Šilainių seniūnija

Bendra informacija apie Šilainių seniūnija:
Seniūnijos plotas – 25,33 kv. km., gyventojų skaičius virš 58 tūkst.
Seniūnijoje yra 245 gatvės t.y apie 20% Kauno miesto gatvių.

  • Seniūnijoje yra apie 3500 gyvenamųjų namų, iš jų:
  • 349 daugiabučių;
  • virš 3000 privačių namų.

Pagal plotą ir gyventojų skaičių Šilainių seniūnija yra viena iš didžiausių Kaune. Jos plotas yra ~ 25,33 kv.km.

Šilainiai pradėti projektuoti aštuntojo dešimtmečio pabaigoje, statybos pradėtos 1984 m. į pietus nuo Kauno šiaurinio lanksto(Islandijos plento) ir į rytus nuo Žemaičių plento, šiaurės vakarinėje Kauno dalyje.

Šilainių seniūnijai priklauso 5 miesto dalys: Smėliai, Milikoniai, Linkuva, Romainiai ir Sargėnai.

Čia yra įsikūrę prekybos ir pramogų centrai „Oazė“, „Mega“, vaistinės, knygynai, Šilainių poliklinika, Kauno Šv. Dvasios bažnyčia, Palaimintojo Jono Pauliaus II koplyčia, Klinikinė ligoninė, Romainių tuberkuliozės ligoninė. Čia taip pat yra IX Forto muziejus, Romainių dvaras, Romainių fortas, Romainių kapinės, Veršvų piliakalnis.

 

Išplėstinės seniūnaičių sueigos sudėtis:

Pirmininkas – Romainių seniūnaitijos seniūnaitis Robertas Stanionis.

Sekretorė – Vitalija Endrikienė.

Nariai:

Romainių bendruomenės centras deleguotas narys Sigitas Sidaravičius.

Bendruomenė „Vieningi Romainiai“ deleguota  narė Nijolė Čeičienė.

Kauno Sargėnų ir Vytėnų bendruomenės centro deleguota narė Regina Smailienė.

Asociacija Kauno Šilainių bendruomenės centras deleguota narė Rima Andriulionienė.

Linkuvos seniūnaitijos seniūnaitė Livita Kazlauskienė.

Milikonių 1-osios seniūnaitijos seniūnaitis Stanislovas Rickevičius.

Milikonių 2-osios seniūnaitijos seniūnaitė Gražina Plytnikienė.

Sargėnų seniūnaitijos seniūnaitis Zigmas Kazlauskas.

Smėlių 1-osios seniūnaitijos seniūnaitis Juozas Murauskas.

Smėlių 2-osios seniūnaitijos seniūnaitis Jonas Marcinkus.

 

Šilainių seniūnija apima vakarinę Kauno miesto dalį . Ją sudaro

5 miesto dalys: Smėliai, Milikoniai, Linkuva, Romainiai ir Sargėnai.

Seniūnijai priskirtos gatvės ir namai

 

silainiu namai

 

(Ištrauka iš LR Vietos savivaldos įstatymo)

Seniūnija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Vietos savivaldos įstatymu, kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Administracijos nuostatais, Administracijos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais. Pagrindiniai teisės aktai, kuriais savo veikloje vadovaujasi seniūnija: Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymas, Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtinti seniūnijos veiklos nuostatai.

Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymo 35 straipsnis. Seniūnija ir seniūnas :

1. Seniūnijos gali būti šių formų:

1) savivaldybės administracijos filialai;

2) biudžetinės įstaigos.

2. Seniūnija – biudžetinė įstaiga – gali būti steigiama, jeigu ji aptarnaujamos teritorijos gyventojams teikia viešąsias paslaugas.

3. Priimdama sprendimą dėl seniūnijos – biudžetinės įstaigos – steigimo, savivaldybės taryba privalo įvertinti:

1) savivaldybės centralizuotos vidaus audito tarnybos rekomendaciją dėl seniūnijos – biudžetinės įstaigos – steigimo tikslingumo, įvertinus seniūnijos teikiamų ar numatomų teikti viešųjų paslaugų kiekį, mastą ir kokybę, kiek bus tenkinami gyvenamųjų vietovių bendruomenių viešieji interesai;

2) seniūnaičių sueigos sprendimą dėl seniūnijos – biudžetinės įstaigos – steigimo.

4. Savivaldybės taryba sprendžia dėl seniūnijos formos keitimo tikslingumo.

5. Seniūnijos – savivaldybės administracijos filialo – veiklą nustato savivaldybės administracijos direktoriaus tvirtinami seniūnijos nuostatai. Seniūnijos – biudžetinės įstaigos – veiklą nustato savivaldybės tarybos tvirtinami seniūnijos nuostatai.

6. Seniūnijos veikla organizuojama pagal seniūnijos metinį veiklos planą.

7. Seniūnijos veikla finansuojama iš savivaldybės biudžeto ir kitų įstatymuose nustatytų lėšų.Seniūnija gali turėti sąskaitą banke.

8. Seniūnas yra seniūnijos vadovas, seniūnijai skirtų biudžeto asignavimų valdytojas. Seniūnas yra valstybės tarnautojas: seniūnijos – savivaldybės administracijos filialo – seniūnas yra karjeros valstybės tarnautojas, seniūnijos – biudžetinės įstaigos – seniūnas yra valstybės tarnautojas – įstaigos vadovas.

9. Seniūną ir seniūną – ir savivaldybės administracijos filialo, ir biudžetinės įstaigos vadovą – į pareigas priima ir iš jų atleidžia savivaldybės administracijos direktorius, vadovaudamasis šiuo įstatymu ir Valstybės tarnybos įstatymu. Į seniūno pareigas priimama tik konkurso būdu, išskyrus atvejus, kai asmeniui, savo noru atsistatydinusiam iš seniūno pareigų, atkuriamas valstybės tarnautojo statusas taikant Valstybės tarnybos įstatymo 17 straipsnio 2 ir 3 dalyse numatytas garantijas, kai keičiama seniūnijos forma, o seniūno pareigas einantis asmuo atitinka reikalavimus, nustatytus šio straipsnio 10 dalyje. Į seniūno pareigas negali būti priimamas asmuo taikant Valstybės tarnybos įstatymo 49 straipsnio 1 dalyje numatytą garantiją, išskyrus atvejus, kai dėl kitos seniūnijos – biudžetinės įstaigos – reorganizavimo ar savivaldybės administracijoje atliekamos seniūnijų, kurių forma yra filialas, struktūrinės pertvarkos naikinama seniūno pareigybė. Priimant į seniūno pareigas taip pat netaikomos Valstybės tarnybos įstatymo nuostatos dėl perkėlimo į seniūno pareigas po karjeros valstybės tarnautojų vertinimo ir tarnybinio kaitumo. Pretendentų į seniūno pareigas konkurso komisija sudaroma iš 7 narių: ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 4 šios komisijos nariai turi būti tos seniūnijos aptarnaujamos teritorijos išplėstinės seniūnaičių sueigos deleguoti asmenys.

10. Kai keičiama seniūnijos forma, seniūnas turi teisę būti be konkurso priimtas į kitos formos seniūnijos seniūno pareigas, kai seniūno pareigas einantis asmuo atitinka reikalavimus, taikomus kitos formos seniūnijos vadovui, ir visi jo metiniai tarnybinės veiklos vertinimai iki tol buvo geri arba labai geri.

11. Seniūnas yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas savivaldybės administracijos direktoriui, seniūnas – biudžetinės įstaigos vadovas – taip pat atskaitingas savivaldybės tarybai.

12. Seniūnas turi herbinius antspaudus su valstybės herbu ir su gyvenamosios vietovės, kurioje yra seniūnijos buveinė, ar savivaldybės herbu ir šiuos herbinius antspaudus naudoja teisės aktų nustatyta tvarka.

13. Seniūno sprendimai įforminami įsakymais.

14. Seniūnų interesams atstovauti valstybės institucijose ir Lietuvos savivaldybių asociacijoje gali būti steigiama Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija.

Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymo 36 straipsnis. Seniūno funkcijos:

Seniūnas:

1. Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka neatlygintinai atlieka seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams notarinius veiksmus ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka neatlygintinai tvirtina seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų oficialiesiems testamentams prilyginamus testamentus. Seniūnas notarinius veiksmus atlieka seniūnijos patalpose. Atlikti notarinius veiksmus ne seniūnijos patalpose seniūnas gali tik tuo atveju, kai suinteresuotas asmuo dėl svarbios priežasties negali atvykti į seniūnijos patalpas ir iškviečia seniūną į savo gyvenamąją vietą;

2. teisės aktų nustatyta tvarka merui pavedus suteikia ir keičia numerius pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba;

3.savivaldybės administracijos direktoriui teikia siūlymus dėl savivaldybės strateginio plėtros plano, atskirų savivaldybės ūkio šakų (sektorių) plėtros programos ir savivaldybės veiklos plano projektų, rengia seniūnijos metinio veiklos plano projektą ir šio plano įgyvendinimo ataskaitą, teikia juos svarstyti seniūnijos seniūnaičių sueigoje; supažindina seniūnaičius ir vietos gyventojus su patvirtintu seniūnijos metiniu veiklos planu ir aptaria seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą;

4. šaukia seniūnaičių ar seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų sueigas, rengia šių sueigų darbotvarkes, apibendrina šiose sueigose priimtus sprendimus ir perduoda juos vertinti atsakingoms institucijoms, informuoja šias sueigas apie atsakingų institucijų priimtus sprendimus, susijusius su šiose sueigose priimtais sprendimais, prireikus organizuoja gyventojų susitikimus su savivaldybės ar valstybės institucijų ir įstaigų atstovais, apibendrina pateiktas pastabas, pasiūlymus ir teikia juos merui ir savivaldybės administracijos direktoriui;

5. informuoja seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojus apie savivaldybės veiklą ir organizuoja konsultavimąsi su jais, laikydamasis šio įstatymo 43 ir 44 straipsniuose nustatytų reikalavimų;

6. ne rečiau kaip kartą per metus, laikydamasis šio įstatymo 43 straipsnyje nustatytų reikalavimų, paskelbia seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitos projektą, teikia jį svarstyti išplėstinei seniūnaičių sueigai; seniūnaičių sueigos sprendimą ir seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą teikia merui, o seniūnas – biudžetinės įstaigos vadovas – ir savivaldybės tarybai;

7. dalyvauja savivaldybės institucijų posėdžiuose, kai svarstomi su seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų viešaisiais reikalais susiję klausimai, arba įgalioja tai daryti kitą seniūnijos valstybės tarnautoją ar darbuotoją, dirbantį pagal darbo sutartį;

8. seniūnijos nuostatuose nustatyta tvarka organizuoja seniūnijos veiklą.

Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymo 37 straipsnis. Seniūnijos funkcijos:

1. Seniūnija:

1) tvarko gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, išduoda seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatytus, taip pat įstatymuose numatytus kitus faktinę padėtį patvirtinančius dokumentus;

2) registruoja žemės, vandens telkinių, miško sklypų savininkų, valdytojų ir naudotojų pranešimus apie medžiojamųjų gyvūnų ir griežtai saugomų rūšių laukinių gyvūnų padarytą žalą ir teikia duomenis savivaldybės administracijos direktoriui;

3) Vyriausybės nustatyta tvarka išduoda leidimus laidoti, jeigu seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje atlieka kapinių priežiūrą.

2. Seniūnija seniūnijos nuostatuose nustatyta tvarka ir mastu:

1) dalyvauja organizuojant viešųjų paslaugų teikimą ir (ar) prižiūrint, kaip teikiamos viešosios paslaugos, teikia pasiūlymus savivaldybės administracijai dėl viešųjų paslaugų teikimo gerinimo, o šio įstatymo 54 straipsnio 2 dalyje numatytais atvejais pati teikia šias paslaugas;

2) dalyvauja rengiant ir įgyvendinant gyventojų užimtumo programas;

3) dalyvauja organizuojant viešuosius darbus ir visuomenei naudingą veiklą;

4) dalyvauja vykdant socialinės paramos teikimą ir socialinių išmokų, pašalpų mokėjimą bei kontrolę;

5) dalyvauja vertinant atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygas bei poreikius ir surašant buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą, teikia savivaldybės administracijai siūlymus dėl socialinės paramos toms šeimoms (asmenims) reikalingumo ir paramos būdų;

6) dalyvauja vykdant vaiko teisių apsaugą, užtikrina prevencinės pagalbos vaikui ir šeimai organizavimą, socialinių, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigų bei kitų įstaigų teikiamų paslaugų koordinavimą ir darbą su socialinę riziką patiriančiomis šeimomis;

7) renka ir merui teikia duomenis, reikalingus savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitai;

8) dalyvauja organizuojant Respublikos Prezidento, Seimo rinkimus, rinkimus į Europos Parlamentą, savivaldybės tarybos, mero rinkimus ir referendumus;

9) dalyvauja organizuojant vietos gyventojų apklausas, atliekant gyventojų ir būstų, kitus visuotinius surašymus;

10) dalyvauja organizuojant ir įgyvendinant civilinę saugą;

11) teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja įgyvendinant valstybės perduotas funkcijas žemės ūkio srityje;

12) dalyvauja rengiant ir įgyvendinant vietos veiklos grupių programas ir vietos plėtros strategijas;

13) dalyvauja organizuojant gyventojų sporto ir kultūros renginius;

14) dalyvauja kuriant ir įgyvendinant informacinės visuomenės plėtros programas;

15) atlieka kitas šio įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

3. Šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytą funkciją savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu gali būti pavesta atlikti seniūnijai ir kitam savivaldybės administracijos struktūriniam padaliniui.

Silainiu_nuostatai

ŠILAINIŲ SENIŪNIJOJE ESANČIOS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLOS IR PAPILDOMO UGDYMO ĮSTAIGOS

Nr. Bendrojo lavinimo mokyklos Adresas Telefonas El. paštas
1.  Kauno „Santaros“ gimnazija Baltų pr. 51 (8-37) 37 75 39  [email protected]
2.  Jono Pauliaus II-ojo gimnazija Baltų pr. 103 (8-37) 37 75 83 [email protected]
3.  Milikonių progimnazija Baltijos g. 30 (8-37) 37 75 24  [email protected]
4.  Kauno Jono Basanavičiaus gimnazija Šarkuvos g. 28 (8-37) 23 99 35 [email protected]
5.  Kauno Juozo Grušo meno gimnazija Šarkuvos g. 30 (8-37) 37 76 27  [email protected]
6.  Kauno Tado Ivanausko progimnazija  Vėtrungės g. 1 (8-37) 37 75 24  [email protected]
7.  Kauno šv. Kazimiero progimnazija Vandžiogalos pl. 51 (8-37) 48 89 67  [email protected]
8.  Kauno Prano Mašioto pradinė mokykla Rasytės g. 1 (8-37) 36 25 44 [email protected]
9.  Kauno „Ryto“ pradinė mokykla Šarkuvos g. 29 (8-37) 37 76 15 [email protected]
10.  Kauno Veršvų gimnazija

Mūšos g. 6

Romainių g. 28

(8-37) 36 26 21

(8 37) 37 51 04

[email protected]

 

 

 

ŠILAINIŲ SENIŪNIJOJE ESANČIOS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ UGDYMO ĮSTAIGOS

Nr.

Įstaigos pavadinimas

Adresas

Telefonas

 El. paštas

1.

Lopšelis-darželis „Aušrinė“ Baltų pr. 49 (8-37) 37 75 28  [email protected]

2.

Lopšelis-darželis „Gintarėlis“ Baltijos g. 28 (8-37) 37 75 70  [email protected]

3.

Lopšelis-darželis „Klumpelė“ Pienių g. 14

(8-37)37 75 81,

(8-37)48 83 93

 [email protected]

4.

Lopšelis-darželis „Rasytė” Rasytės g. 5

(8-37) 36 23 43,

(8-37) 36 28 72

 [email protected]

5.

Lopšelis-darželis „Vėrinėlis“ Žiemgalių g. 1

(8-37) 36 65 99,

(8-37) 37 75 86

 [email protected]

6.

Lopšelis-darželis „Volungėlė” Rietavo g. 20

(8-37) 37 76 02,

(8-37) 37 76 05

 [email protected]

7.

Lopšelis-darželis „Žvangutis” Šarkuvos g. 21

(8-37) 37 76 31

(8-37) 37 76 22

 [email protected]

[email protected]

8.

Lopšelisdarželis „Žingsnelis“ Rasytės g. 9 (8-37) 46 01 65  [email protected]

9.

Vaikų darželis „Šarkelė” Šarkuvos g. 24

(8-37)37 76 00

(8-37) 37 76 06

 [email protected]

10.

Darželis-mokykla „Giliukas“ Apuolės g. 29 (8-37) 75 50 22  [email protected]

11.

Lopšelis-darželis „Vaikystės takas” Sargėnų dvaro g. 3 8664 00104 [email protected]

 

 

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti su visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.

Kauno bangelė
Skip to content