ŽEMĖS SKLYPO CHEMIJOS G. 29A, KAUNE, DETALIOJO PLANO KOREGAVIMAS

INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO VIEŠINIMĄ

Informuojame apie teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūras, kuriomis supaprastinta tvarka rengiamas Žemės sklypo Chemijos g. 29A, Kaune, detaliojo plano koregavimas. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) (toliau – TPDRIS) TPD Nr. K-VT-19-19-706.

Planuojamos teritorijos adresas: Chemijos g. 29A, Kaune, sklypo kadastro Nr. 1901/0118:121. Planuojamos teritorijos plotas yra 0,8000 ha.

Planavimo pagrindas: Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 19 d. įsakymas Nr. A-4232 „Dėl Žemės sklypo Chemijos g. 29A, Kaune, detaliojo plano koregavimo“.

Planavimo organizatorius: Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės al. 96, 44251 Kaunas, tel. (8 37 42 26 08), el. paštas: info@kaunas.lt

Planavimo iniciatorius: UAB „SKP valda“, į.k. 304044997, pagal įgaliojimą Sonata Liutkevičienė, Tel. +370 605 45942, el. paštas sliutkeviciene@gmail.com.

Plano rengėjas: Projekto vadovė PV Sonata Liutkevičienė, Tel. +370 605 45942, el. paštas sliutkeviciene@gmail.com.

Teritorijų planavimo dokumento uždaviniai: Koreguoti Kauno miesto valdybos 2001 m. sausio 3 d. sprendimu Nr. 15 „Dėl žemės sklypų Chemijos g. 29A, 29B, 29C ir 29D sujungimo detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtintą detalųjį planą.

Planavimo tikslas – pakeisti suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus kitais, nustatyti žemės naudojimo būdą, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties, nustatyti statybos reglamentus ir papildomus suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus. Planavimo sprendiniai turi neprieštarauti Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrajam planui, patvirtintam Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014-04-10 sprendimu Nr. T-209 ir pakoreguotam Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019-05-14 sprendimu Nr. T-196 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano korektūros patvirtinimo“.

Planavimo procesas: Detalusis planas – vietovės lygmens. Detaliojo plano atlikimo terminas – 2019 m. III ketvirtis – 2020 m. IV ketvirtis.

Planavimo proceso etapai: parengiamais, rengimo ir baigiamasis.

Koncepcijos nustatymo stadija: koncepcija nerengiama.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): nerengiamas.

Urbanistinės idėjos rengimas: nerengiama. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai parengti neorganizuojamas.

Koncepcijos ir/ar sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: neatliekamas.

Teritorijų planavimo dokumento sprendinių svarstymo ir derinimo tvarka: sprendinių viešinimas supaprastinta tvarka, derinimas Teritorijų planavimo komisijoje.

Susipažinti su parengtais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo TPDRIS.

Susipažinimo laikotarpis (vieša ekspozicija) prasideda nuo 2020-08-28 ir baigiasi 2020-09-11 (imtinai).

Nurodytu laikotarpiu galima susipažinti su teritorijų planavimo dokumentu TPDRIS, Kauno miesto savivaldybės internetinėje svetainėje (www.kaunas.lt), jos patalpose (Laisvės al. 96, 44251 Kaunas), Petrašiūnų seniūnijos patalpose (T. Masiulio g. 10, 52372, Kaunas).

Pasiūlymų teikimo tvarka: motyvuoti pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento teikiami planavimo organizatoriui raštu ir (ar) TPDRIS, plano rengėjui per susipažinti su rengiamu teritorijų planavimo dokumentu skirtą laiką. Planavimo organizatorius privalo registruoti pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių, juos išnagrinėti ir raštu atsakyti pasiūlymus teikusiems asmenims per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos, nurodydamas, ar atsižvelgta į pasiūlymus ar neatsižvelgta, taip pat kodėl neatsižvelgta.

Skip to content