2020 m. liepos 21 d. Kauno miesto savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkė

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 4 d. sprendimo Nr. T-2 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo (TR-340).

Pranešėja – Evelina Revuckaitė, Strateginio planavimo, analizės ir programų valdymo skyriaus vedėja

 1. Dėl pritarimo teikti projekto „Mokyklų pažangos skatinimas Kauno mieste“ paraišką (TR-325).
 2. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir (arba) psichikos negalia plėtra Kauno mieste“ (TR-326).
 3. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Kauno miesto gatvių apšvietimo modernizavimas“ (TR-327).
 4. Dėl leidimo naudoti vaizdo klipą (TR-344).

Pranešėja – Aistė Lukaševičiūtė, Investicijų ir projektų skyriaus vedėja

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo (TR-362).
 2. Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo (TR-363).

Pranešėjas – Nerijus Valatkevičius, Miesto planavimo ir architektūros skyriaus vedėjas

 1. Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo programoms (TR-332).
 2. Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse bendrojo ugdymo mokyklose 2020–2021 mokslo metais patikslinimo ir pritarimo patikslintam priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiui viešosiose švietimo įstaigose, kuriose Kauno miesto savivaldybė yra dalininkė, 2020–2021 mokslo metais (TR-353).
 3. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T-69 ,,Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse ikimokyklinėse įstaigose nustatymo“ pakeitimo (TR-333).
 4. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T-70 „Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse bendrojo ugdymo mokyklose nustatymo ir pritarimo didžiausiam leistinam pareigybių (etatų) skaičiui viešosiose bendrojo ugdymo mokyklose, kurių dalininkė yra Kauno miesto savivaldybė“ pakeitimo (TR-334).
 5. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 15 d. sprendimo Nr. T-454 „Dėl Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-345).
 6. Dėl maitinimo paslaugų teikimo Kauno miesto savivaldybės įsteigtų švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse (TR-331).
 7. Dėl Kauno Šančių mokyklos-daugiafunkcio centro veiklos perspektyvos (TR-354).

Pranešėja – Ona Gucevičienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimo T-682 „Dėl Kauno miesto savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TR-341).
 2. Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir socialinių paslaugų skyrimo Kauno mieste tvarkos aprašo patvirtinimo (TR-355).

Pranešėja – Jolanta Baltaduonytė, Socialinių paslaugų skyriaus vedėja

 1. Dėl Kauno miesto kamerinio teatro teikiamų paslaugų įkainių nustatymo (TR-350).
 2. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Kauno miesto savivaldybės nuosavybėn ir patikėjimo teise (TR-335).

Pranešėja – Nomeda Prevelienė, Kultūros skyriaus vedėja

 1. Dėl pritarimo taikos sutarties administracinėje byloje Nr. eI3-638-644/2020 projektui ir Kauno miesto savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 14 d. sprendimo Nr. T-607 „Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo“ pakeitimo (TR-361).

Pranešėja – Sonata Šėlienė, Licencijų, leidimų ir paslaugų skyriaus vedėjo pavaduotoja

 1. Dėl turto perdavimo Kauno kultūros centrui (TR-319).
 2. Dėl turto perdavimo biudžetinėms įstaigoms (TR-320).
 3. Dėl turto perdavimo viešajai įstaigai „Kauno Žalgirio“ futbolo akademijai panaudos pagrindais valdyti, naudoti ir disponuoti juo (TR-321).

Pranešėjas – Mindaugas Šivickas, Sporto skyriaus vedėjas

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 28 d. sprendimo T-129 „Dėl 2020 metų Kauno miesto savivaldybės paveldotvarkos programos lėšomis finansuojamų objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-342).
 2. Dėl Savivaldybės turto investavimo VšĮ „Prisikėlimo projektai“ dalininko kapitalui padidinti (TR-343).

Pranešėjas – Saulius Rimas, Kultūros paveldo skyriaus vedėjas

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 25 d. sprendimo T-208 „Dėl Vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietomis transporto priemonėms statyti nuostatų ir Kauno miesto vietų, kuriose renkama ši rinkliava, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-348).
 2. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimo T-142 „Dėl keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų teikimo įkainių nustatymo ir pritarimo sudaryti viešųjų paslaugų teikimo sutartį“ pakeitimo (TR-349).

Pranešėjas – Martynas Matusevičius, Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo (TR-352).
 2. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 5 d. sprendimo Nr. T-595 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus Kauno miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (vietinės reikšmės keliuose, gatvėse, pėsčiųjų ir dviračių takuose, aikštėse, skveruose, kiemuose ir žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TR-357).

Pranešėjas – Aloyzas Pakalniškis, Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto fondo patalpų, bendrojo naudojimo patalpų ir inžinerinių įrenginių naudojimo taisyklių patvirtinimo (TR-330).
 2. Dėl Savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo (TR-356).
 3. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 18 d. sprendimo Nr. T-527 „Dėl Kauno miesto savivaldybės nekilnojamojo turto nuomos tvarkos aprašo ir Kauno miesto savivaldybės turto nuomos konkursų organizavimo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TR-347).
 4. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 12 d. sprendimo Nr. T-617 „Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-364).
 5. Dėl sutikimo tiesti dujotiekio tinklus žemės sklype (unikalusis Nr. 4400-2865-7387) Vokiečių g., Kaune (TR-323).
 6. Dėl sutikimo tiesti dujotiekio tinklus žemės sklype (unikalusis Nr. 4400-2451-7751) Talavos g., Kaune (TR-322).
 7. Dėl miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis ir kompensavimo už miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis (TR-359).
 8. Dėl pritarimo atlikti negyvenamųjų patalpų Pakraščio g. 22, Kaune,  remontą ir suformuoti atskirus gyvenamosios paskirties objektus – butus (TR-337).
 9. Dėl nekilnojamojo turto R. Kalantos g. 55, Kaune, perdavimo Kauno miesto socialinių paslaugų centrui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (TR-338).
 10. Dėl panaudos sutarties, sudarytos su viešąja įstaiga „Nacionalinis žiedas“, nutraukimo prieš terminą (TR-339).
 11. Dėl Savivaldybės turto panaudos sutarčių su viešosiomis įstaigomis K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligonine, Kauno miesto poliklinika ir Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotimi nutraukimo ir turto perdavimo šioms įstaigoms valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise ir panaudos pagrindais organizavimo (TR-346).
 12. Dėl panaudos sutarties, sudarytos su Kauno miesto Aleksoto vietos veiklos grupe, nutraukimo prieš terminą (TR-351).
 13. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 5 d. sprendimo Nr. T-87 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Kauno miesto savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-358).
 14. Dėl Kauno miesto tarybos 1996 m. spalio 24 d. sprendimo Nr. 92 „Dėl nuosavybės teisės atkūrimo Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) bažnyčiai“ pakeitimo (TR-360).
 15. Dėl nekilnojamojo turto Energetikų g. 50, Kaune, nuomos (TR-336).
 16. Dėl nekilnojamojo turto R. Kalantos g. 197, Kaune, pirkimo (TR-328).
 17. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Kumelių g. 12A-1, Kaune, pardavimo (TR-329).

Pranešėjas –  Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas

Tarybos narių pareiškimai ir paklausimai (po pirmosios posėdžio pertraukos arba posėdžio pabaigoje, jeigu posėdis baigiasi iki pietų).

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti su visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.

Kauno bangelė
Skip to content