Savanorystė

Jaunimo savanoriška tarnyba (JST) –  intensyvi 6 mėn. trukmės savanorystės programa jauniems žmonėms nuo 14 iki 29 m., kurios metu jaunuoliai vidutiniškai 40 val./ mėnesį* savanoriauja pasirinktoje akredituotoje priimančioje organizacijoje (statusą galite pasitikrinti priimančių organizacijų duomenų bazėje), kartą per mėnesį susitinka su savanorišką veiklą organizuojančios organizacijos paskirtu mentoriumi(e), mokosi įveikti sunkumus, mokosi apmąstyti patirtį bei įvardyti išmokimus, suformuluoti tobulėjimo kryptis.

Akreditacijos procesas

Jaunimo savanorius priimančios organizacijos akreditaciją sudaro 3 etapai:

1. Paraiškos pateikimas – organizacijos norinčios gauti akreditaciją ar pakartotinę akreditaciją turi užpildyti paraišką, kurioje pateikiama informacija apie organizaciją, jos veiklas ir planus. Jei organizacija ketina priimti savanorius daugiau nei vienoje veiklos vietoje, paraiškoje turi būti nurodyti visi padaliniuose su savanoriais dirbsiantys kuratoriai.

Paraišką galite rasti čia: Paraiška (atnaujinta) anketa.

Užpildytą, vadovo pasirašytą (pdf) paraišką bei redaguojamą word dokumentą (kad galėtume įkelti į duomenų bazę), prašome atsiųsti Jaunimo reikalų departamentui el. pašto adresu [email protected].

Daugiau apie akreditacijos procesą: organizacijų akreditavimo aprašas.

2. Paraiškos vertinimas ir susitikimas – organizacijos paraišką vertina Jaunimo reikalų departamento darbuotojai ir išoriniai ekspertai, kurie susitinka su organizacijos atstovais. DĖMESIO: dėl didelio susidomėjimo prioriteto tvarka lankome organizacijas, kurios jau turi kandidatų tapti JST savanoriais, tokiu atveju, prašome siunčiant paraišką nurodyti laiške, jog turite savanorę(-į/-ių). Susitikimo metu ekspertai bendrauja su organizacijos atstovais tiek dirbančiais administracinį darbą ir galbūt neturinčiais tiesioginio kontakto su savanoriais, tiek su atsakingais už priimamų savanorių programos įgyvendinimą. Šio susitikimo metu siekiama įvertinti organizacijos pasiruošimą, galimybes ir erdvę tobulėti.

Vertinimas vykdomas pagal Aprašo rekomendacijas ir vertinimo anketa.

3. Sprendimas ir rekomendacijos – po susitikimo su organizacija ekspertai remdamiesi pateikta informacija organizacijos paraiškoje ir susitikimo metu priima sprendimą dėl akreditacijos ir rengia rekomendacijas tolimesniam organizacijos tobulėjimui.

Jei organizacija jau buvo akredituota prieš tai, ji gali kreiptis dėl pakartotinės akreditacijos. Pakartotinės akreditacijos metu organizacija taip pat turės pateikti paraišką, vyks susitikimas su ekspertais, organizacija gaus ekspertų rekomendacijas.

Jei organizacija jau yra akredituota priimti savanorius pagal Europos solidarumo korpuso programas, ji gali kreiptis dėl supaprastintos akreditacijos. Supaprastintos akreditacijos metu organizacija turi taip pat pateiti paraišką, o su ja ir duomenis apie galiojančios akreditaciją bei patvirtinimą, kad yra susipažinusi su Jaunimo savanoriškos tarnybos reikalavimais. 

Organizacijos, kurioms nebus suteiktos akreditacijos, įgyvendinusios ekspertų teiktas rekomendacijas galės iš naujo kreiptis dėl akreditacijos ar pakartotinės akreditacijos po ne anksčiau kaip 1 mėnesio.

Skatiname organizacijas kuo anksčiau kreiptis ir teikti paraiškas dėl organizacijų akreditacijos siekiant užtikrinti sklandų bendradarbiavimą ir nenutrūkstamą akredituotų organizacijų darbą.

Svarbi informacija akredituotoms savanorius priimančioms organizacijoms, norinčioms plėsti savo veiklą į akreditaciją įtraukiant papildomus padalinius, didinant vienu metu priimamų savanorių skaičių, ar keisti savanorių kuratorius:

Jei akredituota savanorius priimanti organizacija nori plėsti veiklą į akreditaciją įtraukiant papildomus padalinius, ji turėtų  pateikti prašymą. Padalinio atstovai taip pat turės susitikimą su akreditavimo ekspertais bei gaus jų pateiktas rekomedacijas.

Jei organizacijoje keičiasi savanorių kuratorius, organizacija turėtų pateikti Departamentui laisvos formos prašymą, kuriame nurodo naujo kuratoriaus kontaktus, priežastį dėl kurios kilo poreikis įtraukti naują kuratorių ir kitą su prašymu susijusią informaciją.

Siekianti priimti daugiau programos savanorių organizacija Departamento specialistui pateikia laisvos formos prašymą, kuriame nurodomas norimų priimti savanorių skaičius. Prie prašymo pridedamas užpildytas Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimo kokybės ir priežiūros tvarkos aprašo (2020 m. rugsėjo 4d. Nr. 2V-164 (1.4)) 1 priedas, kuriame pateikiami detalūs tipinės savanorių savaitės veiklos planai, sudarant tiek planų kiek papildomai savanorių organizacija prašyme nurodė norinti priimti.

Daugiau informacijos galite teirautis:

Kilus klausimams kviečiame kreiptis į Departamento vyriausiąją specialistę Gabiją Balzarevičiūtę.
El.paštas: [email protected]
Tel. numeris: +370 683 63071

Daugiau informacijos apie priimančių organizacijų (toliau – PO) akreditaciją ieškokite čia: https://jrd.lt/informacija-jaunimui/savanoryste/po-akreditacija

_______________________________________________________________________

Kaip pasiekti savanorius?

  • Siūlome susitikti su SVO organizacija ir pasikalbėti apie Jūsų įstaigos poreikius, planus, ką turėtų žinoti mentorius(-ė) pristatydamas(-a) Jūsų organizaciją, tai pat padėti parengti medžiagą viešinimui ir kt.
  • Pasirūpinkite, jog Jūsų oficialiame tinklalapyje ar socialinės medijos paskyrose atsirastų savanorystės tema – informacija apie savanorystę, kvietimas savanoriauti ir kt.
  • Ieškokite būdų užmegzti konkretų bendradarbiavimą su mokyklomis ar kitomis įstaigomis, kur yra jaunų žmonių, kad ten Jūsų įstaiga bei jos lūkesčiai taptų matomi ir žinomi.
  • Investuokite daug laiko ir pastangų į kiekvieną savanorį, o į ypač į pirmuosius savanorius. Jei jie įgis įgis gerą patirtį, netrukus, sniego gniūžtės principu, Jūsų įstaigą atras vis daugiau potencialių savanorių.
  • Informuokite apie savo organizacijos planus priimti savanorius savanorystės ir savivaldybės Jaunimo reikalų koordinatorių(-ę) ar kitus jaunimui informaciją teikiančius asmenis/ organizacijas.

Organizacijos mentorius

Paspaudę nuorodą https://jrd.lt/informacija-jaunimui/savanoryste/organizaciju-paieska rasite visų šiuo metu JST programoje akredituotų SVO organizacijų sąrašą. Pasirinkę savo savivaldybę ir joje veikiančią SVO organizaciją – rasite išsamų jos aprašymą, rekvizitus bei mentorių kontaktus. Konkretaus mentoriaus(-ės) kontaktas taip pat siunčiamas atsakyme apie akreditaciją.

Kuratoriaus įsipareigojimai

Kuratorius bendradarbiaudamas su SVO organizacijos paskirtu mentoriumi dar prieš pasirašant trišalę sutartį su savanoriu turi aptarti savanoriškos tarnybos įgyvendinimą, jaunuolio turimas kompetencijas, įgūdžius bei juos atitinkančias galimas veiklos sritis. Pradėjus įgyvendinti JST programą Kuratorius įsipareigoja apmokyti jauną žmogų, ugdyti ir palaikyti tarnybos metu, aptarti veiklas ir sunkumus kartą per dvi savaites, peržiūrėti jaunuolio pildomus veiklos grafikus bei toliau įgyvendinti nuoseklų bendravimą su SVO organizacija ir JRD darbuotojais.

Jei atsiranda poreikis stabdyti JST

Esant situacijai, kai savanoris suserga ir reikalingas namų režimas ilgiau nei savaitę ar atsiranda kitų rimtų ir objektyvių priežasčių, kodėl savanoris negali tęsti tarnybos – savanoris turi informuoti mentorių, parašyti prašymą Jaunimo reikalų departamentui laikinai stabdyti tarnybą. Ligos atveju būtina pasirūpinti medicinine pažyma bei ją pateikti kartu su prašymu. Gavus JST Komisijos* pritarimą savanoris gali stabdyti tarnybą iki 30 d.d., tačiau neilgiau.

* JST Komisiją sudaro 2 priimančių organizacijų kuratoriai, 2 savanorišką veiklą organizuojančios organizacijos mentoriai bei 2 Jaunimo reikalų departamento atstovai.

Maksimali savanorystės trukmė per parą

Remiantis 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojusio Lietuvos Respublikos darbo kodekso II dalies VIII skyriumi, kuriame reglamentuotas maksimalus darbo laikas, įskaitant viršvalandžius ir papildomą darbą – ne ilgesnis kaip 12 val. per dieną ir 60 val. per savaitę.  Nors savanoriška tarnyba nėra ir negali būti prilyginama darbui, tačiau per parą JST savanoris gali savanoriauti ne daugiau kaip 12 valandų.

Maksimali savanorystės trukmė per mėnesį

Remiantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu – ne ilgiau kaip 60 val. per savaitę, tačiau turite atkreipti dėmesį ir į JST programos reikalavimus. JST savanoriai veiklą turi vykdyti ne mažiau kaip 2 val. kiekvieną savaitę ir ne mažiau kaip 40 val. per mėnesį, tačiau ne mažiau kaip 110 val. ne daugiau kaip 130 val. per 3 mėnesius nuo Sutartyje nurodytos savanoriškos veiklos pradžios datos ir ne mažiau kaip 240 val. per 6 mėnesius.

Sutarties su savanoriu nutraukimas

Jei JST programos įgyvendinimo pradžioje bendradarbiaujant su savanoriu buvo numatytos  veiklos, kurios atliepė jaunuolio turimus gebėjimus ir kompetencijas, buvo parengtas preliminarus veiklų įgyvendinimo grafikas, tačiau savanoris nesilaikė susitarimų, veiklose nedalyvavo, nesilaikė organizacijos vidaus tvarkos taisyklių ar darbo saugos reikalavimų – organizacija turi teisę nutraukti su juo sutartį. Savanoris taip pat turi laikytis susitarimo reguliariai matytis su savo mentoriumi bei kuratoriumi ar kitais SVO ar priimančios organizacijos atstovais. Nesilaikant šio bei kitų sutartyje numatytų susitarimų, kurie būtini siekiant įvertinti jauno žmogaus kompetencijų, įgūdžių augimą – sutartis su savanoriu gali būti nutraukiama.

Savanorystė Lietuvoje ir užsienyje

Savanoriauti Lietuvoje gali visi asmenys nuo 14 m. bet kurioje nepelno siekiančioje organizacijoje, kaip tai numatoma LR savanoriškos veiklos įstatyme. Kiekviena organizacija numato savanorių poreikį bei atitinkamą profilį, o susitikus gyvai derinami abiejų pusių lūkesčiai: užduotys, veiklų apimtys, tvarkaraštis, komunikacija derinant abiejų šalių galimybes. Bet kuri nepelno siekianti organizacija gali pasirašyti dvišalę savanoriškos veiklos sutartį ir pasitelkti savanorius. Savanoriai dominančią organizaciją gali rasti savarankiškai duomenų bazėje https://jrd.lt/informacija-jaunimui/savanoryste/organizaciju-paieska ir kreiptis tiesiai į dominančią organizaciją arba į Savanorišką veiklą organizuojančią organizaciją (SVO organizaciją) savo apskrityje arba savivaldybėje https://jrd.lt/savanoryste/svo-akreditacija/akredituotu-svo-organizaciju-sarasas.

Savanoriška veikla gali būti labai įvairių formų – savanoriška veikla ir savanoriška tarnyba, nacionalinė ir tarptautinė savanoriška veikla, trumpalaikė ir ilgalaikė. Kiekviena forma turi savų pranašumų, tad labai svarbu pasirinkti ne tik temą, bet ir formą, atitinkančią savanorio poreikius. Toliau rasite informacijos apie savanoriškos tarnybos programas, kuriose kviečiami dalyvauti vyresni kaip 14 metų Lietuvos Respublikos piliečiai ir Lietuvos Respublikos teritorijoje teisėtai esantys užsieniečiai, bei nuorodas į puslapius, kuriuose galima rasti papildomų savanorystės pasiūlymų.

Jaunimo savanoriška tarnyba

Jaunimo savanoriška tarnyba (JST) – tai intensyvi 6 mėn. trukmės programa jauniems žmonėms nuo 14 iki 29 m., kurios metu jaunuoliai ne mažiau kaip 35 val./ mėnesį savanoriauja pasirinktoje akredituotoje priimančioje organizacijoje (PO), kartą per mėnesį susitinka su SVO organizacijos paskirtu mentoriumi ir mokosi įveikti sunkumus, verčia patirtį išmokimais. JST programa – galimybė ne tik atrasti patinkančią veiklos kryptį, bet ir geriau pažinti save, ugdyti bendrąsias kompetencijas.

Organizacijoms – tai proga tapti akredituota savanorius priimančia organizacija, t.y. vieta, kurioje gali savanoriauti jaunas žmogus. Organizacija įsipareigoja savanoriui sudaryti 40 val. per mėnesį savanoriškos veiklos planą (grafiką), kuris atitiktų savanorio kompetencijas ir būtų prasmingas tiek savanoriui, tiek pačiai organizacijai. Kuratorius įsipareigoja apmokyti jauną žmogų, ugdyti ir palaikyti tarnybos metu.

2021 m. JST programa yra pripažįstama 0,25 stojamojo balo į Lietuvos aukštąsias mokyklas.

Daugiau informacijos apie JST

Jei ieškai vietos savanoriškai veiklai Lietuvoje, ieškok čia:

Europos solidarumo korpusas

Europos solidarumo korpusas yra Europos Sąjungos rėmimo programa, kuria siekiama suteikti jauniems žmonėms galimybių tobulėti padedant kitiems. Dalyvauti gali visi jauni žmonės nuo 18 iki 30 m.

Kam skirta programa ?

Programa siekiama suteikti jauniems žmonėms galimybių tobulėti padedant kitiems, t.y. skatinti jaunimo veiklas, kuriančias vieningumą, bendruomeniškumą:

  • Pasinaudoti programos parama gali visi, kuriems šis tikslas taip pat artimas.
  • Jauni žmonės (18–30 m.), pasinaudoję programa, gali dalyvauti tarptautiniuose savanorystės projektuose – t. y. savanoriauti užsienyje.
  • Taip pat susibūrę į grupes (formalias arba neformalias) jauni asmenys gali įgyvendinti savo idėjas – vietinius projektus, kurie stiprintų jų vietos bendruomenes.
  • Su jaunimu dirbančios organizacijos, pasinaudojusios programa, gali įgyvendinti projektus, įveiklinančius jaunus žmones.

Kokią paramą suteikia programa?

Vykstantiems savanoriauti į užsienį, programa kompensuoja visas su dalyvavimu pasirinktame projekte susijusias išlaidas: kelionę, apgyvendinimą, vietinį transportą, kalbos kursus, mokymus ir sveikatos draudimą. Taip pat skiria kišenpinigius bei maistpinigius.

Siekiantys įgyvendinti programos tikslą atitinkančius projektus – teikdami projektų paraiškas nurodo ir pagrindžia, kokio biudžeto reikės veiklų įgyvendinimui. Paraiškas vertina nepriklausomi ekspertai, kurių balais ir komentarais remiantis priimamas sprendimas dėl finansavimo.

2020 m. 3 mėnesių tarptautinė savanoriška veikla pagal programas „Erasmus+“ ir „Europos solidarumo korpusas“ yra pripažįstama 0,25 stojamojo balo į Lietuvos aukštąsias mokyklas.

Daugiau informacijos apie Europos solidarumo korpusą

Savanoriška veikla Lietuvoje kviečiame susipažinti su šiais leidiniais ir teisės aktais:

Informacija apie savanorystę:

Jaunimo savanoriška tarnyba (JST) –  intensyvi 6 mėn. trukmės savanorystės programa jauniems žmonėms nuo 14 iki 29 m., kurios metu jaunuoliai vidutiniškai 40 val./ mėnesį* savanoriauja pasirinktoje akredituotoje priimančioje organizacijoje (statusą galite pasitikrinti priimančių organizacijų duomenų bazėje), kartą per mėnesį susitinka su savanorišką veiklą organizuojančios organizacijos paskirtu mentoriumi(e), mokosi įveikti sunkumus, mokosi apmąstyti patirtį bei įvardyti išmokimus, suformuluoti tobulėjimo kryptis.

JST programa – galimybė ne tik atrasti patinkančią veiklos kryptį, bet ir geriau pažinti save, ugdyti bendrąsias kompetencijas ir stiprinti pasitikėjimą savimi.

Savanoriai, kurie įgyvendina daugiau nei 3 mėnesius tarnybos, įgyja JST Pažymėjimą– dokumentą patvirtinantį tarnybos metu įgytus ar sustiprintus įgūdžius, tačiau tik 6 mėn. (ne mažiau nei 35 val./mėn.) nenutrūkstama tarnyba suteikia 0,25 stojamojo balo pripažinimą stojant į pirmosios pakopos studijas. Jaunimo savanoriškos tarnybos aprašą galite rasti čia. 

*Savanoriška veikla turi būti vykdoma ne mažiau kaip 2 val. per savaitę ir ne mažiau kaip 35 val. per mėnesį, tačiau ne mažiau kaip 110 val. ir ne daugiau kaip 130 val. per 3 mėnesius nuo Sutartyje nurodytos savanoriškos veiklos pradžios datos ir ne mažiau kaip 240 val. per 6 mėnesius. Ji turi būti vykdoma Sutartyje nustatytu terminu pagal savanorio, Priimančios organizacijos ir SVO organizacijos suderintą jaunimo savanoriškos veiklos savanorio grafiką (Aprašo 1 priedas). Pagal jaunimo savanoriškos veiklos savanorio grafiką savanoris gali be pateisinamos priežasties nevykdyti veiklos vieną kartą (ne daugiau kaip 1 savaitę) per visą Sutartyje nustatytą savanorio jaunimo savanoriškos tarnybos atlikimo terminą. Savanoriška veikla gali būti vykdoma nuotoliniu būdu, tačiau ne daugiau kaip 8 val. per mėnesį, tai turi būti nurodyta jaunimo savanoriškos veiklos savanorio grafike.

KĄ DARYTI JEI NORIU TAPTI JST PROGRAMOS DALYVIU?

Dėmesio: Primename, jog sprendimas dėl neformaliuoju būdu įgyjamų kompetencijų pripažinimo  priimamas kiekvienais metais lapkričio pabaigoje.  2021 m. jaunimo savanoriška tarnyba pripažįstama stojamojo balo dedamąja dalimi, daugiau galite skaityti ČIA.

2 kartus per metus yra skelbiamos pagrindinės registracijos į JST programą, kuriose gali registruotis jaunuoliai iš visų Lietuvos savivaldybių. Taip pat yra skelbiamos 3-4 papildomos registracijos į laisvas JST programos vietas konkrečiose savivaldybėse bei papildomos registracijos į savivaldybių papildomai finansuojamas JST įgyvendinimo vietas.  Registracijos nuoroda nėra aktyvi visą laiką, tačiau norintys pirmieji gauti informaciją – kviečiami užsisakyti naujienlaiškį adresu https://jst.jrd.lt/newsletter ir gauti informacinį pranešimą apie paskelbtą registraciją.

Užsiregistravusių jaunuolių kontaktai perduodami apskritį kuruojančios SVO organizacijos mentoriams, į programą savanoriai kviečiami iš eilės pagal registracijos datą ir laiką. Savivaldybėse programos vietų skaičius ribotas, todėl užsiregistravusieji, tačiau nepatekusieji į programą savanoriai bus pakviesti atlikti tarnybą atsiradus galimybei. 

JST yra programa turinti savitą struktūrą ir neatsiejamus komponentus – tai ne tik intensyvi tarnyba, tačiau ir reguliarūs susitikimai kuratoriumi (priimanti organizacija (PO)) ir su mentoriumi ( savanorišką veiklą organizuojanti organizacija (SVO organizacija)), darbas bendrųjų kompetencijų lavinimo temomis, todėl savanoriška veikla, kuri vyko ne programos rėmuose, nesuteikia 0,25 stojamojo balo. Tik savanoriai, pasirašę trišalę sutartį su PO ir SVO organizacija ir kurių tarnybos valandų grafikai pateikiami Jaunimo reikalų departamentui bei vyksta nuolatinis darbas su PO kuratoriumi, SVO mentoriumi(e), įgija JST baigimo  pažymėjimą.
Norite sužinoti daugiau apie pagrindinius programos reikalavimus?

KĄ DARYTI, JEI ATSTOVAUJU PRIIMANČIĄ ORGANIZACIJĄ IR MES NORIME ĮGYVENDINTI JAUNIMO SAVANORIŠKĄ TARNYBĄ?

Priimančioms organizacijoms – tai proga tapti akredituota savanorius priimančia organizacija, t.y. vieta, kurioje gali savanoriauti jaunas žmogus. Organizacija įsipareigoja savanoriui sudaryti 40 val. per mėnesį savanoriškos veiklos planą (grafiką), kuris atitiktų savanorio kompetencijas ir būtų prasmingas tiek savanoriui, tiek pačiai organizacijai. Kuratorius įsipareigoja apmokyti jauną žmogų, ugdyti ir palaikyti tarnybos metu, aptarti veiklas ir sunkumus kartą per dvi savaites. Priimanti organizacija gauna savanorių pagalbą ir ilgalaikį įsipareigojimą, mainais suteikdama kokybišką veiklą ir atitinkamą palaikymą savanoriams.

Kaip tapti akredituota Priimančia organizacija? Skaityti čia: PO akreditaciją.

KĄ DARYTI, JEI NORIU ORGANIZUOTI SAVANORIŠKĄ VEIKLĄ SAVO AR KITOSE SAVIVALDYBĖSE?

Savanorišką veiklą organizuojanti organizacija – organizacija, kuri rūpinasi ne tik adminsitracine programos įgyvendinimo dalimi, bet ir kokybe – nukreipia savanorius, teikia palaikymą priimančioms organizacijoms ir savanoriams, vysto savanorišką veiklą savo regione. Svarbiausia mentorių veiklos dalis – individualus ar savanorių grupės lydėjimas įgalinant asmeninį kiekvieno jauno žmogaus augimą.

Kaip tapti akredituota SVO organizacija? Skaityti čia: SVOO akreditaciją

KOKIAIS DOKUMENTAIS REMIANTIS YRA ĮGYVENDINAMA JAUNIMO SAVANORIŠKOS TARNYBOS PROGRAMA? 

– Jaunimo savanoriškos tarnybos kokybė užtikrinama vadovaujantis Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimo kokybės ir priežiūros tvarkos aprašu;

– Jaunimo savanoriškos tarnybos savanorių kompetencijos vertinamos vadovaujantis Savanorių neformaliuoju būdu, jaunimo savanoriškos tarnybos metu įgytų kompetencijų įvertinimo, įsivertinimo ir pripažinimo tvarkos aprašu.

– Jaunimo savanoriškos vietos apskrityse ir savivaldybėse apskaičiuojamos pagal žemiau pateiktą aprašą.

Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamų jaunimo savanoriškos tarnybos savanorių paskirstymo savivaldybėsetvarkos aprašas (pakeitimas) (pakeitimas)

– Jaunimo reikalų departamento administracinė sistema jst.jrd.lt veikia pagal JST administravimo sistemos naudojimo tvarkos aprašą.

– Jaunimo savanoriškos tarnybos programų finansavimo 2021–2022 metais konkurso finansuojamų vietų metinį paskirstymą apskritims ir savivaldybėms rasite čia.

Kontaktai informacijai:
JST programos vadovė Sandra Gaučiūtė +370 633 21906/ [email protected]

Jei ši programa neatitinka Jūsų poreikių, savanoriauti Lietuvoje jaunas žmogus gali bet kurioje nepelno siekiančioje organizcijoje, kaip tai numato LR Savanoriškos veiklos įstatymas. Daugiau informacijos skaitykite čia. 

_______________________________________________________________________

PRIMENAME, JOG 0,25  STOJAMOJO BALO SUTEIKIA TIK TAM TIKROS PROGRAMOS: 

– 3 ir daugiau mėnesių tarptautinė savanoriška veikla pagal programas „Erasmus+“ ir „Europos solidarumo korpusas“;

– 3 ir daugiau mėnesių savanorystė projekte JUDAM , pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. vasario 25 d. įsakymą Nr. A1-73 „Dėl Nacionalinės jaunimo savanoriškos veiklos programos patvirtinimo“;

– ne mažiau nei 6 mėn. ir 35 val./ mėn. trukmės Jaunimo savanoriška tarnyba, pagal 2018 m. birželio 22 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymų Nr. A1-317 „Dėl Jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo”.

0,25 stojamojo balo gali įgyti savanoriai, kurie yra registruoti JST duomenų bazėje, yra pasirašę trišalę sutartį su akredituota PO ir akredituota SVO organizacija (SVO), yra pateikę visus 6 mėn. JST grafikus, kuriuose mentoriaus bei kuratoriaus parašais patvirtinta ne mažiau kaip 35 val./ mėn. bei nemažiau kaip 240 val. per 6 mėnesius nenutrūkstama veikla. Dokumentas patvirtinantis teisę į 0,25 stojamojo balo yra Pažymėjimas išduotas JRD.

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti su visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.

Kauno bangelė
Skip to content