais, parengtas APVIS pagal teikiant paraišką galiojančią Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano rengimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. D1-677 „Dėl Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, suvestinę redakciją
 3. Daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo protokolas, kurio forma patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. D1-495 „Dėl Pavyzdinės butų ir kitų patalpų savininkų sprendimo dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) protokolo formos ir Pavyzdinės pavedimo organizuoti daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimą ir (ar) įgyvendinimą, ir (ar) finansavimą sutarties formos patvirtinimo“, kuriuo daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai pritaria daugiabučio namo atnaujinimui (modernizavimui), patvirtina daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planą ir paveda projekto įgyvendinimo administratoriui kreiptis į finansuotoją dėl lengvatinio kredito sutarties sudarymo (lengvatinio kredito sutartį su finansuotoju butų ir kitų patalpų savininkų vardu arba savo, veikiančio daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų naudai, vardu sudaro bendrojo naudojimo objektų valdytojas arba savivaldybės programos įgyvendinimo administratorius)
 4. Pavedimo sutartis, jeigu butų ir kitų patalpų savininkų sprendimu administruoti projekto įgyvendinimą pavedama savivaldybės programos įgyvendinimo administratoriui arba kitam asmeniui, teikiančiam projekto įgyvendinimo administravimo paslaugas
 5. Daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų sprendimo dėl lėšų skolinimosi projektui įgyvendinti ir finansuotojo pasirinkimo protokolas

Kvietimo lėšų suma – 200 mln. Eur

Suma statybos rangos darbų pastato energinį efektyvumą didinančioms ir kitoms pastato atnaujinimo (modernizavimo) priemonėms įgyvendinti, numatyta investicijų planuose

Finansuotojas

Lengvatinius kreditus teikia finansų įstaiga, kuriai pavesta teikti finansavimą daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektams pagal 2018-10-17 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr. 1046 „Dėl pavedimo vykdyti nacionalinės plėtros įstaigos veiklą“ ir (ar) jos paskirtai įstaigai

Tinkamos finansuoti išlaidos

Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo“ (toliau – Programa) priede nurodytos valstybės remiamos daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės

Minimalūs reikalavimai projektams

Netaikomi

Reikalavimai projektams

Atnaujinus (modernizavus) daugiabutį namą, pasiekti ne mažesnę kaip B pastato energinio naudingumo klasę ir skaičiuojamąsias šilumines energijos sąnaudas sumažinti ne mažiau kaip 40 procentų, palyginti su šiomis sąnaudomis iki projekto įgyvendinimo

Specialieji reikalavimai projektams

Reikalavimai atnaujinimui (modernizavimui) naudojant skydus:

 • Sienos šiltinamos ir stogas įrengiamas naudojant gamykloje pagamintus standartizuotus modulinių konstrukcijų gaminius (toliau – skydas) (reikalavimai taikomi Programos priedo 2 punkte nurodytoms energinį efektyvumą didinančioms 3 ir 4 priemonėms)
 • Keičiamų langų procentas atnaujinamame (modernizuojamame) daugiabučiame name – 100 proc. (langų keitimas mažesnio šilumos pralaidumo langais, kurie bus įstatyti į gamykloje pagamintus skydus (reikalavimai taikomi Programos priedo 2 punkte nurodytoms energinį efektyvumą didinančioms 5 ir 6 priemonėms)
 • Įrengiama mechaninio vėdinimo sistema su šilumogrąžos (rekuperacijos) funkcija
 • Projektas privalo būti įgyvendintas iki 2026-01-01 (gavus energinio naudingumo sertifikatą ir statybos užbaigimo aktą)

Pastabos:

Skydas – pastatams atnaujinti (modernizuoti) naudojamas gamykloje pagamintas standartizuotų modulinių konstrukcijų gaminys, atitinkantis šiuos reikalavimus:

 1. turintis Europos techninį įvertinimą (ETA) arba Nacionalinį techninį įvertinimą (NTA) pagal tuo metu galiojančius EAD (EAD – Europos harmonizuotos techninės specifikacijos, išduotos Europos techninio vertinimo organizacijos EOTA (European Organisation for Technical Assessment) dokumentus atitinkamiems produktams ir yra sertifikuotas
 2. ne mažiau kaip 15 proc. skydo tūrio, įskaitant laikančiąsias konstrukcijas, neįskaitant apdailos, langų ir durų, turi sudaryti statybos produktai, pagaminti iš atsinaujinančių organinės kilmės gamtos išteklių (atsinaujinantys organinės kilmės gamtos ištekliai – žemės ūkio, miškininkystės ir susijusių ūkio šakų produktai, jų atliekos ir liekanos, biologiškai skaidi frakcija (mediena, šiaudai, pluoštinės kanapės, aliejus)
 3. skydo langai ir durys turi būti įstatyti, apdaila atlikta gamykloje
 4. skydai objekte (statybvietėje) naudojami be papildomo apdirbimo (jie surenkami užbaigiant apdailą jungimų ir tvirtinimų vietose)
 5. sumontuota skydų sistema turi atitikti ne mažesnius kaip B energinio naudingumo klasės reikalavimus pastatui, nustatytus STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“
 • Investicijų planas patvirtinamas ir sprendimas dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) įgyvendinimo priimamas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta balsų daugumos tvarka (ne mažiau kaip 55 procentai butų ir kitų patalpų savininkų balsų). Šis reikalavimas netaikomas, jei su paraiška atnaujinti (modernizuoti) daugiabutį namą pateikiamas finansuotojo rašytinis pritarimas suteikti lengvatinį kreditą

Valstybės paramos sąlygos, jeigu įgyvendinus projektą pasiekiama B ar aukštesnė pastato energinio naudingumo klasė

Valstybės parama

Lengvatinis kreditas

 • Penkerius metus nuo pirmosios kredito dalies išmokėjimo už atliktus statybos rangos darbus dienos apmokant šio kredito bendrų metinių palūkanų dalį, viršijančią 3 procentus, jeigu kredito metinės palūkanos viršija 3 procentus. Kreditas suteikiamas ne ilgesniam kaip 20 metų laikotarpiui

Teikiant 100 procentų subsidiją faktinėms išlaidoms apmokėti, neviršijant Vyriausybės nustatytų dydžių    

 • Atnaujinimo (modernizavimo) projektui (įskaitant investicijų planą ir jo tikslinimą teisės aktuose nustatytais atvejais, techninio darbo projekto parengimą ir ekspertizę, pastato energinio naudingumo sertifikato, parengto ir išduoto prieš atnaujinimo (modernizavimo) priemonių įgyvendinimą, pastato energinio naudingumo sertifikato (įskaitant pastato sandarumo matavimą), parengto ir išduoto įgyvendinus atnaujinimo (modernizavimo) priemones, parengimo, techninės (projektavimo) užduoties, topografinio plano parengimo, prisijungimo sąlygų, specialiųjų reikalavimų gavimo, statybą leidžiančio dokumento išdavimo išlaidas) parengti, taikant statinio informacinį modeliavimą (BIM)
 • Statybos techninei priežiūrai vykdyti
 • Atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimui administruoti

30 procentų kompensacija įgyvendinus projektą

 • Energinį efektyvumą didinančios priemonės, išvardytos Programos priede

20 procentų papildoma kompensacija įgyvendinus projektą

 • Daugiabučiame name įrengus atskirą ar modernizavus neautomatizuotą šilumos punktą ir įrengus balansinius ventilius ant stovų.
 • Pertvarkius ar pakeitus šildymo ir (ar) karšto vandens sistemą (-as) (įskaitant šildymo sistemos balansavimo darbus), butuose ir kitose patalpose įrengus individualios šilumos apskaitos prietaisus ar daliklių sistemą ir (ar) termostatinius ventilius.

Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme nustatyta tvarka apmokant kiekvieno mėnesio kredito, paimto daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti, ir palūkanų įmokas, tenkančias daugiabučio namo buto savininkui, turinčiam teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją.

Pastaba

 • Valstybės parama (išskyrus valstybės paramą, teikiamą pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą nepasiturintiems gyventojams) teikiama paraiškos teikėjui pasirašius valstybės paramos sutartį su Agentūra.

Paraiškų vertinimas ir atranka

Paraiškos vertinamos ir atrenkamos Paraiškų atnaujinti (modernizuoti) daugiabutį namą teikimo, vertinimo ir atrankos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. D1-267 „Dėl Paraiškų atnaujinti (modernizuoti) daugiabutį namą teikimo, vertinimo ir atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka

Netaikomas konkursinis paraiškų atrankos būdas

Taikomas tęstinis paraiškų vertinimo ir atrankos būdas, kol pakaks šio kvietimo 4 eilutėje nurodytų lėšų

Paraiškų reitingavimas

Netaikomas

Rezervinis projektų sąrašas

Nesudaromas

Finansuojamų projektų sąrašo sudarymas

 • Agentūrai įvertinus ir suderinus paraišką, ši įtraukiama į finansuojamų projektų sąrašą. Finansuojamų projektų sąrašas atnaujinamas ir suderintos paraiškos į jį įtraukiamos kas 10 darbo dienų, pradedant nuo pirmosios paraiškos derinimo dienos
 • Paraišką įtraukus į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašoma valstybės paramos teikimo sutartis

Paraiškų teikimas

Terminas

Nuo kvietimo paskelbimo iki 2024 m. rugsėjo 30 d. 17:00 valandos arba kol pakaks kvietime nurodytų lėšų

Tesės aktai

Dėl kvietimo teikti paraiškas atnaujinti (modernizuoti) daugiabučius namus naudojant skydus sąlygų aprašo patvirtinimo

Skaičius Neribojamas

Vieta

Paraiškos teikiamos APVIS. Kai APVIS funkcinių galimybių nepakanka ar jos laikinai neužtikrinamos, Agentūra gali teikti, gauti ar kaupti (ta pačia forma) reikalingą informaciją raštu. Informaciją apie APVIS funkcinių galimybių laikiną neužtikrinimą Agentūra skelbia interneto svetainėje. Pasikeitus aplinkybėms, dėl kurių negalėjo būti atliekami veiksmai APVIS, visa reikalinga informacija (ir teikta, gauta, ir (ar) kaupiama raštu) registruojama APVIS

Konsultacijos

Pirmadieniais – Penktadieniais 8:00 iki 17:00

[email protected]   8 614 99699

Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) informacinė telefono linija: 8 800 200 12

Kontaktai pasiteiravimui pagal kuruojamą regioną: ČIA