Pradedamas prašymų dėl kultūros paveldo statinių tvarkybos darbų dalinio finansavimo priėmimas

Kauno miesto savivaldybė skelbia apie nuo šių metų sausio 11 d. pradedamą prašymų finansuoti nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbus ir (ar) pritaikymą neįgaliųjų reikmėms ir (ar) dekoratyvinio fasadų apšvietimo įrengimą iš Kauno miesto savivaldybės biudžeto lėšų priėmimą 2021-iems metams.

Kauno miesto paveldotvarkos programai (toliau – Programa) šių metų Kauno miesto savivaldybės biudžeto projekte įgyvendinti numatyta skirti ne mažiau keturių šimtų tūkstančių eurų ir sutvarkyti ne mažiau dvidešimties pastatų.

Pažymėtina, kad nuo pernai metų suteikiama galimybė į paramą pretenduoti ir į kultūros vertybių registrą neįrašytiems pastatams, esantiems Senamiesčio bei Naujamiesčio teritorijose – šiuose pastatuose gali būti finansuojami pagal specialiuosius paveldosaugos reikalavimus atliekami tvarkomieji statybos darbai, atitinkantys Lietuvos Respublikos statybos įstatyme nustatytą statinio paprastojo remonto  sąvoką, kuriais pagerinama išorinių atitvarų, fasadų elementų techninė ir estetinė būklė (išskyrus apšiltinimą).

Prašymo formos, privalomų pateikti dokumentų sąrašas ir kitos sąlygos nurodytos elektroniniame teisės aktų registre skelbiamoje Programoje:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d29639a0f86611e39cfacd978b6fd9bb/asr.

Dokumentai priimami Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros paveldo skyriuje  (J. Gruodžio g. 9, Kaunas) darbo valandomis iki 2021 m. kovo 12 d. Išsamesnė informacija tel.: (8 37) 42 42 05 bei (8 37) 42 4347, elektroniniu paštu: [email protected]

Parama kultūros paveldo statinių valdytojams – Kauno miesto savivaldybės paveldotvarkos programa

Kauno miesto savivaldybė skatina ir remia kultūros paveldo statinių tvarkymą Kauno mieste. Vienas pagrindinių įrankių šioje veikloje yra nuo 2015 metų veikianti Kauno miesto savivaldybės paveldotvarkos programa (toliau – Programa), parengta vadovaujantis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nuostatomis. 2015 metais Programos įgyvendinimui Kauno miesto savivaldybės taryba buvo skyrusi beveik 29 tūkstančius eurų. Šia parama pasinaudojo trijų savivaldybės saugomais paskelbtų kultūros paveldo objektų valdytojai. 2016 metais Programos įgyvendinimui skirta 400 000 Eurų, sutartys dėl dalinio finansavimo skyrimo buvo pasirašytos su 22 kultūros paveldo statinių valdytojais. 2017 metais Programos parama pasinaudojo 39 paveldo statinių valdytojai, jiems už atliktus darbus išmokėta 792 951 Eurų. 2018 m. parama suteikta 27 kultūros paveldo statinių valdytojams, jiems skirta 667 088 Eurų.  2019 m. parama pasinaudojo 23 valdytojai, kuriems išmokėta 544 460 Eurų. 2020 m. dalinai finansuoti 23 objektų tvarkybos darbai už 527 516 eur.

Kauno miesto savivaldybės paveldotvarkos programos žemėlapis

Kaip veikia ši programa?

Kiekvienų metų pradžioje Kauno miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) interneto svetainėje bei kitose vietos žiniasklaidos priemonėse paskelbiama apie prašymų finansuoti nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbus iš biudžeto lėšų priėmimo pradžią ir galutinį prašymų pateikimo terminą.

Prašymo formos, privalomų pateikti dokumentų sąrašas ir kitos sąlygos nurodytos internete skelbiamoje Programoje, patvirtintoje Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 6 d. sprendimu Nr. T-11 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 19 d. sprendimo Nr. T-336 „dėl Kauno miesto savivaldybės paveldotvarkos programos patvirtinimo“ pakeitimo: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d29639a0f86611e39cfacd978b6fd9bb/asr .

Dokumentus priima ir konsultuoja Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros paveldo skyrius (J. Gruodžio g. 9, Kaunas) darbo valandomis. Išsamesnė informacija telefonu: (8 37) 42 42 05; elektroniniu paštu: [email protected].

Per nustatytą laiką gautus prašymus nagrinėja, finansuotinus objektus ir finansavimo dydį siūlo Savivaldybės mero potvarkiu sudaryta darbo grupė. Programos sąmatą tvirtina Savivaldybės taryba. Su kultūros paveldo statinių valdytojais, kuriems skiriama parama, pasirašomos biudžeto lėšų naudojimo sutartys, parengtos pagal 2015 m. gegužės 6 d. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-1475 „Dėl Kauno miesto savivaldybės  paveldotvarkos programos finansavimo lėšų naudojimo sutarties formos patvirtinimo“ patvirtintą tipinę sutartį:

http://dp.kaunas.lt/dokw/administratorius/isakymai/2016/bendri/priedai/a161183priedas.docx

Tvarkybos darbai, kurie iš dalies finansuojami Programos lėšomis, turi būti atlikti, už jų atlikimą ir lėšų panaudojimą atsikaityta einamaisiais metais. Motyvuotu valdytojo prašymu tvarkybos darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas tais atvejais, kai tvarkybos darbai, kuriems skirtas finansavimas iš Programos lėšų, einamaisiais metais yra pradėti vykdyti ir (arba) valdytojas dėl jų vykdymo yra sudaręs sutartį su rangovu (paslaugos teikėju). Bendras tvarkybos darbų atlikimo terminas negali būti ilgesnis nei 3 metai. Nepanaudotos lėšos grąžinamos į Savivaldybės biudžetą. Programos įgyvendinimą administruoja Kultūros paveldo skyrius.

Kokių objektų tvarkyba galima finansuoti?

Prašymus gali teikti savivaldybės nekilnojamųjų kultūros vertybių valdytojai.

Savivaldybės nekilnojamoji kultūros vertybė – Savivaldybės teritorijoje esantis kultūros paveldo objektas ar kultūros paveldo statinys; pastatas, esantis valstybės saugomos kultūros paveldo vietovės, vadinamos Senamiesčiu (unikalus kultūros vertybių registro kodas 20171), ar Kauno miesto istorinės dalies, vadinamos Naujamiesčiu (unikalus kultūros vertybių registro kodas 22149), teritorijoje.

Tvarkybos darbai – Savivaldybės nekilnojamosios kultūros vertybės remonto, avarijos grėsmės pašalinimo, konservavimo, restauravimo darbai, taikomieji tyrimai, privalomi atlikti prieš kultūros paveldo objektų tvarkybos projektavimą ar tvarkybos metu, apsaugos techninių priemonių įrengimas ir kiti neatidėliotini saugojimo darbai, kurių sąrašas patvirtintas Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2013 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. ĮV-607 „Dėl Apsaugos techninių priemonių įrengimo ir neatidėliotinų saugojimo darbų sąrašo patvirtinimo“, tvarkomieji paveldosaugos darbai, šių darbų projektavimas, pagal specialiuosius paveldosaugos reikalavimus atliekami tvarkomieji statybos darbai, atitinkantys Lietuvos Respublikos statybos įstatyme nustatytą statinio paprastojo remonto  sąvoką, kuriais pagerinama Savivaldybės nekilnojamosios kultūros vertybės išorinių atitvarų, fasadų elementų techninė ir estetinė būklė (išskyrus apšiltinimą), šių darbų projektavimas.

Dekoratyvinio apšvietimo įrengimas – Savivaldybės nekilnojamosios kultūros vertybės išorinio (-ių) dekoratyvinės paskirties fasado (-ų) apšvietimo įrenginio (-ių) suprojektavimas ir sumontavimas, nepriskiriamas tvarkybos darbams.

Pritaikymas neįgaliųjų reikmėms – Statybos techniniame reglamente STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 317 „Dėl  STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ patvirtinimo“ nustatytų reikalavimų statinių pritaikymui žmonių su negalia (toliau – neįgalieji) reikmėms įgyvendinimo darbai Savivaldybės nekilnojamojoje kultūros vertybėje, šių darbų projektavimas.

Kaip skirstomos Programos lėšos?

Programos lėšos paskirstomos taip:

  1. Iki 100 procentų Programos lėšų gali būti skiriama:
  • Savivaldybės nuosavybės teise valdomų Savivaldybės nekilnojamųjų kultūros vertybių, kurių valdymas perduotas kitiems subjektams, tvarkybos darbams ir (ar) pritaikymui neįgaliųjų reikmėms;
  • Savivaldybės nekilnojamųjų kultūros vertybių neatidėliotiniems saugojimo darbams, nurodytiems Apsaugos techninių priemonių įrengimo ir neatidėliotinų saugojimo darbų sąrašo 6.1 papunktyje;
  • Savivaldybės tarybos sprendimu – kitiems išskirtinio reikšmingumo, atsižvelgiant į vertingųjų savybių visumą, Savivaldybės nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbams ir (ar) pritaikymui neįgaliųjų reikmėms.
  1. Iki 50 procentų Programos lėšų gali būti skiriama kitų Savivaldybės nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbams ir (ar) pritaikymui neįgaliųjų reikmėms ir (ar) dekoratyvinio apšvietimo įrengimui.

 

Dažniausiai užduodami klausimai (D.U.K)

  • Klausimas: Ar paveldotvarkos programa teikia paramą pastatų sienų apšiltinimo, ir pan. darbams?

Atsakymas: Ne. Sienų apšiltinimas yra priskirtinas statybos darbų sąvokai. Programos lėšos yra skirtos tik pagal specialiąsias technologijas atliekamiems paveldo tvarkybos darbams: statinių ir/ar jų dalių restauravimui, remontui, konservavimui, tyrimams, projektavimui, avarijos grėsmės pašalinimui. Taip pat – dekoratyvinio fasadų apšvietimo įrengimui. Kitiems statybos darbams (pvz.: vamzdynų keitimui, naujų patalpų įrengimui pastogėse ir pan.) parama per šią programą neteikiama, tačiau jie gali būti atliekami vienu metu su tvarkybos darbais.

  • Klausimas: Ar galiu pasirinkti rangovą savo nuožiūra?

Atsakymas: Taip. Pasirašius sutartį dėl finansavimo skyrimo, paramos gavėjas pats turi organizuotis darbus ir pasirinkti rangovą savo nuožiūra.

  • Klausimas: Ar parenkant rangovą privaloma atlikti viešuosius pirkimus?

Atsakymas: Ne, tokia sąlyga nekeliama. Nebent paramos gavėjas yra viešasis juridinis asmuo ir tokia sąlyga kyla iš šio statuso.

  • Klausimas: Ar nespėjus panaudoti lėšų jos perkeliamos į kitus metus?

Atsakymas: Tvarkybos darbai, kurie iš dalies finansuojami Programos lėšomis, turi būti atlikti, už jų atlikimą ir lėšų panaudojimą atsikaityta einamaisiais metais. Motyvuotu valdytojo prašymu tvarkybos darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas tais atvejais, kai tvarkybos darbai, kuriems skirtas finansavimas iš Programos lėšų, einamaisiais metais yra pradėti vykdyti ir (arba) valdytojas dėl jų vykdymo yra sudaręs sutartį su rangovu (paslaugos teikėju). Bendras tvarkybos darbų atlikimo terminas negali būti ilgesnis nei 3 metai.

  • Klausimas: Noriu tvarkytis savo pastatą, bet neturiu tvarkybos darbų projekto. Ar tais pačiais metais galiu teikti prašymą tiek tvarkybos darbų projekto parengimui, tiek darbų atlikimui?

Atsakymas: Ne. Teikiant prašymą tvarkybos darbų finansavimui privaloma turėti parengtą ir suderintą tvarkybos darbų projektą bei jo pagrindu išduotą leidimą tvarkybos darbams. Jei neturite projekto, tais metais galite teikti prašymą daliniam tvarkybos darbų projekto parengimo arba taikomųjų tyrimų finansavimui.

 

Pagrindiniai reglamentuojantys teisės aktai:

 

 

Kultūros paveldo skyriaus informacija

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti su visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.

Kauno bangelė
Skip to content