kaunas dalinasi

Kauno miestas skiria vienam iš vaiko tėvų ar vieninteliam vaiko tėvui į asmeninę banko sąskaitą iki 100 Eur dydžio kompensaciją, kai vaikas, nepatekus į Kauno miesto valstybinius darželius, lanko Kauno mieste įsteigtą privačią ikimokyklinio ugdymo įstaigą.

Piniginė kompensacija jums priklauso, jeigu:

  • ne mažiau kaip 6 mėnesius nepateko į dvi Kauno miesto valstybinius darželius
  • Vaikas lanko privatų darželį
  • Vaikas ir abu jo tėvai ar vienintelis vaiko tėvas deklaruoti Kauno mieste ne mažiau kaip 12 mėnesių iki prašymo pateikimo dienos.

Kokius dokumentus reikia pateikti norint gauti kompensaciją?

Vienas iš vaiko tėvų (įtėvių, globėjų) ar jų įgaliotas asmuo užpildo atitinkamą nustatytos formos prašymą-paraišką ir pateikia šiuos kompensacijai skirti būtinus dokumentus:

  1. Sutartį su nevalstybine švietimo įstaiga
  2. Nevalstybinės švietimo įstaigos (privataus darželio) išduotą mėnesinio mokesčio už ikimokyklinio amžiaus vaiko (-ų) ugdymą nevalstybinėje švietimo įstaigoje mokėjimo kvitą arba kitą dokumentą, patvirtinantį mokėtiną sumą
  3. Atstovo teises patvirtinančius dokumentus, jeigu prašymą-paraišką teikia vaiko globėjas ar vaiko tėvo (motinos, įtėvio, globėjo) įgaliotas asmuo (vaiko globos nustatymą ir asmens paskyrimą globėju patvirtinantį dokumentą ir (ar) įgaliojimą)

Į kur kreiptis dėl kompensacijos?

Prašymą – paraišką visus kompensacijai skirti reikiamus dokumentus gali pateikti vienas iš vaiko tėvų (įtėvių, globėjų) ar jų įgaliotas asmuo atvykęs asmeniškai į savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių (Nemuno g. 29, 31 kab.) arba elektroniniu būdu per savivaldybės elektroninių paslaugų sistemą https://epaslaugos.kaunas.lt/paslaugos/kompensacija-100-eur/

Daugiau informacijos apie tai Jums suteiks:

Rasa Vindžegalskienė (8 37 42 52 02; [email protected])