Siunčiama nuotrauka

DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020 M. LAPKRIČIO 10 D. ĮSAKYMO NR. A-3576 „DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) PLITIMĄ MAŽINANČIŲ PRIEMONIŲ KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽINGSNELIS“ GRUPĖJE „DRUGELIAI“ NUSTATYMO“ PAKEITIMO

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdamas į Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2020 m. lapkričio 16 d. raštą Nr. SV-2-594:

  1. P a k e i č i u Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 10 d. įsakymą Nr. A-3576 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimą mažinančių priemonių Kauno lopšelio-darželio „Žingsnelis“ grupėje „Drugeliai“ nustatymo“ ir 1 punktą išdėstau taip:

„1. N u s t a t a u, kad Kauno lopšelio-darželio „Žingsnelis“ grupėje „Drugeliai“ ugdymo procesas įgyvendinamas nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu iki 2020 m. lapkričio 19 dienos.“

  1. 2. Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo informacijos apie jį gavimo dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Administracijos direktorius                        Vilius Šiliauskas

Skip to content