Tarybos posėdžio, vyksiančio kovo 22 d., darbotvarkė

2022 m. kovo 22 d. 9 val. Kauno miesto savivaldybės tarybos 4 posėdžio darbotvarkė:

 

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Viliaus Šiliausko atleidimo iš pareigų (TR-182).
 2. Dėl pavedimo atlikti Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus funkcijas (TR-183).

Pranešėjas – Visvaldas Matijošaitis, Kauno miesto savivaldybės meras

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 30 d. sprendimo T-173 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudarymo“ pakeitimo (TR-137).
 2. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 30 d. sprendimo T-174 „Dėl Antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TR-138).
 3. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 30 d. sprendimo T-179 „Dėl dalyvavimo Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimuose“ pakeitimo (TR-139).

Pranešėja – Audronė Petkienė, Kauno miesto savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato vedėja

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-2 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (TR-145).

Pranešėja – Rūta Šimkaitytė-Kudarauskė, Tarybos veiklos reglamento ir procedūrų komisijos pirmininko pavaduotoja

 1. Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaitai (TR-159).

Pranešėjas – Tadas Metelionis, Administracijos direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis administracijos direktorių

 1. Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2021 metų ataskaitai (TR-158).

Pranešėja – Vijolė Karpienė, Strateginio planavimo, analizės ir programų valdymo skyriaus vyresnioji patarėja, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas

 1. Dėl pritarimo Kauno regiono plėtros tarybos nuostatų projektui (TR-142).

Pranešėja – Aistė Lukaševičiūtė, Investicijų ir projektų skyriaus vedėja

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-53 „Dėl sutikimų įrengti naujus išorinės reklamos įrenginius išdavimo“ pripažinimo netekusiu galios (TR-132).
 2. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2009 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T-491 ,,Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo (TR-163).

Pranešėja – Sonata Šėlienė, Licencijų, leidimų ir paslaugų skyriaus vedėja

 1. Dėl pritarimo partnerio teisėmis dalyvauti „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje (TR-161).
 2. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 14 d. sprendimo Nr. T-381 „Dėl atlyginimo už Kauno miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo įstaigose ir bendrojo ugdymo mokyklose, turinčiose neformaliojo ugdymo skyrius, teikiamą neformalųjį švietimą“ pakeitimo (TR-181).

Pranešėja – Ona Gucevičienė, Švietimo skyriaus vedėja

 1. Dėl maksimalių socialinės globos ir socialinės priežiūros išlaidų finansavimo Kauno miesto savivaldybės teritorijos gyventojams dydžių nustatymo (TR-162).
 2. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimo T-682 „Dėl Kauno miesto savivaldybės Nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TR-129).

Pranešėja – Jolanta Baltaduonytė, Socialinių paslaugų skyriaus vedėja

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise viešajai įstaigai K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninei (TR-127).
 2. Dėl viešosios įstaigos Šakių greitosios medicinos pagalbos stoties savininko turtinių ir neturtinių teisių ir pareigų perėmimo (TR-128).

Pranešėja – Milda Labašauskaitė, Sveikatos apsaugos skyriaus vedėja

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-59 „Dėl mokesčio už sporto mokymą Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse sporto mokyklose“ pakeitimo (TR-168).
 2. Dėl trumpalaikio materialiojo turto perdavimo Kauno miesto savivaldybės biudžetinėms sporto ir švietimo įstaigoms (TR-157).

Pranešėja – Vyginta Poderytė-Martinkienė, Sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas

 1. Dėl Kauno miesto kultūros premijų skyrimo (TR-146).
 2. Dėl atstovo į Kauno kultūros centro tarybą skyrimo (TR-136).
 3. Dėl bilietų įkainių į koncertinės įstaigos Kauno miesto simfoninio orkestro organizuojamą Renee Fleming koncertą Žalgirio arenoje nustatymo (TR-150).
 4. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 19 d. sprendimo Nr. T-425 „Dėl Kauno šokio teatro „Aura“ teikiamų paslaugų įkainių nustatymo“ pakeitimo (TR-171).
 5. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 19 d. sprendimo Nr. T-427 „Dėl Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos teikiamų paslaugų įkainių nustatymo“ pakeitimo (TR-172).
 6. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 19 d. sprendimo Nr. T-430 „Dėl Kauno kultūros centro teikiamų paslaugų įkainių nustatymo“ pakeitimo (TR-173).
 7. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 19 d. sprendimo Nr. T-429 „Dėl Kauno miesto kamerinio teatro teikiamų paslaugų įkainių nustatymo“ pakeitimo (TR-174).
 8. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 19 d. sprendimo Nr. T-431 „Dėl Kauno menininkų namų teikiamų paslaugų įkainių nustatymo“ pakeitimo (TR-175).
 9. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 19 d. sprendimo Nr. T-423 „Dėl koncertinės įstaigos Kauno miesto simfoninio orkestro teikiamų paslaugų įkainių nustatymo“ pakeitimo (TR-176).
 10. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 19 d. sprendimo Nr.T-428 „Dėl koncertinės įstaigos „Kauno santaka“ teikiamų paslaugų įkainių nustatymo“ pakeitimo (TR-177).
 11. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 19 d. sprendimo Nr. T-426 „Dėl Kauno kino centro „Romuva“ teikiamų paslaugų įkainių nustatymo“ pakeitimo (TR-178).
 12. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 19 d. sprendimo Nr. T-432 „Dėl Kauno miesto muziejaus teikiamų paslaugų įkainių nustatymo“ pakeitimo (TR-179).
 13. Dėl sutikimo perimti Kauno miesto savivaldybės nuosavybėn valstybės ilgalaikį materialųjį turtą ir jo perdavimo Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešajai bibliotekai  (TR-123).

Pranešėja – Agnė Augonė, Kultūros skyriaus vedėja

 1. Dėl Savivaldybės turto investavimo ir uždarosios akcinės bendrovės „Kauno švara“ įstatinio kapitalo didinimo (TR-160).

Pranešėjas – Pranas Rakauskas, Kauno miesto savivaldybės administracijos vyresnysis patarėjas

 1. Dėl įgaliojimų suteikimo Tadui Metelioniui (TR-184).

Pranešėjas – Vigimantas Abramavičius, Statybos valdymo skyriaus vedėjas

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos lėšų panaudojimo 2021 metų ataskaitos ir Kauno miesto savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos lėšų panaudojimo 2022 metų plano patvirtinimo (TR-153).
 2. Dėl sutikimo nutraukti 2010 m. kovo 31 d. susitarimą Nr. 201-2-158, pritarimo Kauno miesto savivaldybės ir Kauno rajono savivaldybės sutarties dėl mirusiųjų laidojimo Ledos ir Vainatrakio kapinėse projektui ir įgaliojimo ją pasirašyti (TR-167).

Pranešėjas – Aloyzas Pakalniškis, Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas

 1. Dėl biudžetinės įstaigos ,,Parkavimas Kaune“ nuostatų patvirtinimo ir pavedimo administruoti pontoninę prieplauką (TR-165).
 2. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 23 d. sprendimo Nr. T-342 „Dėl biudžetinės įstaigos „Parkavimas Kaune“  teikiamų paslaugų įkainių nustatymo“ pakeitimo (TR-166).
 3. Dėl Vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietomis transporto priemonėms statyti nuostatų ir Kauno miesto vietų, kuriose renkama ši rinkliava, sąrašo patvirtinimo (TR-169).

Pranešėjas – Martynas Matusevičius, Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas

 1. Dėl užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, apgyvendinimo (TR-151).
 2. Dėl įgaliojimo pasirašyti valstybinės žemės sklypų perdavimo Kauno miesto savivaldybei nuosavybėn ar patikėjimo teise aktus (TR-185).
 3. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 22 d. sprendimo T-601 ,,Dėl valstybinės žemės sklypų perdavimo Kauno miesto savivaldybei neatlygintinai naudotis jos funkcijoms atlikti“ pakeitimo (TR-186).
 4. Dėl sutikimo tiesti elektros tinklus žemės sklype (unikalus Nr. 4400-3133-7785) Vytėnų g., Kaune (TR-134).
 5. Dėl sutikimo tiesti elektros tinklus žemės sklype (unikalus Nr. 4400-3307-1479) Vandžiogalos pl., Kaune (TR-143).
 6. Dėl sutikimo tiesti dujotiekio tinklus žemės sklype (unikalus Nr. 4400-3307-1479) Vandžiogalos pl., Kaune (TR-144).
 7. Dėl sutikimo rekonstruoti šilumos tiekimo tinklus žemės sklype (unikalus Nr. 4400-3307-1479) Vandžiogalos pl., Kaune (TR-135).
 8. Dėl sutikimo rekonstruoti šilumos tiekimo tinklus žemės sklype (unikalus Nr. 4400-0295-7331) Karaliaus Mindaugo pr., Kaune, ir žemės sklype (unikalus Nr. 4400-2126-4328) prie Karaliaus Mindaugo pr. ir S. Daukanto g., Kaune (TR-147).
 9. Dėl žemės sklypo (unikalus Nr. 4400-0797-0681) Kaune dalies pirkimo (TR-180).
 10. Dėl nekilnojamojo turto Vilniaus g. pėsčiųjų tunelyje, Kaune, nuomos (TR-131).
 11. Dėl nekilnojamojo turto Gedimino g. 36, Laisvės al. 17, 19, V. Putvinskio g. 3, Josvainių g. 2, Kaune, nuomos (TR-152).
 12. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T-305 „Dėl nekilnojamojo turto Pryšmančių g. 2C, Kaune, perėmimo Kauno miesto savivaldybės nuosavybėn“ pakeitimo (TR-170).
 13. Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto perdavimo uždarajai akcinei bendrovei „Kauno vandenys“ valdyti ir naudoti patikėjimo teise (TR-133).
 14. Dėl nekilnojamojo turto Raudondvario pl. 161A ir 161B, Kaune, perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise biudžetinei įstaigai „Parkavimas Kaune“ (TR-149).
 15. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 21 d. sprendimo Nr. T-421 „Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-164).
 16. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimo T-714 „Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto fondo ir Savivaldybės socialinio būsto fondo, kaip Savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo (TR-154).
 17. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 28 d. sprendimo T-192 „Dėl Kauno miesto savivaldybės parduodamų pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-130).
 18. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Geležinio Vilko g. 7-17, Kaune, pardavimo (TR-140).
 19. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastato S. Dariaus ir S. Girėno g. 8, Kaune, dalies pardavimo (TR-126).
 20. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastato ir kitų inžinerinių statinių L. Ivinskio g. 46, Kaune, dalies pardavimo (TR-125).
 21. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastatų Ievų take 2, Kaune, dalių pardavimo (TR-141).
 22. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastato Zanavykų g. 8, Kaune, pardavimo (TR-124).

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas

 1. Tarybos narių pareiškimai ir paklausimai (po pirmosios posėdžio pertraukos arba posėdžio pabaigoje, jeigu posėdis baigiasi iki pietų).

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti su visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.

Kauno bangelė
Skip to content