Daugiabučių renovacija A klasei 2023-02 Nr. DNM-AM-DNAM10

Priemonė: Daugiabučių namų atnaujinimas (modernizavimas)

Paraiškos priimamos nuo : 2023-02-22 08:00

Paraiškos priimamos iki: 2023-10-02 17:00

Kvietimui numatytas finansavimas: 410000000.00 Eur.

Paramos gavėjai

Daugiabučių namų, pastatytų pagal iki 1993 metų galiojusius statybos techninius normatyvus, butų ir kitų patalpų savininkai.

Paraiškų teikėjai

 1. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas.
 2. Asmuo, teikiantis daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto (toliau – projekto) įgyvendinimo administravimo paslaugas.
 3. Savivaldybės vykdomoji institucija.
 4. Savivaldybės paskirtas savivaldybės energinio efektyvumo didinimo programos įgyvendinimo administratorius.

Paraiška 

 1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros (toliau – Agentūra) Aplinkos projektų valdymo informacinėje sistemoje (toliau – APVIS) suformuota paraiškos forma.
 2. Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas (toliau – investicijų planas) su pridedamais dokumentais, parengtas APVIS pagal teikiant paraišką galiojančią Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano rengimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. D1-677 „Dėl Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, suvestinę redakciją.
 3. Daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo protokolas, kurio forma patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. D1-495 „Dėl Pavyzdinės butų ir kitų patalpų savininkų sprendimo dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) protokolo formos ir Pavyzdinės pavedimo organizuoti daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimą ir (ar) įgyvendinimą, ir (ar) finansavimą sutarties formos patvirtinimo“, kuriuo daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai pritaria daugiabučio namo atnaujinimui (modernizavimui), patvirtina daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planą ir paveda projekto įgyvendinimo administratoriui kreiptis į finansuotoją dėl lengvatinio kredito sutarties sudarymo (lengvatinio kredito sutartį su finansuotoju butų ir kitų patalpų savininkų vardu arba savo, veikiančio daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų naudai, vardu sudaro bendrojo naudojimo objektų valdytojas arba savivaldybės programos įgyvendinimo administratorius).
 4. Pavedimo sutartis, jeigu butų ir kitų patalpų savininkų sprendimu administruoti projekto įgyvendinimą pavedama savivaldybės programos įgyvendinimo administratoriui arba kitam asmeniui, teikiančiam projekto įgyvendinimo administravimo paslaugas.
 5. Daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų sprendimo dėl lėšų skolinimosi projektui įgyvendinti ir finansuotojo pasirinkimo protokolas.

Kvietimo lėšų suma

Statybos rangos darbų pastato energinį efektyvumą didinančioms ir kitoms pastato atnaujinimo (modernizavimo) priemonėms įgyvendinti suma, numatyta investicijų planuose.

Suma – 410 mln. Eur

Finansuotojas

Finansų įstaiga, teikianti lengvatinį kreditą daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti).

Tinkamos finansuoti išlaidos

Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo“ (toliau – Programa) priede nurodytos valstybės remiamos daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės.

Minimalūs reikalavimai projektams

Netaikomi.

Reikalavimai projektams

Atnaujinus (modernizavus) daugiabutį namą, pasiekti ne mažesnę kaip A pastato energinio naudingumo klasę ir skaičiuojamąsias šilumines energijos sąnaudas sumažinti ne mažiau kaip 40 procentų, palyginus su šiomis sąnaudomis iki projekto įgyvendinimo.

Specialieji reikalavimai projektams

Investicijų planas patvirtintas ir sprendimas dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) įgyvendinimo priimtas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta balsų daugumos tvarka (ne mažiau kaip 55 procentai butų ir kitų patalpų savininkų balsų). Šis reikalavimas netaikomas, jei su paraiška atnaujinti (modernizuoti) daugiabutį namą pateikiamas finansuotojo rašytinis pritarimas suteikti lengvatinį kreditą.

Valstybės paramos sąlygos, jeigu įgyvendinus projektą pasiekiama A ar aukštesnė pastato energinio naudingumo klasė

Valstybės parama

 • Lengvatinis kreditas
 1.  Penkerius metus nuo pirmosios kredito dalies išmokėjimo už atliktus statybos rangos darbus dienos apmokant šio kredito bendrų metinių palūkanų dalį, viršijančią 3 procentus, jeigu kredito metinės palūkanos viršija 3 procentus. Kreditas suteikiamas ne ilgesniam kaip 20 metų laikotarpiui.
 • Teikiant 100 procentų subsidiją faktinėms išlaidoms apmokėti, neviršijant Vyriausybės nustatytų dydžių
 1. Atnaujinimo (modernizavimo) projektui (įskaitant investicijų planą ir jo tikslinimą teisės aktuose nustatytais atvejais, techninio darbo projekto parengimą ir ekspertizę, pastato energinio naudingumo sertifikato, parengto ir išduoto prieš atnaujinimo (modernizavimo) priemonių įgyvendinimą, pastato energinio naudingumo sertifikato (įskaitant pastato sandarumo matavimą), parengto ir išduoto įgyvendinus atnaujinimo (modernizavimo) priemones, parengimo, techninės (projektavimo) užduoties, topografinio plano parengimo, prisijungimo sąlygų, specialiųjų reikalavimų gavimo, statybą leidžiančio dokumento išdavimo išlaidas) parengti.
 2. Statybos techninei priežiūrai vykdyti.
 3. Administruoti atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimą.
 • 30 procentų kompensacija įgyvendinus projektą.
 1. Energinį efektyvumą didinančios priemonės, nurodytos Programos priede.
 • 20 procentų papildoma kompensacija įgyvendinus projektą.
 1. Daugiabučiame name įrengus atskirą ar modernizavus neautomatizuotą šilumos punktą ir įrengus balansinius ventilius ant stovų.
 2. Pertvarkius ar pakeitus šildymo ir (ar) karšto vandens sistemą (-as) (įskaitant šildymo sistemos balansavimo darbus), butuose ir kitose patalpose įrengus individualios šilumos apskaitos prietaisus ar daliklių sistemą ir (ar) termostatinius ventilius.
 • Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme nustatyta tvarka apmokant kiekvieno mėnesio kredito, paimto daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti, ir palūkanų įmokas, tenkančias daugiabučio namo buto savininkui, turinčiam teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją.

Pastaba.

Valstybės parama (išskyrus valstybės paramą, teikiamą pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą nepasiturintiems gyventojams) teikiama paraiškos teikėjui pasirašius valstybės paramos sutartį su Agentūra

Paraiškų vertinimas ir atranka

 • Paraiškos vertinamos ir atrenkamos Paraiškų atnaujinti (modernizuoti) daugiabutį namą teikimo, vertinimo ir atrankos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. D1-267 „Dėl Paraiškų atnaujinti (modernizuoti) daugiabutį namą teikimo, vertinimo ir atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas), nustatyta tvarka.
 • Netaikomas konkursinis paraiškų atrankos būdas.
 • Taikomas tęstinis paraiškų vertinimo ir atrankos būdas, kol pakaks šio kvietimo nurodytų lėšų.

Paraiškų reitingavimas

Netaikomas.

Rezervinis projektų sąrašas

Nesudaromas.

Finansuojamų projektų sąrašo sudarymas

 1. Agentūrai įvertinus ir suderinus paraišką, ši įtraukiama į finansuojamų projektų sąrašą. Finansuojamų projektų sąrašas atnaujinamas ir suderintos paraiškos įtraukiamos kas 10 darbo dienų, pradedant nuo pirmosios paraiškos derinimo dienos.
 2. Paraišką įtraukus į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašoma valstybės paramos teikimo sutartis.

Teisinė informacija:

Teisės aktai

Paraiškų teikimas

Terminas

Investicijų planai rengiami ir paraiškos priimamos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo informacinėje sistemoje (toliau – APVIS) nuo 2023 m. vasario 24 d. iki 2023 m. spalio 2d. arba kol pakaks kvietime nurodytų lėšų.

Vieta

Paraiškos teikiamos APVIS. Kai APVIS funkcinių galimybių nepakanka ar jos laikinai neužtikrinamos, Agentūra gali teikti, gauti ar kaupti (ta pačia forma) reikalingą informaciją raštu. Informaciją apie APVIS funkcinių galimybių laikiną neužtikrinimą Agentūra skelbia interneto svetainėje. Išnykus aplinkybėms, dėl kurių negalėjo būti atliekami veiksmai APVIS, visa reikalinga informacija (ir teikta, gauta ir (ar) kaupiama raštu) registruojama APVIS.

Skaičius

Neribojamas.

Konsultacijos:

Pirmadieniais – Penktadieniais 8:00 iki 17:00

[email protected] 8 614 99699

 

GABIJA DRIUKIENĖ

[email protected], Tel. 8 646 19 276

Kontaktai pasiteiravimui pagal kuruojamą regioną: ČIA

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti su visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.

Kauno bangelė
Skip to content