Siunčiama nuotrauka

DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) PLITIMĄ MAŽINANČIŲ PRIEMONIŲ KAUNO TIRKILIŠKIŲ MOKYKLOJE-DARŽELYJE NUSTATYMO

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 25 straipsnio 3 dalimi, 26 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimo“ 4.2.1 papunkčiu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugpjūčio 17 d. sprendimo Nr. V-1839 „Dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ 3 punktu, siekdamas taikyti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimą mažinančias priemones Kauno Tirkiliškių mokykloje-darželyje ir atsižvelgdamas į Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamento 2020 m. spalio 20 d. raštą Nr. (2-13 16.17-E) 2-83245 ir Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2020 m. spalio 20 d. raštą Nr. SV-2-500:

  1. N u s t a t a u, kad iš dalies ribojama Kauno Tirkiliškių mokyklos-darželio veikla taip:

1.1. pagal pradinio ugdymo programą besimokantiems mokiniams ugdymo procesas įgyvendinamas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu;

1.2. neformalusis švietimas įgyvendinamas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu;

1.3. darželio ugdymo procesas tęsiamas įprastine tvarka.

  1. Į p a r e i g o j u Kauno Tirkiliškių mokyklos-darželio direktorę Gailutę Jonienę:

2.1. vykdyti visus Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamento nurodymus dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimą mažinančių priemonių taikymo Kauno Tirkiliškių mokykloje-darželyje;

2.2. bendrauti ir bendradarbiauti su Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro darbuotojais organizuojant COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo valdymą;

2.3. užtikrinti, kad Kauno Tirkiliškių mokyklos-darželio darbuotojai ir mokiniai, turėję sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) mokykloje-darželyje, operatyviai atliktų tyrimą COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti, taip pat užtikrinti, kad šie darbuotojai, kol gaus neigiamą tyrimo atsakymą, laikytųsi Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“;

2.4. užtikrinti Kauno Tirkiliškių mokyklos-darželio patalpų valymą ir dezinfekciją vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos pateiktomis rekomendacijomis dėl sveikatos priežiūros įstaigų patalpų ir ne sveikatos priežiūros įstaigų patalpų dezinfekcijos (kai galimas užteršimas SARS-CoV-2 virusu) bei rekomendacijomis dėl aplinkos valymo ir dezinfekcijos, esant nepalankiai COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) situacijai;

2.5 organizuoti ugdymo procesą nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. V-413 „Dėl 2019–2020 ir  2020–2021 mokslo metų pradinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“ 6 priedo 4 punktu;

2.6. teikti siūlymus Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriui dėl šio įsakymo pakeitimo arba pripažinimo netekusiu galios pasikeitus situacijai Kauno Tirkiliškių mokykloje-darželyje.

  1. Į p a r e i g o j u Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėją Oną Gucevičienę informuoti Kauno Tirkiliškių mokyklos-darželio direktorę Gailutę Jonienę apie šį įsakymą.
  2. Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo informacijos apie jį gavimo dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorius                                        Vilius Šiliauskas

Skip to content