Siunčiama nuotrauka

DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020 M. LAPKRIČIO 13 D. ĮSAKYMO NR. A-3663 „DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) PLITIMĄ MAŽINANČIŲ PRIEMONIŲ KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „MAŽYLIS“ „ŽIOGELIŲ“ GRUPĖJE NUSTATYMO“ PAKEITIMO

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdamas į Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2020 m. lapkričio 16 d. raštą Nr. SV-2-595:

  1. P a k e i č i u Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 13 d. įsakymą Nr. A-3663 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimą mažinančių priemonių Kauno lopšelio-darželio „Mažylis“ „Žiogelių“ grupėje nustatymo“ ir 1 punktą išdėstau taip:

„1. N u s t a t a u, kad Kauno lopšelio-darželio „Mažylis“ „Žiogelių“ grupėje ugdymo procesas įgyvendinamas nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu iki 2020 m. lapkričio 25 dienos.“

  1. 2. Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo informacijos apie jį gavimo dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorius      Vilius Šiliauskas

Skip to content