Daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimas (mažoji renovacija) Nr. KK-AM-MŽR01

Kvietimas teikti paraiškas pagal pažangos priemonės 1.3. papunkčio veiklą „Daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimas („mažoji renovacija“)“ (toliau – Priemonė)

Kvietimo data:

Paraiškos priimamos nuo 2022 m. liepos 28 d. 8.00 val. iki 2023 m. liepos 27 d. 24.00 val. arba kol pakaks skirtų lėšų paramai. Pasibaigus skirtoms lėšoms, kvietimas stabdomas.

Paramos gavėjai/pareiškėjai

Daugiabučio namo, pastatyto pagal iki 1993 metų galiojusius statybos techninius normatyvus, buto ar kitų patalpų savininkas

arba

šilumos tiekėjas, nuosavybės teise valdantis šilumos punkto įrenginius daugiabučiame name, pastatytame pagal iki 1993 metų galiojusius statybos techninius normatyvus.

Pareiškėju gali būti:

 1. daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas;
 2. savivaldybės paskirtas savivaldybės energinio efektyvumo didinimo programos įgyvendinimo administratorius;
 3. šilumos tiekėjas;
 4. kitas asmuo, įgaliotas daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų.

Finansuojamos priemonės

Kai paramos gavėjai yra daugiabučio namo butų ar kitų patalpų savininkai, tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos:

 1. bendrosios nuosavybės teise valdomų elevatorinių šilumos punktų keitimo į naują automatizuotą šilumos punktą ar senų susidėvėjusių automatinių šilumos punktų, kurie neturi galimybės reguliuoti šilumos suvartojimą pastate, priklausomai nuo lauko oro ir pastato šildomų patalpų temperatūrų pokyčio, atnaujinimo arba atskiro šilumos punkto daugiabučiame name įrengimo, įskaitant balansinių ventilių ant šildymo ir karšto vandens stovų įrengimą, išlaidos – privaloma Projekto metu įgyvendinti veikla. Jei daugiabučiame name yra nepriklausoma šilumos tiekimo sistema ir šilumos punktas automatiškai palaiko nustatytą karšto vandens temperatūrą pastato vidaus karšto vandens tiekimo sistemoje, tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos priemonės, nurodytos 2 – 4 punktuose;
 2. šildymo sistemos pertvarkymo ar keitimo (įskaitant radiatorių keitimą, termostatinių ventilių įrengimą, vamzdynų keitimą ir (ar) vamzdynų izoliavimą, balansinių ventilių ar kitos balansavimo įrangos rengimą) išlaidos;
 3. individualių (neatsiskaitomųjų) šilumos apskaitos prietaisų ar šilumos daliklių sistemos įrengimo ir (ar) išmaniosios apskaitos, leidžiančius nuskaityti rodmenis iš daliklių ir karšto vandens skaitiklių butuose, diegimo išlaidos;
 4. karšto vandens sistemos pertvarkymo, susijusių elementų keitimo (rankšluosčių džiovintuvų ir kita, įskaitant vamzdynų keitimą ir (ar) izoliavimą) išlaidos.

Kai paramos gavėjas yra šilumos tiekėjas, nuosavybės teise valdantis šilumos punkto įrenginius daugiabučiame name, tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos:

 1. nuosavybės teise valdomo elevatorinio šilumos punkto keitimas į naują automatizuotą šilumos punktą ar seno susidėvėjusio automatinio šilumos punkto, kuris neturi galimybės reguliuoti šilumos suvartojimą pastate, priklausomai nuo lauko oro ir pastato šildomų patalpų temperatūrų pokyčio, atnaujinimas arba atskiro šilumos punkto daugiabučiame name įrengimas, įskaitant balansinių ventilių ant šildymo ir karšto vandens stovų įrengimą, išlaidos.
 2. šildymo sistemos pertvarkymo ar keitimo (įskaitant radiatorių keitimą, termostatinių ventilių įrengimą, vamzdynų keitimą ir (ar) vamzdynų izoliavimą, balansinių ventilių ar kitos balansavimo įrangos rengimą) išlaidos;
 3. individualių (neatsiskaitomųjų) šilumos apskaitos prietaisų ar šilumos daliklių sistemos įrengimo ir (ar) išmaniosios apskaitos, leidžiančius nuskaityti rodmenis iš daliklių ir karšto vandens skaitiklių butuose, diegimo išlaidos;
 4. karšto vandens sistemos pertvarkymo, susijusių elementų keitimo (rankšluosčių džiovintuvų ir kita, įskaitant vamzdynų keitimą ir (ar) izoliavimą) išlaidos.

Tinkamos finansuoti išlaidos

Tinkamos finansuoti Projekto išlaidos skaičiuojamos vadovaujantis Agentūros interneto svetainėje www.apva.lt skelbiamais įkainiais arba statinių statybos skaičiuojamąja kaina >>>.

Tinkamos projekto išlaidos turi būti padarytos nuo 2022–2025 m. Klimato kaitos programos investicijų plano įsigaliojimo dienos, t. y. nuo 2022 m. balandžio 20 d.

Netinkamos finansuoti išlaidos

 1. pirkimo ir (arba) importo PVM, kurį pareiškėjas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus turi teisę susigrąžinti (atskaityti), išlaidos.
 2. žemės pirkimo arba nuomos ir su tuo susijusios išlaidos;
 3. nekilnojamojo turto (pastatų, kitų statinių ar patalpų ir žemės, ant kurios jie pastatyti) pirkimo, nuomos arba lizingo (finansinės nuomos) ir eksploatavimo išlaidos;
 4. transporto priemonių lizingo (finansinės nuomos), eksploatavimo ir su tuo susijusios išlaidos;
 5. paskolos suteikimo ar grąžinimo, palūkanų už gautą paskolą išlaidos;
 6. naudoto turto įsigijimo išlaidos;
 7. išlaidos, tiesiogiai nesusijusios su Projekto vykdymu;
 8. išlaidos, kurios anksčiau finansuotos (apmokėtos) ar kurias finansuoti iš Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų ar išteklių fondų, Europos Sąjungos arba ne Europos Sąjungos šalių valstybės institucijų lėšų priimtas sprendimas;
 9. sutarčių administravimo mokesčių išlaidos;
 10. sąskaitos už patirtas išlaidas, išrašytos ne pareiškėjo vardu;
 11. fizinių asmenų, nevykdančių savarankiškos prekių, paslaugų ar darbų pardavimo veiklos pagal verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą, prekių, paslaugų ar darbų pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn išlaidos;
 12. projektavimo ir dokumentų parengimo išlaidos.

Subsidijos dydis:

 1. Jei paramos gavėjai yra butų ir kitų patalpų savininkai, subsidijos dydis yra ne daugiau kaip 80 procentų visų tinkamų finansuoti Projekto išlaidų.
 2. Jeigu paramos gavėjas yra šilumos tiekėjas, nuosavybės teise valdantis šilumos punkto įrenginius, subsidija apskaičiuojama taip:

2.1. iki 45 proc. visų tinkamų finansuoti Projekto išlaidų, kai pareiškėjas yra didelė įmonė;

2.2. iki 55 proc. visų tinkamų finansuoti Projekto išlaidų, kai pareiškėjas yra vidutinė įmonė;

2.3. iki 65 proc. visų tinkamų finansuoti Projekto išlaidų, kai pareiškėjas yra maža arba labai maža įmonė;

2.4. Subsidija padidinama 15 proc., kai investicijos vykdomos remiamose vietovėse, tenkinančiose Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – Sutartis)107 straipsnio 3 dalies a punkto sąlygas (LT021 Alytaus apskritis, LT022 Kauno apskritis, LT023 Klaipėdos apskritis, LT024 Marijampolės apskritis, LT025 Panevėžio apskritis, LT026 Šiaulių apskritis, LT027 Tauragės apskritis, LT028 Telšių apskritis, LT029 Utenos apskritis); Subsidija padidinama 5 proc., kai investicijos vykdomos remiamose vietovėse, tenkinančiose Sutarties 107 straipsnio 3 dalies c punkto sąlygas (LT011 Vilniaus apskritis).

Paraiškų pateikimo būdas

Paraiškos pateikiamos per Aplinkos projektų valdymo agentūros informacinę sistemą (toliau –APVIS) https://apvis.apva.lt/

Pirmą kartą jungiantis prie APVIS arba norint įgalioti kitą asmenį pildyti paraišką, rekomenduojame peržiūrėti paruoštas videoinstrukcijas. Tuo atveju, kai paraišką teikia atstovas juridinis asmuo, prie APVIS pirmą kartą jungtis turi per (!) juridinio asmens bankininkystę (po prisijungimo per juridinio asmens bankininkystę yra galimybė įgalioti kitą fizinį asmenį vėliau jungtis bei pildyti/taisyti paraišką).

Video demo pristatymas prieinamas čia:

https://apvis.apva.lt/uploads/documents/files/APVA_Juridrinis%20Asmuo_final.mp4

Instrukcijas, paaiškinančias kaip prisijungti prie APVIS, norint užpildyti paraišką,  rasite čia:

https://apvis.apva.lt/uploads/documents/files/APVIS%20INSTRUKCIJA.pdf

Paraiškų atrankos būdas – tęstinis.

Kartu su paraiška privaloma pateikti:

 1. Informacija apie pastato energijos suvartojimą (Tvarkos aprašo 1 priedas)
 2. Kiekvieno daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo protokolas, kuriuo daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai pritaria daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimui, jei taikoma
 3. Pavedimo sutartis (jeigu butų ir kitų patalpų savininkų protokoliniu sprendimu Projekto įgyvendinimas pavedamas ne daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojui), jei taikoma
 4. Projekto įgyvendinimui reikalingas finansavimo užtikrinimą įrodantis dokumentas (banko išrašas, finansinės įstaigos patvirtinimas dėl galimybės gauti paskolą ar kitas dokumentas, kuriame patvirtinamas paramos gavėjų sutikimas skirti lėšas Projekto įgyvendinimui)
 5. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo (eksploatuotojo) ar pastato administratoriaus išduota pažyma, kad daugiabučiame name šilumos punktas yra elevatorinis ar yra senas susidėvėjęs šilumos punktas, automatiškai nepalaikantis nustatytos karšto vandens temperatūros pastato vidaus karšto vandens tiekimo sistemoje. Jeigu daugiabučiame name nėra šilumos punkto teikiama tą pagrindžianti pažyma.
 6. Pareiškėjo deklaracija >>>
 7. Dokumentą, įrodantį, kad šilumos punktas neatitinka nustatytų daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomųjų reikalavimų, kai Projektas įgyvendinamas siekiant užtikrinti nustatytus daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomuosius reikalavimus
 8. Dokumentas, įrodantis, kad paramos gavėjas nuosavybės teise valdo šilumos punkto įrenginius (kai paramos gavėjai yra šilumos tiekėjai, nuosavybės teise valdantys šilumos punkto įrenginius daugiabučiame name)
 9. Informaciją apie gautą valstybės pagalbą ir kitus finansavimo šaltinius (Tvarkos aprašo 4 priedas)(taikoma kai paramos gavėjai yra šilumos tiekėjai, nuosavybės teise valdantys šilumos punkto įrenginius daugiabučiame name)
 10. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija (kai paramos gavėjai yra šilumos tiekėjai, nuosavybės teise valdantys šilumos punkto įrenginius daugiabučiame name)

Teisės aktai

 1. Klimato kaitos programos priemonės „Daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimas („mažoji renovacija“)“ tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. D1-240 (toliau – Tvarkos aprašas) >>>;
 1. 2022–2025 m. Klimato kaitos programos investicijų planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. balandžio 20 d. nutarimu Nr. 383 >>>;
 2. Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ >>>;
 3. Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. D1-762 „Dėl Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ >>>.
 4. Pavyzdinė pavedimo organizuoti Klimato kaitos programos priemonės „Daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimas („mažoji renovacija“)“ projekto parengimą ir (ar) įgyvendinimą, ir (ar) finansavimą sutarties forma, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2022 m.     liepos 27 d. įsakymu Nr. T1-283 „Dėl pavyzdinės pavedimo organizuoti klimato kaitos programos priemonės „daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimas („mažoji renovacija“)“ projekto parengimą ir (ar) įgyvendinimą, ir (ar) finansavimą sutarties formos patvirtinimo“ >>>.

Kita informacija:

Paraiškų pateikimas, vertinimas ir sprendimų dėl projektų finansavimo priėmimas atliekami pagal Tvarkos aprašo nuostatas.

Paraiškas Agentūra vertina eilės tvarka pagal jų registracijos datą APVIS. Vienos paraiškos vertinimas negali trukti ilgiau kaip 45 darbo dienų nuo paraiškos registravimo APVIS dienos. Vertinant paraišką nustatoma, ar ji tinkamai užpildyta, ar pareiškėjas tinka subsidijai gauti.

Agentūra, vykdydama paraiškų vertinimą, subsidijų skyrimą ir paramos gavėjų įsipareigojimų įgyvendinimo priežiūrą, tvarko asmens duomenis. Susipažinti su asmens duomenų tvarkymo tvarka galima čia.

Kontaktai

Informacija teikiama:

pirmadieniais – ketvirtadieniais 8.00-12.00 ir 12.45-17.00

penktadieniais 8.00 -12.00 ir 12.45-15.45

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Labdarių g. 3, LT-01120 Vilnius

Akvilė Naikutė

[email protected] , tel. 8 664 36 936

 

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti su visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.

Kauno bangelė
Skip to content