Siunčiama nuotrauka

Apdovanotas „Metų Švietėjas 2017“

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras tęsia gražią tradiciją, kasmet organizuodamas šventę „Metų švietėjas“, kurioje pagerbiami aktyvūs ir talentingi miesto švietimo įstaigų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai, mokytojai, pagalbos mokytojui specialistai, dosniai savo žiniomis ir profesine patirtimi besidalijantys su švietimo bendruomene. Kasmet įvertinama su kvalifikacijos centru bendradarbiavusių pedagogų praktikų švietėjiška, metodinė veikla, inovacijų skleidimas siekiant ugdymo kokybės. Apdovanojamas labiausiai tais metais nusipelnęs mokytojų mokytojas, kuriam suteikiamas „Metų Švietėjo“ titulas.

Simboliška, kad 15-tasis toks renginys, įvykęs 2018 m. vasario 6 d., skiriamas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti. Juk savo valstybės istoriją kuriame kiekvienas iš mūsų, o ypač – kūrybingi, novatoriški jaunosios kartos ugdytojai. Istoriją kuria ir anksčiau „Metų Švietėjomis“ nominuotos Regina Beinorienė, Nina Burygina, Jolanta Vengalienė, Larisa Gražienė, Lina Boguševičienė, Zita Nėnienė, Sigita Dijokienė, Lina Viršilienė, Erika Kubilienė, Jūratė Slavinienė, Rima Kalinauskienė, Lina Kostiukovienė, Edita Rabizaitė, Asta Tamušauskaitė bei daugelis kitų nuostabių Mokytojų, dar šia nominacija neapdovanotų.

Direktorė Rasa Bortkevičienė, sveikindama gausiai susirinkusius svečius, akcentavo, kad šis renginys – tai pagarbos ir pripažinimo šventė, kai galime padėkoti pačioms šviesiausioms ir kitiems šviečiančioms asmenybėms, kuriomis labai didžiuojamės. „Kasdieniais mažais darbais jie sėja vertingas – laisvės veikti ir atsakomybės už savo veiksmus, tautiškumo ir patriotiškumo, sąžiningumo ir dorumo, pasitikėjimo savo jėgomis ir tolerancijos kitam/kitoniškam, pagarbos esminėms vertybėms ir kūrybiško veiklumo – sėklas. Tegul visada jie – mūsų šviesiausi švietimo žmonės – turi motyvacijos ir energijos tai daryti“, – linkėjo  renginio šeimininkė.

Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo ir mokslo komiteto narė Aušra Papirtienė pasveikino šventės dalyvius, pasidžiaugė, kad valstybė vienu iš prioritetų įvardina švietimą, mokytojo profesijos prestižo kėlimą. Gerbiama Seimo narė Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktorei R. Bortkevičienei ir visai jos puikiai komandai įteikė Lietuvos Nepriklausomybės akto kopiją ir padėkos raštą „už ilgametį aktyvų darbą ir veiklą vardan kilnių švietimo tikslų, už neįkainojamą indėlį į Kauno švietimo bendruomenės klestėjimą, už bendrystę drauge kuriant ir stiprinant didžią mūsų Lietuvos valstybę“.

Buvo paskelbtas LR Švietimo ir mokslo ministrės Jurgitos Petrauskienės sveikinimas „Metų Švietėjo“ nominantams, šventės organizatoriams ir dalyviams. „Džiaugiuosi, turėdama galimybę pasveikinti mokytojų mokytojus. Jūs ne tik ugdote jaunąją kartą, bet ir padedate augti savo kolegoms. <…> Stipri ta mokykla, kurios mokytojai dirba kaip komanda. Stipri ta švietimo sistema, kurioje mokytojai bendradarbiauja siekdami vieno tikslo – gero išsilavinimo kiekvienam. Tad ačiū jums, kad skiriate savo laiką ir padedate kolegoms tobulėti, atrasti naujus ugdymo metodus, skatinate švietimo inovacijas, būtinas XXI amžiaus mokykloje. Ačiū visiems, nešantiems šviesą ir padedantiems žmonėms mokytis visą gyvenimą“, – rašoma ministrės sveikinimo laiške.

Renginyje dalyvavo ir susirinkusiuosius sveikino LR Švietimo ir mokslo ministerijos Regioninės politikos analizės skyriaus vyriausioji specialistė Alma Valevičiūtė, Kauno miesto savivaldybės Švietimo ir kultūros komiteto pirmininkė doc. Ina Pukelytė, Kauno miesto mero patarėja Orinta Leiputė, Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja dr. Nijolė Putrienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja dr. Ona Visockienė, kiti garbūs svečiai.

Šventės metu buvo pranešta apie Kauno pedagogų kvalifikacijos centro suburto „Metų švietėjų klubo“ narių iniciatyvą – Valstybės atkūrimo šimtmečio proga Kauno miesto pedagogams padovanoti šimtą nemokamų kvalifikacijos tobulinimo renginių. Žinia apie šią vertingą dovaną labai pradžiugino susirinkusiuosius.

Iškilmingai paskelbta, kad nominacija „Metų švietėjas 2017“ skiriama Renatai Dudzinskienei, Kauno Prano Mašioto pradinės mokyklos specialiajai pedagogei metodininkei, kurią nuoširdžiai pasveikino ir apdovanojimą bei padėkos raštą įteikė Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktorė Rasa Bortkevičienė.

Renata Dudzinskienė – pedagogė, atliekanti švietėjišką misiją, glaudžiai bendradarbiaujanti su pedagogų kvalifikacijos centru, yra žinoma ne tik Kaune, bet ir Lietuvoje. Renata – švietimo ekspertė-konsultantė, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros mokyklų veiklos kokybės išorės vertintoja, studentų pedagoginės praktikos vadovė.  Nominuotoji pedagogė 2017 m. parengė 3 kvalifikacijos tobulinimo programas Kauno miesto mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams, mokymų metodinę medžiagą ir vedė 9 seminarus Kauno miesto pedagogams gabių mokinių ugdymo, ugdymo individualizavimo ir diferencijavimo, patirtinio ugdymo(si), aukštesniųjų mąstymo gebėjimų ugdymo, mąstymo strategijų parinkimo mokinių pasiekimų gerinimui temomis. Skaitė paskaitą tėvams apie vaiko mokymosi stiliaus atpažinimą ir pagalbą mokantis, sulaukusią didelio klausytojų susidomėjimo. Parengė 3 naujas mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo programas 2018-iems metams pagal du nacionalinius prioritetus. R.Dudzinskienė aktyviai dalyvauja projektinėje veikloje: yra ES projekto „Specialiųjų poreikių asmenų ugdymo(si) formų plėtra“ metodinio leidinio „Mokomės kartu“ (metodinės rekomendacijos mokytojams ir švietimo pagalbos tiekėjams) metodinė konsultantė; dalyvauja nacionalinio psichoaktyvių medžiagų vartojimo projekto prevencijos programoje „Gyvai“, skirtoje mokiniams ir jų tėvams; drauge su Kauno mokslo ir technologijų parko tarptautinių projektų komanda, Švedijos Upsalos universiteto, Lietuvos specialiųjų pedagogų atstovais 2017 m. dalyvavo Tarptautinio projekto „DIGICOM (Skaitmeninės technologijos mokytojams)“ – vizite Atėnuose, kur susipažino su naujoves švietime diegiančiais inovatoriais. Tarptautinių projektų „ENABLE“ ir „Erasmus+“ konferencijoje mokytojams „Ateities mokykla“ Renata buvo pagrindinė pranešėja. Dalyvauja programoje „Mokomės sėkmei“. Taip pat veda mokymus programos „Renkuosi mokyti“ dalyvių grupėms, skaito pranešimus respublikinėse teorinėse-praktinėse konferencijose. Konsultuoja mokytojus, mokinių tėvus dėl specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo kokybės ir jos vertinimo; ugdymo diferencijavimo, individualizavimo, personalizavimo. Renata yra leidinio „Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių, ugdymo turinio individualizavimas: rekomendacijos mokytojams, ugdantiems skirtingų poreikių ir gebėjimų mokinius“ bendraautorė. Savo kvalifikaciją tobulina Šveicarijoje, Čekijoje, Olandijoje, Danijoje, Didžiojoje Britanijoje, Graikijoje, Lenkijoje. Įgytas žinias aktyviai taiko profesinėje veikloje. Tai kompetentinga, motyvuojanti, mokanti sudominti lektorė, noriai besidalinanti savo kompetencijomis ir patirtimi su šalies ir užsienio pedagogais.

„Metų Švietėjo 2017“ nominaciją pelniusi Renata Dudzinskienė nuoširdžiai padėkojo Kauno pedagogų kvalifikacijos centro vadovei ir visam kolektyvui už tai, kad jos veikla buvo pastebėta ir įvertinta, už sudarytas puikias sąlygas skleisti pažangią patirtį. Nuoširdžią padėką taip pat išreiškė Prano Mašioto pradinės mokyklos direktorei Aušrai Burbienei.

Nominantę pasveikino ir dovanas įteikė LR Seimo narė Aušra Papirtienė, Kauno miesto savivaldybės atstovai, AB „Swedbank“ Pietų Lietuvos filialo valdytojo pavaduotoja Alina Senkuvienė, VDU Edukologijos instituto direktorė dr. Lina Kaminskienė. Visi šventės dalyviai taip pat  negailėjo šiltų plojimų.

Šių metų aktyviausi pedagogai buvo apdovanoti Kauno valstybinės filharmonijos bilietais į koncertus.

Kvalifikacijos centro direktorė R. Bortkevičienė padėkos raštais už švietėjišką misiją, nuolatinę inovacijų paiešką, prasmingą veiklą plėtojant pedagogų kompetencijas 2017 metais apdovanojo Eglę Gudelienę, Kauno lopšelio-darželio „Vaikystė“ psichologę, Ritą Pūtvienę, Kauno sanatorinio lopšelio-darželio „Pienė“ priešmokyklinio ugdymo pedagogę ekspertę, Editą Rabizaitę, Kauno Kazio Griniaus progimnazijos direktoriaus pavaduotoją ugdymui ir anglų kalbos mokytoją metodininkę, Filomeną Beleškevičienę, Kauno šv. Kazimiero progimnazijos direktoriaus pavaduotoją ugdymui ir kūno kultūros mokytoją ekspertę, Iriną Jermoškiną, Kauno Dainavos progimnazijos ir „Aušros“ gimnazijos rusų kalbos mokytoją metodininkę ir anglų kalbos vyresniąją mokytoją, Domą Boguševičių, Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos istorijos mokytoją ekspertą, Laimutę Nakutienę, Kauno jaunųjų turistų centro direktoriaus pavaduotoją ugdymui.

Padėkos raštai už bendradarbiavimą buvo įteikti Kauno pedagogų kvalifikacijos centro socialinių partnerių atstovams: Justinui Krėpštai, Kauno valstybinės filharmonijos vadovui; Sauliui Drasučiui, AB „Swedbank“ Pietų Lietuvos filialo valdytojui ir jo pavaduotojai Alinai Senkuvienei; Kauno apygardos prokuratūros darbuotojams: Dariui Valkavičiui, vyriausiajam prokurorui, Daivai Brudnienei, Kauno apylinkės prokuratūros vyriausiajai prokurorei; Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato darbuotojams: Dariui Žukauskui, komisariato viršininkui, Remigijui Stukui, Viešosios tvarkos valdybos viršininkui, Joanai Gudelytei, Prevencijos skyriaus viršininkei; Sigitai Šimkienei, Kauno m. savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorei; Anželikai Dautartei ir Algirdui Gavenauskui, Aleksandro Stulginskio universiteto Miškų ir ekologijos fakulteto Aplinkos ir ekologijos instituto docentams, mokslų daktarams; Linai Kaminskienei, Vytauto Didžiojo universiteto Edukologijos instituto direktorei, mokslų daktarei.

Šventės dalyviams Kauno pedagogų kvalifikacijos centras padovanojo merginų ansamblio „The Ditties“ koncertą, visus užbūrusį svingo muzikos magija. Renginį vedė aktorius Gintaras Mikalauskas.

Kaunas pilnas kultūros

coveris Kaunas švenčia Vasario 16-ąją!

2019-02-15

AFI XXI moksleivių chorų festivalis „Vilties daina“

2019-02-16

Šiai datai renginių nėra
Buvęs 1 iš 1 Kitas
Visi renginiai
 • Kontaktų paieška ir struktūra
  Kontaktų paieška ir struktūra
  Savivaldybės darbuotojų kontaktų paieška
 • Paslaugos
  Paslaugos
  Čia rasite savivaldybės teikiamas paslaugas
 • Transportas
  Transportas
  maršrutai, tvarkaraščiai, e. bilietas
 • Asmenų aptarnavimas
  Asmenų aptarnavimas
  Aptarnaujami padaliniai, paraiškų priėmimo informacija
 • Projektiniai pasiūlymai
  Projektiniai pasiūlymai
  Statinių projektų viešinimas
 • Kultūra ir turizmas
  Kultūra ir turizmas
  įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Verslas ir finansai
  Verslas ir finansai
  Lengvatos verslui, leidimai, finansai ir mokesčiai, parduodamas turtas
 • Korupcijos prevencija
  Korupcijos prevencija
  Antikorupcijos komisija, kontaktai
 • Urbanistika
  Urbanistika
  teritorijų planavimas ir statyba, žemės sklypai, reklama
 • Civilinė metrikacija
  Civilinė metrikacija
  Santuokos registracijos apžvalga, informacija jaunavedžiams
 • Švietimas
  Švietimas
  įstaigos, ugdymas, premijos
 • Seniūnijos
  Seniūnijos
  kontaktai, paslaugos, naujienos
 • Socialinė apsauga
  Socialinė apsauga
  paslaugos, parama, būstas
 • Aplinka
  Aplinka
  aplinkos apsauga, švara, dviračių takai, gyvūnai
 • Sveikata
  Sveikata
  įstaigos, slauga, sanitarija, teisės aktai
 • Sportas
  Sportas
  įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Jaunimas
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba, projektai, organizacijos
 • Investicijos
  Investicijos
  Investiciniai projektai, strateginiai dokumentai, ES finansuojami projektai
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinės organizacijos
 • Renovacija
  Renovacija
 • Gyvenamasis būstas
  Gyvenamas būstas
 • zalia_ikona_pabegeliai
  Pabėgėlių integracija
 • Civilinė sauga
  Civilinė sauga ir mobilizacija
 • zalia_ikona_paveldas
  Kultūros paveldas
 • Viešoji tvarka
  Viešoji tvarka
 • Teisės paslaugos
  Teisinė pagalba