Siunčiama nuotrauka

DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020 M. SPALIO 23 D. ĮSAKYMO NR. A-3409 „DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) PLITIMĄ MAŽINANČIŲ PRIEMONIŲ KAUNO KOLEGIJOJE NUSTATYMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdamas į Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos  Kauno departamento 2020 m. lapkričio 16 d. raštą Nr. (2-13 16.1.17 E)2-100991:

  1. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 23 d. įsakymą Nr. A-3409 „Dėl COVID-19 ligos (koronoviruso infekcijos) plitimą mažinančių priemonių Kauno kolegijoje nustatymo“.
  2. Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo informacijos apie jį gavimo dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Administracijos direktorius    Vilius Šiliauskas

Skip to content