Siunčiama nuotrauka

Gabių ir talentingų vaikų ugdymas. Izraelio patirtis

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras parengė kvalifikacijos tobulinimo programą, vykdomą ne Lietuvos Respublikos teritorijoje, „Gabių ir talentingų vaikų ugdymas. Izraelio patirtis“. Ją pirmieji išbandė Kauno švietimo įstaigų, švietimo skyriaus vadovai ir specialistai.

Tikėdami programos turinio verte vadovai dar prieš planuodami kelionę domėjosi Izraelio mokyklų patirtimi, nes kokybiškas Izraelio gyventojų švietimas, trunkantis visą gyvenimą – prioritetinė valstybės sritis. Izraelio švietimo tikslas – išugdyti nuolatinį poreikį tobulėti, motyvuotai siekti ugdymosi tikslų, kad asmeniškai kiekvienas prisidėtų prie Izraelio istorijos kūrimo ir judėjiškos kultūrinės tradicijos išlaikymo. Keliavome tikėdamiesi atsakyti į daug klausimų dėl sėkmingos gabių ir talentingų vaikų ugdymo sistemos. Girdėję, kad Izraelio ugdyme diegiami ypač stiprūs negatyvių emocijų (pavydo, pykčio, nuoskaudų ir kt.) valdymo metodai, pirmiausia lavinant komunikavimo gebėjimus, mandagumą, pagarbą, išgirdimo valdymą ir tik po to diegiant įprastines žinias, norėjome tuo praktiškai įsitikinti.

Programa buvo labai turininga, leido pajausti gabaus vaiko ugdymo kontekstą. Lankantis mokyklose turėjome galimybę pamatyti Izraelį izraelitų akimis derinant tai, kas naudinga su tuo, kas reikalinga, nepamirštant gyvenimo džiaugsmo, kuris Izraelyje labai svarbus.

Lankantis Alon („Ąžuolo“) pradinėje mokykloje Ma’ale Ha’hamisha mieste šalia Jeruzalės sukilo dviprasmiai jausmai: stipriomis, tvirtomis tvoromis apjuosta mokyklos teritorija bei grotuoti langai tarytum bylojo apie griežtą tvarką, tačiau aktyviai veiklai, laisvai raiškai bei kūrybinėms galioms išnaudotos tiek lauko, tiek vidaus erdvės sukūrė naudingos VAIKUI mokyklos įvaizdį. Mokyklos vadovas supažindino su savo mokyklos vizija bei Izraelio mokyklų specifika: į mokyklą mokiniai pradeda eiti nuo 6 metų, pradinis ugdymas apima 1-6 klases, klasėje po 28-34 mokinius. Visos mokyklos – valstybinės. Mokiniai mokosi 6 dienas per savaitę. Mokslo metų trukmė – 220 mokslo dienų. Standartizuoti testai rašomi 2, 5, 8 klasėje. 1-2 klasių mokiniai mokosi 5 valandas per dieną, 3-6 klasių mokiniai mokosi 6 valandas. Kiekviena mokykla gauna savo finansavimą, nes tik ji žino, ko vaikams labiausiai reikia. Mokytojams direktorius irgi duoda jo dalykui biudžetą ir jis pats planuoja išlaidas. Švietimą finansuoja trys šaltiniai: Ministerija, Savivaldybė, Tėvų bendruomenė – šeima moka po 300 dolerių per metus.

Mokytojai pradinukams keičiasi kas dvejus metus. Pagrindinis mokytojas moko gimtosios kalbos, matematikos, biblijos, o kitus mokomuosius dalykus – mokytojai specialistai. Pradinėje mokykloje būtina atrasti gabius mokinius. Kiekvieni metai mokykloje turi konkrečius sėkmės tikslus, leidžiančius iki trečios klasės atrasti kiekvieno vaiko turimus gabumus ir, nuolat keliant iššūkius, išugdyti talentus, kuriančius savo valstybei.

Švietimo ministerija turi atskirą padalinį, užsiimantį sistemingu gabių vaikų ugdymo įgyvendinimu. Gabūs vaikai valstybiniu mastu parengtų testų pagalba atrenkami iki 8 metų amžiaus – 3 klasės. Jau pirmoje klasėje mokytojas atrenka vaikus, kuriems visos veiklos sekasi daug greičiau. Direktorius pastebėjo, kad gabūs vaikai dažniausiai turi disleksiją ir psichologinių problemų, todėl gabių vaikų atrankoje dalyvauja ir mokytojas, ir psichologas. Vaikai vedami į įvairias institucijas, kad kuo daugiau visko sužinotų, mokykloje nuolat diegiamos inovacijos, kad vaikai vis daugiau patirtų, galėtų išbandyti, nebūtų rutinos. Jie nuolat skatinami būti išskirtiniais, tai yra stengtis, tobulėti ir padaryti tai, ką gali geriausiai. Mokytojo rūpestis – motyvuoti vaiką bandyti ir kuo daugiau patirti. Labai svarbu, kad vaikas nenustotų bandyti, nes tai didina aukštą motyvaciją.

Sėkmingam ugdymuisi svarbu, kad mokykla būtų bendruomeniška. Kad ji taptų kartų mokykla: kai tėvai, vaikai ir mokytojai yra užaugę toje pačioje mokykloje. Daug rūpinamasi priklausymu mokyklos bendruomenei. Tai daroma piramidės principu, galiojančiu visai bendruomenei:

Piramidės diagrama

Pirmiausia kiekvienas turi pasijusti saugus, tik tada skleisis išskirtiniai gebejimai. Antras lygis – socialinė aplinka: žmogus turi jaustis priimamas, turėti draugų, žinoti, kad jo pasigestų, jei neatvyktų į mokyklą. Apie tai turi galvoti kiekvienas: tiek vaikas, tiek mokytojas, tiek vadovas, tiek tėvai. Negalima tikėtis iš vaikų, kad jie paskambins draugams, kai serga, jei suaugusieji nepasiges sergančių kolegų ir jais nepasirūpins. Trečiame lygyje žmogus turi turėti galimybę patirti sėkmę. Ugdymo organizavimas apima visų vaikų poreikius: yra vaikų, kurie gabūs visoms sritims, yra vaikų, kurie gabūs tik kai kur, tačiau mokykla visiems turi būti sėkmės vieta – sėkmės laboratorija, kurioje mokydamasis kiekvienas turi atrasti savo stipriąsias puses, todėl visi groja, dainuoja, piešia, šoka, daro darbelius. Priklausomumo jausmas – pats svarbiausias geroje mokykloje. Visi turi jaustis reikalingi ir svarbūs: mokytojai, administracija, darbuotojai, vaikai ir tėvai. Paskutinis piramidės lygis – jaustis svarbiu – reikšmingu.

Pradinėse klasėse svarbiausia mokinių savybė – smalsumas. Augant vaikui smalsumas mažėja, todėl daug laiko skiriama klausinėjimui, atradimui, įgyvendinami įvairūs smalsumą skatinantys projektai. Penktoje klasėje yra smalsumo pamoka. Klausimai turi būti svarbiausiais ugdymo proceso varikliais. Jau artimoje aplinkoje vaikai mato nuolatines suaugusiųjų paieškas, atradimus. Izraelyje visi užsiėmę ką nors atrasti, užpatentuoti, tad tokioje aplinkoje auga vaikai – atradėjai. Todėl jau pradinėje mokykloje patys vaikai kuria savo aplinkas, edukacines priemones. Direktoriaus teigimu, mokytojai kas 7 metus turi laisvus asmeninio tobulėjimo ir mokymosi metus, kurių metu nedirba tiesioginio darbo.

Lankantis Haifos David Yelin pradinėje mokykloje mokyklos komanda supažindino su šioje ugdymo įstaigoje taikomais gabių ir talentingų mokinių ugdymo metodais, gabių vaikų atrankos sistema, vaikų ugdymo kokybei skirtas iniciatyvas. Mokykloje mokosi 500 mokinių, dirba 50 darbuotojų kolektyvas. Mokykloje – 19 klasių, 5 klasės skirtos apdovanotiems gabumais vaikams. Su gabiais mokiniais dirba specialiai tam ruošti mokytojai (papildomai mokęsi 3 metus). Norintys patekti į tokias klases mokiniai antroje klasėje laiko gebėjimų testą. Išlaikę atrankos testą, nuo trečios klasės gabūs vaikai mokosi kartu ir klasių niekas neišardo, jie toliau kartu mokosi kitoje mokykloje, užtikrinančioje jiems tęstinumą.

Gabūs mokiniai turi prastesnius socialinius įgūdžius, jie perfekcionistai, labai jautriai reaguoja susidūrus su nesėkme, dažnai jaučia tėvų spaudimą nuolat konkuruoti ir būti geriausiu. Tokioje situacijoje mokytojo pareiga – mažinti įtampą klasėje ir minimalizuoti tėvų spaudimą. Tokiems mokiniams komandinio darbo metodas yra pats sunkiausias, nes apdovanotiesiems nereikia bendradarbiavimo. Mokykloje rūpinamasi, kad visi būtų laimingi dirbdami kartu, kad mokėtų įsiklausyti ir girdėti vienas kitą. Didelį vaidmenį mokantis atlieka patarėjas – psichologas. Mokyklos mokytojai sprendžia apie programos įsisavinimą, apie projektų įgyvendinimą šalia programos.

Mokykloje įgyvendinama „Tobulumo programa“ – vaiko gebėjimų viršūnė, kurioje dalyvauja 15 proc. mokyklos mokinių. Programa skirta aukštesniųjų mąstymo gebėjimų ugdymui: analizei, klausimų formulavimui ir t.t. Gabūs mokiniai turi atlikti tam tikrus tiriamuosius darbus, kuriuos patys pristato. Jiems skiriamos 5 papildomos valandos per savaitę šalia pagrindinės programos pasirinktiems mokomiesiems dalykams gilintis. Išskirtinai gabūs mokosi papildomai 8 valandas per savaitę. Mokykloje labai svarbu aukštos motyvacijos palaikymas, tinkamo elgesio skatinimas. Su kiekvienu vaiku dirbama pagal jo lygį. Dažniausiai gabus mokinys pasižymi ypatinga valia ir nuoseklumu. Izraelyje yra 8,2 milijono gyventojų ir tik 7 mokyklos, kuriose mokosi gabūs vaikai. Mokiniai vertinami balais, tačiau visada pateikiamas raštiškas komentaras, kas ir už ką.

Leo Baeck edukaciniame centre, Leo Baeck gimnazijoje, pedagoginio departamento atstovė supažindino su specialiomis gabių ir talentingų vaikų ugdymo programomis. Šiame centre vyksta įvairios edukacinės veiklos nuo darželio. Šiame edukaciniame centre vykdomas gabių mokinių ugdymo tęstinumas. Apdovanoti gabumais mokiniai giliau mokosi 2 specializacijų, mokosi atskirose klasėse pagal atskirą programą. „Excellence“ lygio vaikai eina į specializuotas mokyklas vieną kartą per savaitę. Yra virtualūs kursai gabiems vaikams. Mokymosi paradigmą nusako patarlė: Peilis gali būti pagaląstas tik kitu peiliu. Mokytojas ir vaikas tolygiai kelia vienas kitam iššūkius, veikia kaip partneriai. Tą patį daro vaikai tarpusavyje. Gabiųjų klasės dalyvauja visose socialinėse mokyklos veiklose. Jie tik intelektualiai mokosi su sau lygiais. Dažniausiai taikomi ugdymo metodai gabiems vaikams – tyrinėjimas ir metodų metodas – klausimų uždavimas. Vaikai mokomi formuluoti klausimus, o ne atsakinėti į jau suformuluotus. Iššūkis mokytojams: patys turime kelti kuo daugiau klausimų bendraudami tarpusavyje, kad išmoktume taip mokyti mokinius.

Lankymasis Izraelyje, mokymai suteikė neįkainojamos patirties, įspūdžių, emocijų – visa tai praturtins ir mūsų, ir kolegų, su kuriais dalinsimės šia patirtimi, ugdymo procesą.

Jolanta Vengalienė, Kauno Dainavos progimnazija

Evelina Stankevičienė, Kauno mokykla – darželis „Šviesa“

Kaunas pilnas kultūros

Pagyvenusiu-zmoniu-menuo_plakatas_perziurai Spalis – Pagyvenusių žmonių mėnuo

2018-10-01

Šiai datai renginių nėra
Buvęs 1 iš 1 Kitas
Visi renginiai
 • Kontaktų paieška ir struktūra
  Kontaktų paieška ir struktūra
  Savivaldybės darbuotojų kontaktų paieška
 • Paslaugos
  Paslaugos
  Čia rasite savivaldybės teikiamas paslaugas
 • Transportas
  Transportas
  maršrutai, tvarkaraščiai, e. bilietas
 • Asmenų aptarnavimas
  Asmenų aptarnavimas
  Aptarnaujami padaliniai, paraiškų priėmimo informacija
 • Projektiniai pasiūlymai
  Projektiniai pasiūlymai
  Statinių projektų viešinimas
 • Kultūra ir turizmas
  Kultūra ir turizmas
  įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Verslas ir finansai
  Verslas ir finansai
  Lengvatos verslui, leidimai, finansai ir mokesčiai, parduodamas turtas
 • Korupcijos prevencija
  Korupcijos prevencija
  Antikorupcijos komisija, kontaktai
 • Urbanistika
  Urbanistika
  teritorijų planavimas ir statyba, žemės sklypai, reklama
 • Civilinė metrikacija
  Civilinė metrikacija
  Santuokos registracijos apžvalga, informacija jaunavedžiams
 • Švietimas
  Švietimas
  įstaigos, ugdymas, premijos
 • Seniūnijos
  Seniūnijos
  kontaktai, paslaugos, naujienos
 • Socialinė apsauga
  Socialinė apsauga
  paslaugos, parama, būstas
 • Aplinka
  Aplinka
  aplinkos apsauga, švara, dviračių takai, gyvūnai
 • Sveikata
  Sveikata
  įstaigos, slauga, sanitarija, teisės aktai
 • Sportas
  Sportas
  įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Jaunimas
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba, projektai, organizacijos
 • Investicijos
  Investicijos
  Investiciniai projektai, strateginiai dokumentai, ES finansuojami projektai
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinės organizacijos
 • Renovacija
  Renovacija
 • Gyvenamasis būstas
  Gyvenamas būstas
 • zalia_ikona_pabegeliai
  Pabėgėlių integracija
 • Civilinė sauga
  Civilinė sauga ir mobilizacija
 • zalia_ikona_paveldas
  Kultūros paveldas
 • Viešoji tvarka
  Viešoji tvarka
 • Teisės paslaugos
  Teisinė pagalba