Siunčiama nuotrauka

Laikini prekybos statiniai (įrenginiai)

Kioskų (paviljonų) suformuotuose žemės sklypuose projektų derinimas

Kioskų (paviljonų) viešosiose miesto vietose projektų derinimas ir naudojimo sutarčių sudarymas (nesuformuotuose žemės sklypuose)


INFORMACIJA ASMENIMS, PLANUOJANTIEMS VYKDYTI VEIKLĄ PREKYBOS (PASLAUGŲ TEIKIMO) OBJEKTUOSE, ESANČIUOSE SUFORMUOTUOSE ŽEMĖS SKLYPUOSE

 

Kitais atvejais žiūrėti nuorodas:

„Teisinė informacija“; „Paslaugos aprašymas“; „Formos, priedai, teisės aktai“

2019-01-08

 

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius 2018 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. A-2126 patvirtino Kioskų, paviljonų, lauko kavinių, laikinųjų prekybos įrenginių projektavimo ir statybos (įrengimo) ir prekybai pritaikytų automobilių (priekabų) statymo Kauno miesto savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašą (toliau – Aprašas), kuris nustato pagrindinius reikalavimus, privalomus rengiant ir derinant Kauno miesto savivaldybės teritorijos viešosiose vietose numatomų įrengti (statyti) kioskų, paviljonų, lauko kavinių projektus ir prekybai pritaikytų automobilių (priekabų) statymo ir laikinųjų prekybos įrenginių (įrengimo) (toliau – prekybos (paslaugų teikimo) objektai) schemas tais atvejais, kai jiems įrengti (statyti) pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą nereikalingas statybą leidžiantis dokumentas.

Aprašo 3 punktas skelbia, kad Aprašas netaikomas asmenims, planuojantiems vykdyti veiklą prekybos (paslaugų teikimo) objektuose, esančiuose suformuotuose žemės sklypuose (toliau – žemės sklypai), išskyrus veiklą lauko kavinėse ir nuo laikinųjų prekybos įrenginių žemės sklypuose, kuriuos valdo Kauno miesto savivaldybė.

Teikiame papildomą informaciją prekybos (paslaugų teikimo) objektų, esančių žemės sklypuose, savininkams ir naudotojams, kad būtų aišku, kokie dokumentai reikalingi ir kokias procedūras reikia atlikti, kad statiniai, kuriuose numatoma vykdyti veiklą, būtų laikomi teisėtai pastatytais (įrengtais), nes tik teisėtai pastatytuose (įrengtuose) prekybos (paslaugų teikimo) objektuose vykdoma veikla gali būti laikoma teisėta:

 1. Kai yra pasibaigęs esamo prekybos (paslaugų teikimo) objekto suderinimo (senąja tvarka) terminas, šis objektas laikomas teisėtai pastatytu tik tada, kai jo statybai yra išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kai jis privalomas), o kai statybą leidžiantis dokumentas neprivalomas, turi būti sudarytas susitarimas su žemės sklypo valdytoju (aprašyta žemiau) ir, jei reikia, gautas sutikimas dėl norminio atstumo nuo sklypo ribų neišlaikymo (aprašyta žemiau). Ši nuostata galioja nepriklausomai nuo to, ar ketinama atlikti statybos darbus, ar ne.
 2. Visais atvejais, jei nesate žemės sklypo (jo dalies) savininkas ar valdytojas, visų pirma, privaloma turėti rašytinį susitarimą su žemės sklypo, kuriame planuojama vykdyti veiklą, savininku (valdytoju) pagal LR civilinio kodekso 4.160-4.164 straipsnius (CK ištrauka pateikta apačioje), kuriame nurodytas laikino statinio naudojimo terminas (jei susitarta, kad statinys yra laikinas).
 3. Žemės sklypo (ar jo dalies, reikalingos prekybos (paslaugų teikimo) objektui eksploatuoti) naudojimo būdas turi būti komercinės paskirties objektų teritorijos. Žemės sklypo (sklypo dalies) naudojimo būdas keičiamas teisės aktų nustatyta tvarka.
 4. Kai prekybos (paslaugų teikimo) objektui statyti, rekonstruoti ar remontuoti privaloma gauti statybą leidžiantį dokumentą (t. y., kai prekybos (paslaugų teikimo) objektas atitinka II grupės nesudėtingo statinio kategoriją mieste ar I grupės statinio kategoriją kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje, konservacinės apsaugos prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje), reikia su prašymu kreiptis į Kauno miesto savivaldybės administraciją arba teikti prašymą ir dokumentus, naudojantis Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacine sistema „Infostatyba“. Statybą leidžiantys dokumentai išduodami Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka. Prašyme išduoti statybą leidžiantį dokumentą ir statinio projekte privalu nurodyti statinio naudojimo terminą, kuris įrašomas į statybą leidžiantį dokumentą (kai susitarta, kad statinys yra laikinas). Terminuoto naudojimo (laikini) statiniai (kaip ir valdymo teisės į juos) Nekilnojamojo turto registre neregistruojami.
 5. Kioskams ir paviljonams, statomiems (ar esamiems) žemės sklypuose, galioja statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 7-o priedo 4 punkto reikalavimai dėl norminio atstumo nuo sklypo ribų neišlaikymo, o būtent: „Statant ant sklypo ribos sublokuotus pastatus, statant pastatus ar stogą turinčius inžinerinius statinius arčiau kaip 3 m atstumu nuo sklypo ribos, tačiau ne arčiau kaip 1 m (skaičiuojant atstumą horizontalioje plokštumoje nuo labiausiai išsikišusių konstrukcijų), kai pastato ar stogą turinčio inžinerinio statinio bet kurios konstrukcijos, esančios 1–3 m atstumu nuo sklypo ribos, bet kurio taško aukštis, matuojamas nuo žemės paviršiaus ties sklypų riba (žemesniojo paviršiaus, jei ties sklypų riba yra aukščių skirtumas), didesnis už horizontalų atstumą nuo šio taško iki sklypų ribos, statant pastatus ar stogą turinčius inžinerinius statinius arčiau kaip 1 m nuo sklypo ribos“.
 6. Iškilus klausimams, informaciją Jums suteiks Miesto planavimo ir architektūros skyriaus Architektūros poskyrio specialistai, iš anksto užsiregistravus konsultacijai telefonu (8 37) 207 265. Konsultacijos teikiamos ketvirtadieniais, nuo 9:00 iki 12:00 val. pagrindiniame Savivaldybės administracijos pastate, I-ame aukšte, Laisvės al. 96, Kaunas (Mažoji salė).

____________________________________

 

Ištrauka iš LR civilinio kodekso:

 

4.160 straipsnis. Užstatymo teisės (superficies) sąvoka

 1. Užstatymo teisė (superficies) – teisė naudotis kitam asmeniui priklausančia žeme statiniams statyti ar įsigyti bei valdyti nuosavybės teise ar žemės gelmėms naudoti.
 2. Užstatymo teisė gali būti suteikta nepaisant būsimo užstatymo teisės turėtojo kitos daiktinės teisės arba jos suteikimas gali priklausyti nuo kitos daiktinės teisės arba nuo nekilnojamojo daikto nuomos.
 3. Pasikeitus žemės, statinių ar sodinių savininkui, užstatymo teisė išlieka.

 

4.161 straipsnis. Užstatymo teisės atlygintinumas

Užstatymo teisę nustatančiame akte gali būti numatyta, kad šios teisės turėtojas turi sumokėti žemės savininkui vienkartinę sumą arba už ją mokėti periodiškai.

 

4.162 straipsnis. Užstatymo teisės turinys

 1. Užstatymo teisės turėtojas turi teisę ant kitam asmeniui priklausančios nuosavybės teise žemės įsigyti nuosavybėn ar turėti nuosavybės teise statinius bei daugiamečius sodinius.
 2. Nustatant užstatymo teisę, gali būti apribota užstatymo teisės turėtojo teisė statyti, naudoti ar griauti statinius bei sodinti ar naikinti sodinius.
 3. Užstatymo teisė gali būti terminuota ar neterminuota.

 

4.163 straipsnis. Užstatymo teisės nustatymas

Užstatymo teisė nustatoma žemės savininko ir užstatymo teisės turėtoju tampančio asmens susitarimu arba žemės savininko testamentu.

 

4.164 straipsnis. Užstatymo teisės pabaiga

 1. Užstatymo teisė baigiasi:

1) kai užstatymo teisės turėtojas tampa ir žemės savininku;

2) pasibaigus terminui;

3) dėl senaties, jeigu užstatymo teisės turėtojas dešimt metų nesinaudoja užstatymo teisės objektu;

4) užstatymo teisės turėtojui daugiau kaip už dvejus metus nesumokėjus užstatymo teisę nustatančiame akte nustatyto mokesčio.

 1. Pasibaigus užstatymo teisei, nuosavybės teisė į statinius ar sodinius pereina žemės savininkui. Žemės savininkas turi atlyginti jų vertę, jeigu taip buvo numatyta užstatymo teisę nustatančiame akte.
 2. Užstatymo teisės turėtojas gali pasiimti statinius ar sodinius, jeigu jis grąžina ankstesnę žemės padėtį ir jeigu užstatymo teisę nustatantis aktas nenumato ko kita.
 3. Statinių ar sodinių žuvimas nėra pagrindas užstatymo teisei baigtis, jeigu šalys nesusitarė kitaip.

Miesto planavimo ir architektūros sk. Infrastruktūros poskyrio vyr. specialistė DAIVA KALVAITYTĖ Tel. (37) 42 43 92, mob. tel. 8 612 23875, el paštas: daiva.kalvaityte@kaunas.lt

Miesto planavimo ir architektūros skyriaus Infrastruktūros poskyrio vedėja Lina Lapūnienė tel. (8 37) 42 43 07, el.paštas : lina.lapuniene@kaunas.lt

Renginių kalendorius

Neigaliuju diena-02 Žmonių su negalia mėnuo

2019-11-12

Šiai datai renginių nėra
Buvęs 1 iš 1 Kitas
Visi renginiai
 • Kontaktų paieška ir struktūra
  Kontaktų paieška ir struktūra
  Savivaldybės darbuotojų kontaktų paieška
 • Paslaugos
  Paslaugos
  Čia rasite savivaldybės teikiamas paslaugas
 • Transportas
  Transportas
  Maršrutai, tvarkaraščiai, e. bilietas
 • Asmenų aptarnavimas
  Asmenų aptarnavimas
  Aptarnaujami padaliniai, asmenų aptarnavimo kokybės vertinimo anketa
 • Projektiniai pasiūlymai
  Projektiniai pasiūlymai
  Statinių projektų viešinimas
 • Kultūra ir turizmas
  Kultūra ir turizmas
  Įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Verslas ir finansai
  Verslas ir finansai
  Lengvatos verslui, leidimai, finansai ir mokesčiai, parduodamas turtas
 • Korupcijos prevencija
  Korupcijos prevencija
  Antikorupcijos komisija, kontaktai
 • Urbanistika
  Urbanistika
  Teritorijų planavimas ir statyba, žemės sklypai, reklama
 • Civilinė metrikacija
  Civilinė metrikacija
  Santuokos registracijos apžvalga, informacija jaunavedžiams
 • Švietimas
  Švietimas
  Įstaigos, ugdymas, premijos
 • Seniūnijos
  Seniūnijos
  Kontaktai, paslaugos, naujienos
 • Socialinė apsauga
  Socialinė apsauga
  Paslaugos, parama, būstas
 • Aplinka
  Aplinka
  Aplinkos apsauga, švara, dviračių takai, gyvūnai
 • Sveikata
  Sveikata
  Įstaigos, slauga, sanitarija, teisės aktai
 • Sportas
  Sportas
  Įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Jaunimas
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba, projektai, organizacijos
 • Investicijos
  Investicijos
  Investiciniai projektai, strateginiai dokumentai, ES finansuojami projektai
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinės organizacijos
 • Renovacija
  Renovacija
 • Gyvenamasis būstas
  Gyvenamasis būstas
 • zalia_ikona_pabegeliai
  Pabėgėlių integracija
 • Civilinė sauga
  Civilinė sauga ir mobilizacija
 • zalia_ikona_paveldas
  Kultūros paveldas
 • Viešoji tvarka
  Viešoji tvarka
 • Teisės paslaugos
  Teisinė pagalba