Kauno miesto savivaldybės priedangų įrengimo daugiabučiuose namuose programa

Prieš teikiant paraiškas siekiant gauti finansavimą Kauno miesto savivaldybės priedangoms daugiabučiuose namuose įrengti pareiškėjas turi atlikti:

 • įverti daugiabučio namo rūsio esamą būklę (rūsio planą (kadastrinės bylos rūsio plano detalizacija);
 • numatyti priedangos patalpos daugiabučio namo rūsyje vietą, įvertinti reikalingą priedangos daugiabučiame name patalpos plotą (1,5m2 žmogui);

Rekomendacija. Priedanga įrengiama ne mažiau nei 60 proc. gyventojų nuo daugiabučiame name, kuriame įrengiama priedanga, numatomo vienu metu galinčių būti maksimalaus gyventojų skaičiaus.

 • apsvarstyti galimas priemones (Kauno miesto savivaldybės priedangų įrengimo daugiabučiuose namuose programos finansuojamų priemonių sąrašas (toliau – priemonių sąrašas)), kurias norėtumėte įgyvendinti įrengiant priedangą daugiabučiame name.

Rekomendacija. Reikalinga ne mažiau kaip vienas įėjimas ir išėjimas ir ne mažiau kaip vienas avarinis įėjimas ir išėjimas, jei yra galimybė, įrengti skirtingose priedangos pusėse vienas nuo kito ne mažesniu nei 10 m atstumu (avarinis išėjimas – anga, avarinis tunelis, avarinio išlipimo šachta).

Pastaba. Sprendimas dėl Kauno miesto savivaldybės priedangų įrengimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimo priimamas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta balsų daugumos tvarka (daugiau kaip 50 procentų butų ir kitų patalpų savininkų, priimtas ir protokolu įtvirtintas sprendimas).

Norint užtikrinti aukštesnę priedangų kokybę, rekomenduojama:

 • Atlikti laikančiųjų konstrukcijų ekspertizę (planuojamos priedangos patalpos/-ų) jei planuojami statybinių mazgų, konstrukcijų stiprinimo darbai, papildomų statinio konstrukcijų (esant poreikiui) įrengimas.
 • Numatyti priedangos patalpos daugiabučio namo rūsyje vietą.
 • Įvertinti reikalingą priedangos patalpos plotą (1,5m2 žmogui).
 • Iš priedangos patalpos/-ų įrengti atsarginį (avarinį) išėjimą (sąrašo 1 p.).
 • Patalpoje įrengti minimalias ventiliacijos angas/kanalus (sąrašo 5).
 • Patalpoje įrengti elektros lizdus, vandens įvadą ir kt. (sąrašo 7, 9, 10, 11 p.).
 • Paruošti apsauginių dangalų langų angų priedangų patalpose uždengimui (sąrašo 2 p.).
 • Numatyti nuorodų į priedangą, priedangos vietos, įėjimo/išėjimo kelių ir angų, judėjimo ir priedangos ženklinimo įrengimo vietas.

Papildomai galima numatyti:

 • Patalpoje įrengti tvirtas ir plačias lentynas daiktams ir poilsiui/ miegui.
 • Patalpoje laikyti reikalingas maisto ir vandens atsargas. Patartina turėti didelės talpos 40-50 litrų vandens statinę (sąrašo 4 p.).
 • Priedangoje numatyta vieta pirmosios medicininės pagalbos priemonėms laikyti (sąrašo 4 p.).
 • Priedangos patalpose numatyta pirminių gaisro gesinimo priemonių laikymo vieta (sąrašo 4 p.).
 • Priedangos patalpose numatyta įrankių mechaniniam evakuacijos kelių atlaisvinimui, nuolaužų ir kitų fizinių kliūčių šalinimui laikymo vieta (sąrašo 4 p.)
 • Numatyti, kurioje vietoje bus įrengtas tualetas (įskaitant sausuosius).
 • Numatyti, kurioje vietoje bus įrengta susidarysiančių atliekų surinkimo ir saugojimo talpa.
 • Apsvarstyti generatoriaus įsigijimo klausimą.

 

Svarbu užtikrinti pagalbą pažeidžiamiems visuomenės nariams – vaikams, vyresnio amžiaus žmonėms, neįgaliesiems.

 

Turėkite omenyje, kad reikia apgalvoti svarbiausius su išgyvenimo poreikiais susijusius sprendimus:

 1. Ventiliacija.
 2. Vanduo (parai bent 6 litrai žmogui – 2 litrai geriamasis ir 4 litrai asmens higienai).
 3. Kanalizacija.
 4. Sanitarinės būklės užtikrinimo priemonės (šiukšlių maišai/talpos).
 5. Priešgaisrinės saugos priemonės.
 6. Maistas.
 7. Įrankiai.
 8. Šilti drabužiai, apklotai.
 9. Pirmosios pagalbos rinkinys (įskaitant fizinių traumų ir nudegimų gydymo priemones).
 10. Energijos saugojimo/gamybos priemonės.
 11. Ryšio priemonės.
 12. Signalizacija.

Patarimas: gyventojų pasitarimo metu aptarkite įrangos ir priemonių saugojimo klausimą – galbūt verta įsirengti papildomą rakinamą patalpą rūsyje/priedangoje, kurios raktą galėtų turėti kiekvienas daugiabučio namo buto ir kitos patalpos savininkas/-ai, sutarkite, kas bus atsakingas ir veiks gyventojų vardu, kokias papildomas priemones reikėtų įdiegti ar įsigyti, siekiant racionaliai ir praktiškai pasirūpinti savo saugumu. Netgi tokios smulkmenos, kaip žibintuvėlis/-iai, turistinias/-iai peiliukas/-ai, paprasčiausi AM/FM radijo imtuvas/-ai, komercinė/-ės radijo ryšio stotelė/-ės (racija/-os), darbo pirštinių komplektas/-ai, medicininės kaukės, respiratoriai nuo dulkių, keli statybininko šalmai, darbo drabužių komplektas, apsauginiai akiniai, o galbūt net dujokaukių komplektai, papildoma tvarsliava, asmens higienos reikmenys, geriamojo vandens filtras – tai gali būti svarbu ir reikšminga, nors ir nereikalauja didelių investicijų. Galbūt verta aptarti ir įsirengti kelis avariniam naudojimui skirtus elektros energijos kaupimo įrenginius, įsigyti Morzės abėcėlės plakatą, pirmosios pagalbos instrukciją ar keletą knygų? Stengiamės Jums padėti, tačiau tikrai tikime, kad ir Jūs patys, drauge, galite daug padaryti. Bendrystė, sutarimas, iniciatyva ir pagalba vieni kitiems- tai labai paprasti dalykai, kurie gali virsti didžiuliais ir visiems naudingais darbais.

Reikalavimai įrengimui:

 1. Įėjimo ir išėjimo durys ir iš išorinės priedangos pusės, langų ir kitų angų dangalai turi būti ne mažesnio kaip EI2 60–C3 atsparumo ugniai, atsparūs ne mažesniam kinetiniam poveikiui nei siena, kurioje tos durys ir vartai įmontuoti.
 2. Patalpų vidinių sienų ir lubų apdailai turi būti naudojami ne žemesnės kaip B-s1, d0 degumo klasės statybos produktai, grindims – ne žemesnės kaip DFL–s1 klasės statybos produktai.
 3. Kaip avarinio išėjimo koridorius gali būti numatytas inžinerinių tinklų kolektorius, komunikacinis koridorius ar pan., jei jie yra įrengti pastate ir jei jų konstrukcija yra tinkama evakuotis žmonėms.
 4. Jei priedangos projekte numatomas mechaninis vėdinimas, turi būti numatyta ir galimybė ekstremaliosios situacijos ar karo metu išjungti priedangos patalpose mechaninį vėdinimą bei nespecifinėmis priemonėmis užsandarinti oro tiekimo ir šalinimo angas.
 5. Jei priedangoje numatomas natūralus vėdinimas, turi būti numatyta ir galimybė ekstremaliosios situacijos ar karo metu nespecifinėmis priemonėmis užsandarinti oro tiekimo ir šalinimo angas.
 6. Priedangose rekomenduojama įrengti neužšąlančią geriamojo vandens tiekimo sistemą su ne mažiau kaip vienu vandens paėmimo čiaupu ir vandens surinkimo trapu. Trapas gali būti sujungiamas su bendra pastato nuotekų išleidimo sistema arba atskiru nutekamuoju vamzdžiu prijungiamas prie artimiausio šulinio.
 7. Priedangoje turi būti suprojektuota ir įrengta elektros tiekimo iš tinklo sistema kartu su autonomine elektros tiekimo sistema.
 8. Priedangoje turi būti suprojektuota ir įrengta rezervinio elektros energijos tiekimo iš rezervinio energijos šaltinio sistema. Gali būti numatyta rezervinio elektros generatoriaus prijungimo iš pastato išorės galimybė. Rezervinis elektros generatorius (jei numatyta) ir kuras turi būti pristatomi per priedangos parengimo naudoti laiką. Pagrindinė rezervinio elektros energijos tiekimo paskirtis – minimalus patalpų temperatūros palaikymas, ryšio priemonių funkcionalumo užtikrinimas ir apšvietimas.
 9. Priedangos autonominė elektros energijos tiekimo sistema paruošiama naudoti per priedangos parengimo naudoti laiką (išoriniai elektros šaltiniai – generatoriai (kuras), akumuliatoriai ar kt. šaltiniai).
 10. Priedangoje turi būti įrengiamas avarinis apšvietimas.
 11. Priedangoje turi būti įrengtos gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos (turi veikti ne tik garso, bet ir šviesos signalai) arba stacionariosios gaisrų gesinimo sistemos.

 

Priedanga – statinys, patalpa, inžinerinis įrenginys ar kitas objektas, galintis sudaryti sąlygas gyventojams trumpą laiko tarpą išvengti gyvybei ar sveikatai pavojingų veiksnių oro pavojaus atveju, taip pat apsaugoti nuo netiesioginio apšaudymo ir (ar) kitų kinetinių grėsmių karinės agresijos metu (atakų iš orlaivių, raketų, artilerijos ugnies sukeltų sprogimo smūgio bangų, skeveldrų, nuolaužų ar atsitiktinių kulkų).

Programos paskirtis – skatinti įrengti priedangas Kauno miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) teritorijoje esančiuose daugiabučiuose namuose, siekiant sudaryti sąlygas daugiabučių namų gyventojams trumpą laiko tarpą išvengti gyvybei ar sveikatai pavojingų veiksnių oro pavojaus atveju, taip pat apsaugoti nuo netiesioginio apšaudymo ir (ar) kitų kinetinių grėsmių karinės agresijos metu (atakų iš orlaivių, raketų, artilerijos ugnies sukeltų sprogimo smūgio bangų, skeveldrų, nuolaužų ar atsitiktinių kulkų), skiriant finansavimą Savivaldybės priedangoms daugiabučiuose namuose įrengti.

Programos tikslas – skatinti daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkus įrengti priedangas savo daugiabučiuose namuose, suteikiant Savivaldybės biudžeto finansavimą joms įrengti, atsižvelgiant į tais metais Savivaldybės biudžete patvirtintą asignavimų sumą Programai finansuoti.

Programos uždavinys – gerinti ir skatinti Savivaldybės gyventojų parengtį ekstremaliosioms situacijoms.

Nustatant finansavimo dydį, Programos lėšos paskirstomos taip:

 1. iki 100 procentų Programos lėšų gali būti skiriama daugiabučio namo laikančiųjų konstrukcijų ekspertizei (jeigu reikia);
 2. iki 100 procentų Programos lėšų gali būti skiriama statinio projekto ir statinio projekto ekspertizės parengimo išlaidoms finansuoti (jeigu reikia);
 3. iki 100 procentų Programos lėšų gali būti skiriama statybos techninei priežiūrai vykdyti;
 4. iki 100 procentų Programos lėšų gali būti skiriama priemonėms, nurodytoms Programos priede.

Programos darbai (paslaugos), kurie finansuojami Programos lėšomis, turi būti atlikti ir už jų atlikimą ir lėšų panaudojimą atsiskaitoma einamaisiais metais.

Paraiška – pareiškėjo užpildytas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintos formos dokumentas, pateiktas kvietime teikti paraiškas nurodyta tvarka ir terminais Savivaldybės administracijos Būsto modernizavimo, administravimo ir energetikos skyriui.

Pareiškėjas – daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrija, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotas asmuo arba pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsnį paskirtas bendrojo naudojimo objektų administratorius.

Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintas kvietimas teikti paraiškas (toliau – Kvietimas) skelbiamas Savivaldybės interneto svetainėje – www.kaunas.lt. Kvietimą rengia, organizuoja jo suderinimą, patvirtinimą ir paskelbimą Savivaldybės administracijos Būsto modernizavimo, administravimo ir energetikos skyrius (toliau – Skyrius).

Pareiškėjas Kvietime nustatyta tvarka ir terminais Skyriui pateikia užpildytą paraišką ir Kvietime nurodytus dokumentus. Už paraiškoje pateiktų duomenų teisingumą atsako pareiškėjas.

Paraiškos užregistruojamos ir nagrinėjamos pasibaigus kiekvienam einamųjų metų kalendoriniam mėnesiui. Po Kvietime nustatyto termino pateiktos paraiškos nenagrinėjamos.

Visų pateiktų paraiškų sąrašas skelbiamas Savivaldybės interneto svetainėje (www.kaunas.lt), sąrašo duomenys atnaujinami per 10 darbo dienų pasibaigus einamųjų metų kiekvienam kalendoriniam mėnesiui.

Kauno miesto savivaldybės administracijos
Būsto modernizavimo, administravimo ir energetikos skyriaus
vyriausioji specialistė Rasa Pakėnienė
Tel. +370 37 42 32 98
El. paštas: [email protected]

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti su visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.

Kauno bangelė
Skip to content