Informacija dėl projekto „Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija“

Kauno miesto savivaldybės administracija skelbia  Projekto „Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija“ Nr. HOME/2022/AMIF/AG/EMAS/TF1/LT/0013, finansuojamo iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo priemonės „Pagalba ekstremaliosios situacijos atveju“ lėšų, partnerių atranką.

Projekto tikslas – prisidėti prie ankstyvosios trečiųjų valstybių piliečių integracijos.

Projekto tikslinė grupė – gyvenamąją vietą deklaravę Kauno mieste arba įtraukti į Kauno mieste gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, o nedeklaravę gyvenamosios vietos ir neįtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą – faktiškai gyvenantys Kauno mieste: trečiųjų valstybių piliečiai, kurie turi leidimą gyventi Lietuvoje, yra prieglobsčio prašytojai; asmenys, kurie turi teisę gauti laikinąją apsaugą Lietuvos Respublikoje; Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 1408 straipsnio 3 dalyje nurodyti užsieniečiai, kuriems išduotas užsieniečio registracijos pažymėjimas, taip pat kiti trečiųjų valstybių piliečiai, kurie gali tapti pažeidžiami dėl nelegalaus darbo, prekybos žmonėmis keliamos rizikos.

Reikalavimai projekto partneriams, paraiškų turiniui ir informacija apie skiriamas lėšas nurodyti Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. A-972 „Dėl Projekto „Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija“ Nr. HOME/2022/AMIF/AG/EMAS/TF1/LT/0013, finansuojamo iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo priemonės „Pagalba ekstremaliosios situacijos atveju“ lėšų, partnerių atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ apraše

Tinkamomis finansuoti laikomos Projekto veiklos, kuriomis skatinama užsieniečių, jų šeimos narių, atvykusių kartu į Lietuvos Respubliką, integracija į bendruomenę, atsižvelgiant į jų interesus ir (ar) poreikius:

 • veikla, skirta asmenų migracijos metu patirto streso, taip pat kitų fizinių ir psichologinių patirčių sukeltoms savijautos problemoms spręsti (pvz., savitarpio pagalbos grupės, psichosocialinių paslaugų teikimas, kt.);
 • veikla, skirta moterims ir mergaitėms įgalinti (pvz., šviečiamieji seminarai, verslumo skatinimas, savarankiškumo skatinimas, darbo grupės dėl moterų teisių į sveikatą, finansinę laisvę, integraciją į darbo rinką bei švietimo sistemą, mentorystės programos „moteris – moteriai“, kt.), tikslingai ir pagal poreikį įtraukiant migrantus vyrus į šviečiamuosius seminarus apie lyčių lygybę, kultūrinius skirtumus ir smurtą artimoje aplinkoje;
 • veikla, skirta užsieniečių socialinei-kultūrinei ir pilietinei integracijai užtikrinti per visuomenės pažinimą (socialinio ir pilietinio orientavimo kursai, seminarai, informacijos sklaida, leidinio, kuriame būtų pateikta susisteminta informacija, aktuali ir svarbi atvykusiam tikslinės grupės asmeniui, parengimas ir kt.);
 • veikla, skirta nelegalaus darbo mažinimo, prekybos žmonėmis, priklausomybių nuo psichotropinių medžiagų rizikos prevencijai (pvz., informacijos sklaida, konsultacijos, psichologinė ir teisinė pagalba, prevencinės priemonės, mokymai darbuotojams, specialistams, kaip atpažinti prekybos žmonėmis aukas, kaip atpažinti priklausomybės požymius ir kaip padėti spręsti su tuo susijusias problemas, kt.);
 • veikla, skirta informacijai teikti apie teisės aktuose nustatytas užsieniečių teises ir pareigas Lietuvos Respublikoje, apie galimybes gauti sveikatos priežiūros, socialinės apsaugos, švietimo ir kitas paslaugas bei jų prieinamumą, ir su tuo susijusios teisinės konsultacijos;
 • vertimo žodžiu ir (arba) raštu paslaugos;
 • veikla, skirta užsieniečiams įtraukti į Lietuvos darbo rinką, atsižvelgiant į jų turimą patirtį, darbdavių poreikius ir į individualius poreikius asmenų, priklausančių pažeidžiamų asmenų grupėms (pvz., moterų, vienišų tėvų, vyresnio amžiaus asmenų, neįgaliųjų, asmenų, patyrusių smurtą, prievartą ar kankinimus): pagalba ir tarpininkavimas susirandant darbą, mentorystė darbo vietoje, asmeninių ir profesinių kompetencijų tobulinimas, norinčių užsiimti verslu užsieniečių konsultavimas ir su tuo susijusi pagalba ir (arba) verslumo mokymai, renginiai (mugės) darbo ieškantiems užsieniečiams ir vietos darbdaviams, darbo ieškančiojo įgūdžių ir darbdavio poreikių suderinimas; edukaciniai mokymai darbdaviams apie imigrantų įdarbinimo galimybes ir sąlygas Lietuvoje ir kt.;
 • veikla, skirta vietos bendruomenės narių ir užsieniečių sutelktumui ir tarpusavio pasitikėjimui stiprinti (pvz., laisvalaikio užimtumo organizavimas, renginių, stovyklų ir kitų vaikų bei jaunimo veiklų organizavimas, skatinant jų asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą), bendruomenės narių kultūrinė ir švietėjiška veikla, siekiant užmegzti socialinį ryšį su užsieniečiais (pvz., priemonių, skatinančių vietos gyventojų ir užsieniečių kūrybiškumą, saviraišką, susipažinimą su vietos kultūra ir vertybėmis, organizavimas, gyvenamosios vietos bendruomenei telkti ir jos tapatybei skleistis reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos), sporto ir sveikatinimo veikla (pvz., sportuojančių vietos bendruomenės narių telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas ir kt.), užsieniečių įtraukimas į savanorystės veiklas, mentorystės bendruomenėje programos;
 • veikla, skirta migrantų vaikų ir jaunimo neformaliajam ugdymui ir (ar) skirta padėti registruoti vaikus į priešmokyklinio ir mokyklinio ugdymo programas ir (ar) tarpininkauti padedant susirasti vaikams ir jaunimui veiklą pagal jų poreikius ir pomėgius bei skatinti popamokinę jų veiklą, įgalinti tėvus aktyviai dalyvauti savo vaikų ir jaunimo mokymosi procese.

Teikiamoms paraiškoms taikomi šie reikalavimai:

 1. teikiamos užpildytos nustatytos formos paraiškos (Aprašo 1 priedas);
 2. suplanuotos Projekto veiklos (pvz., informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas, atstovavimas, pilietinio orientavimo mokymai ir (arba) kursai, apimantys, pvz., visuomenės pažinimą, istoriją, supažindinimo su Lietuvos darbo rinka, teisine, socialinės apsaugos, sveikatos priežiūros, švietimo sistemomis; kitos į švietimą ir mokymą orientuotos priemonės, kuriomis palengvinamos galimybės įsilieti į darbo rinką (pvz., profesinis orientavimas ir konsultavimas, asmeninių kompetencijų tobulinimo (motyvacijos, bendravimo įgūdžių, prisistatymo darbdaviui ir pan.) užsiėmimai, mokymai, kursai, teisinės konsultacijos, bendri renginiai su vietos bendruomene), prisidedantys prie trečiųjų valstybių piliečių integracijos į vietos bendruomenę;
 3. mažiausiai 50 proc. paraiškoje nurodytų suplanuotų lėšų turi būti skirta Projekto veikloms, kurias įgyvendina nevyriausybinės organizacijos, bendruomeninės organizacijos, socialinių paslaugų įstaigos, sudariusios paslaugų teikimo sutartį ir (arba) bendradarbiaudamos su Projekto partneriu;
 4. mažiausiai 30 proc. paraiškoje nurodytų suplanuotų lėšų turi būti skirta Projekto veikloms, skirtoms asmenų migracijos metu patirto streso, taip pat kitų fizinių ir psichologinių patirčių sukeltoms problemoms spręsti (savitarpio pagalbos grupės, psichosocialinių paslaugų teikimas, kt.);
 5. mažiausiai 10 proc. paraiškoje nurodytų suplanuotų lėšų turi būti skirta Projekto veikloms, skirtoms moterims ir mergaitėms įgalinti (pvz., šviečiamieji seminarai, verslumo skatinimas, savarankiškumo skatinimas, darbo grupės dėl moterų teisių į sveikatą, finansinę laisvę, integraciją į darbo rinką bei švietimo sistemą, mentorystės programos „moteris – moteriai“, kt.);
 6. mažiausiai 10 proc. paraiškoje nurodytų suplanuotų lėšų turi būti skirta Projekto veikloms, skirtoms nelegalaus darbo, prekybos žmonėmis, priklausomybių nuo psichotropinių medžiagų rizikoms mažinti ir prisidėti prie jų prevencijos (pvz., informacijos sklaida, konsultacijos, psichologinė ir teisinė pagalba, prevencinės priemonės, mokymai darbuotojams, specialistams, kaip atpažinti prekybos žmonėmis aukas, kaip atpažinti priklausomybės požymius ir kaip padėti spręsti su tuo susijusias problemas, kt.);
 7. statybų ir remonto išlaidoms, ilgalaikiam turtui pirkti gali būti skirta iki 20 proc. paraiškoje nurodytų suplanuotų lėšų;
 8. lėšos negali būti išmokėtos tiesiogiai trečiųjų valstybių piliečiams kaip socialinė parama;
 9. lėšos negali būti skirtos lietuvių kalbos mokymui.

Prioritetas teikiamas pareiškėjams, kurie numatytoms veikloms turės patirties teikiant paslaugas užsieniečiams; turės pakankamus žmogiškuosius išteklius, darbuotojai, vykdysiantys Projekto veiklas, gebės kalbėti užsienio kalbomis (ukrainiečių, anglų, rusų).

Projekto veiklų įgyvendinimo metu teikiamos paslaugos turi būti teikiamos Projekto tikslinei grupei suprantama kalba ir (arba) užtikrinant vertimo paslaugas. Šios išlaidos gali būti laikomos sudėtine paslaugos dalimi ir yra tinkamos finansuoti

Paraiškos turi būti pateiktos iki 2023 m. kovo 29 d. 12.00 valandos (imtinai).

Paraiška su priedais ir reikiamais dokumentais teikiama:

 1. pasirašyta popierinė paraiška su pridedamais dokumentais teikiama užklijuotame voke su užrašu „Projekto „Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija“ partnerių atrankai“. Paraiška gali būti pateikta registruotu laišku arba per pašto kurjerį. Vokas turi būti antspauduotas pareiškėjo antspaudu, jei pareiškėjas antspaudą privalo turėti. Paraiška teikiama Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriui adresu: Nemuno g. 29, 44251 Kaunas.
 2. elektroninio paštu [email protected]. El. laiško antraštėje turi būti nurodyta „Ankstyvosios trečiųjų valstybių piliečių integracijos veiklų partnerių atrankos konkursui“.
 3. per E. pristatymo sistemą.

Elektroniniu paštu ir sistemomis teikiami dokumentai turi būti parengti ir patvirtinti vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymu ir Elektroninio parašo taisyklėmis, patvirtintomis valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2012 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. V-159 „Dėl Elektroninio parašo taisyklių patvirtinimo“.

Kitais el. pašto adresais, faksu ar kitu, nei nurodyta, adresu pateiktos paraiškos neregistruojamos ir laikoma, kad jos nebuvo gautos.

Dėl konsultacijų su projekto partnerių atranka susijusiais klausimais kreiptis į Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus vyriausiąją specialistę Rimą Levulytę, tel. (8 37) 42 38 15, 8 673 12613 el. paštas [email protected]

Informacija pareiškėjams teikiama iki paskutinės projektų paraiškų pateikimo darbo dienos:

pirmadienį–ketvirtadienį 8:00–17:00 val., penktadienį 8:00–15.45 val.,  pietų pertrauka: 12.00 – 12.45 val.

Kauno miesto savivaldybės administracijos informacija

 

 

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti su visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.

Kauno bangelė
Skip to content