Siunčiama nuotrauka

DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020 M. LAPKRIČIO 12 D. ĮSAKYMO NR. A-3629 „DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) PLITIMĄ MAŽINANČIŲ PRIEMONIŲ KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „VARPELIS“ „KIŠKUČIŲ“ GRUPĖJE NUSTATYMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio
1 dalimi ir atsižvelgdamas į Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2020 m.
lapkričio 17 d. raštą Nr. SV-2-598 ir Kauno lopšelio-darželio „Varpelis“ 2020 m. lapkričio 18 d. raštą
Nr. S-139:
1. P r i p a ž į s t u netekusiu galios nuo 2020 m. lapkričio 20 d. Kauno
miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 12 d. įsakymą Nr. A-3629 „Dėl
COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimą mažinančių priemonių Kauno lopšelio-darželio
„Varpelis“ „Kiškučių“ grupėje nustatymo“.
2. Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo informacijos apie jį gavimo dienos gali būti
skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A,
Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorius     Vilius Šiliauskas

Skip to content