Siunčiama nuotrauka

DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) PLITIMĄ MAŽINANČIŲ PRIEMONIŲ KAUNO ALEKSANDRO STULGINSKIO MOKYKLOJEDAUGIAFUNKCIAME CENTRE NUSTATYMO

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies
2 punktu, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės
įstatymo 25 straipsnio 3 dalimi, 26 straipsnio 3 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje
paskelbimo“ 2.2.9.1 papunkčiu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-2543
„Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ 3.1 papunkčiu,
siekdamas taikyti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimą mažinančias priemones Kauno
Aleksandro Stulginskio mokykloje-daugiafunkciame centre ir atsižvelgdamas į Kauno miesto
savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2020 m. lapkričio 9 d. raštą Nr. SV-2-562:
1. N u s t a t a u, kad ugdymo procesas įgyvendinamas nuotoliniu ugdymo proceso
organizavimo būdu Kauno Aleksandro Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro ,,Boružėlių“
grupėje iki 2020 m. lapkričio 16 d., o ,,Gandriukų“ grupėje – iki 2020 m. lapkričio 18 d.
2. Į p a r e i g o j u Kauno Aleksandro Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro
direktorę Astą Poželę:
2.1. vykdyti visus Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos
ministerijos Kauno departamento nurodymus dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimą
mažinančių priemonių taikymo Kauno Aleksandro Stulginskio mokykloje-daugiafunkciame centre;
2.2. bendrauti ir bendradarbiauti su Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos
biuro darbuotojais organizuojant COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo valdymą;
2.3. užtikrinti, kad Kauno Aleksandro Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro
darbuotojai ir vaikai, turėję sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija),
operatyviai atliktų tyrimą COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti, taip pat užtikrinti, kad
šie darbuotojai, kol gaus neigiamą tyrimo atsakymą, laikytųsi Asmenų, sergančių COVID-19 liga
(koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir
asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės
administracijos numatytose patalpose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
Elektroninio dokumento nuorašas
2
ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga
(koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir
asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės
administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“;
2.4. užtikrinti Kauno Aleksandro Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro patalpų
valymą ir dezinfekciją vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos
pateiktomis rekomendacijomis dėl sveikatos priežiūros įstaigų patalpų ir ne sveikatos priežiūros
įstaigų patalpų dezinfekcijos (kai galimas užteršimas SARS-CoV-2 virusu) bei rekomendacijomis
dėl aplinkos valymo ir dezinfekcijos, esant nepalankiai COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos)
situacijai;
2.5 organizuoti ugdymo procesą nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu,
vadovaujantis galiojančiais teisės aktais;
2.6. bendradarbiaujant su Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos
apsaugos ministerijos Kauno departamentu arba Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos
biuru teikti siūlymus Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriui dėl šio įsakymo
pakeitimo arba pripažinimo netekusiu galios pasikeitus situacijai Kauno Aleksandro Stulginskio
mokykloje-daugiafunkciame centre.
3. Į p a r e i g o j u Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėją
Oną Gucevičienę informuoti Kauno Aleksandro Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro
direktorę Astą Poželę apie šį įsakymą.
4. Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo informacijos apie jį gavimo dienos gali būti
skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A,
Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
Administracijos direktorius Vilius Šiliauskas

Skip to content