KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS „REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“

Informuojame, kad yra paskelbtas papildomas KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS KAUNO MIESTO SAVIVALDYBEI PAGAL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2017–2019 VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2.3 PRIEMONĘ „REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ Dainavos seniūnijoje, parengtas vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. A1-259 (toliau – Aprašas) ir Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Kauno miesto savivaldybėje tvarkos aprašu, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. A-1895.

 

Atsižvelgiant į Aprašo 5 p. prašome šia informacija pasidalinti seniūnijos interneto svetainėje bei informuoti visas Dainavos seniūnijoje veikiančias bendruomenines organizacijas, religines bendruomenes ir kitas nevyriausybines organizacijas (Aprašo 4 punktas).

 

Galutinis paraiškų pateikimo terminas Kauno miesto savivaldybei yra 2019 m. spalio 17 d. 17 val.

 

Kvietimo tekstą prisegame prie laiško. Taip pat ši informacija yra pasiekiama oficialiame tinklalapyje kaunas.lt (nuoroda: http://www.kaunas.lt/nevyriausybines-organizacijos/programa-remti-bendruomenine-veikla-savivaldybese/ ).

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS KAUNO MIESTO SAVIVALDYBEI PAGAL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2017–2019 VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2.3 PRIEMONĘ „REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“

(Dainavos seniūnija)

Eil. Nr. Sąlygos Aprašymas
1. Priemonės tikslas Priemone siekiama skatinti gyvenamųjų vietovių bendruomenių savarankiškumą tenkinant socialinius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti jų narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms, religinėms, kitoms nevyriausybinėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių (gyventojų) viešųjų poreikių tenkinimo
2. Tinkamos veiklos

2.1. Prioritetinių vykdytinų ir finansuotinų veiklų, patvirtintų Dainavos seniūnijos išplėstinėje seniūnaičių sueigoje, sąrašas:

2.1.1. socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams (gyventojams) ir (ar) jų grupėms (labdaros ir paramos akcijų organizavimas, sukakusių senatvės pensijos amžių, nustatytą Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje, vienišų asmenų, kuriems reikalinga pagalba, lankymas, pagalbos nuo priklausomybių ar kitų socialinių problemų kenčiantiems asmenims bei jų artimiesiems grupių organizavimas, renginių ir kitų priemonių, skatinančių socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir jų grupių įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą, organizavimas);

2.1.2. vaikų ir jaunų žmonių (14-29 metų) laisvalaikio užimtumas (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą);

2.1.3. kultūrinė ir švietėjiška veikla (priemonių, skatinančių kūrybiškumą, saviraišką ir vietos gyventojų išprusimą, organizavimas, gyvenamosios vietovės bendruomenei telkti ir jos tapatybei reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos);

2.1.4. sporto ir sveikatinimo veikla (sportuojančių gyvenamosios vietovės bendruomenės narių telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas);

2.1.5. bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla (pilietinių iniciatyvų (bendruomenės forumų), skatinančių vietos gyventojus kelti ir spręsti vietos bendruomenei svarbius klausimus, bendruomenines organizacijas ir vietos valdžios institucijas bendradarbiauti, organizavimas ir savanoriškos veiklos organizavimas);

2.1.6. bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams) (ne daugiau kaip 20 proc. ilgalaikiam materialiniam turtui įsigyti nuo projektui įgyvendinti skirtos sumos).

2.2. Visos projekto vykdytojo įgyvendinamos veiklos turi būti vykdomos tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

3. Finansavimo sąlygos

3.1. Finansuojami 2019 m. vykdomi projektai. Vėliausia galima projekto įgyvendinimo pabaiga – 2019 m. gruodžio 31 d.

3.2. Didžiausia galima vienam projektui skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 25 527,88 eurai.

4. Reikalavimai pareiškėjui ir partneriui (partneriams)

4.1. Projektų paraiškas gali teikti Dainavos seniūnijos teritorijoje veiklą vykdanti bendruomeninė organizacija, religinė bendruomenė ir bendrija, nevyriausybinė organizacija.

4.2. Pareiškėjas turi būti tiesiogiai atsakingas už projekto parengimą ir valdymą ir negali būti tarpininku.

4.3 Pareiškėjas nėra pateikęs kitų paraiškų finansuoti veiklas, kurios yra to paties projekto dalys, pagal kitas finansavimo programas.

4.4. Finansavimas pareiškėjui negali būti skiriamas, jeigu:

4.4.1. pareiškėjas yra bankrutavęs, bankrutuojantis, likviduojamas ar laikinai sustabdęs veiklą;

4.4.2. pareiškėjas paraiškoje arba jos prieduose pateikė klaidinančią informaciją;

4.4.3. yra įsiteisėjęs teismo sprendimas dėl pareiškėjo kitos sutarties dėl paramos skyrimo iš Europos Sąjungos, Europos ekonominei erdvei priklausančių Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių arba Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų pažeidimo;

4.4.4. pareiškėjas bandė gauti konfidencialios informacijos arba daryti įtaką Savivaldybės atstovams ir (ar) išplėstinių seniūnaičių sueigų nariams paraiškų vertinimo ir atrankos procesų metu.

4.5. Pareiškėjas paraišką gali teikti individualiai arba su projekto partneriu (-iais), su kuriuo (-iais) turi būti pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas / sutartis.

4.6. Projekto partneriu (-iais) gali būti nevyriausybinės organizacijos (įskaitant religines bendruomenes ir bendrijas). Projekto partneriu (-iais) negali būti asmuo (asmenys), jei jis (jie) atitinka 4.4 papunktyje nurodytus kriterijus.

4.7. Projekto partnerių skaičius nėra ribojamas, tačiau pareiškėjas, kviesdamas projekto partnerius veikti kartu, privalo įvertinti projekto partnerio būtinumą ir su tuo susijusius valdymo sunkumus.

4.8. Ir pareiškėjo, ir projekto partnerio (-ių) patiriamų projekto įgyvendinimo išlaidų tinkamumui finansuoti taikomi tokie patys reikalavimai.

5. Paraiškos ir jos pateikimo reikalavimai

5.1. Siekdamas gauti finansavimą, pareiškėjas turi kompiuteriu, lietuvių kalba užpildyti nustatytos formos paraišką. Paraiška turi būti pasirašyta pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu. Pareiškėjas atsako už paraiškoje nurodytų duomenų teisingumą.

5.2. Kartu su paraiška pateikiami šie dokumentai:

5.2.1. pareiškėjo steigimo dokumentai (nuostatų, įstatų, steigimo sutarties ir kt. kopija) (religinės bendruomenės ir bendrijos gali pateikti Kanonų teisės kodekso ištrauką, kurioje būtų nurodyta, kad jos gali verstis atitinkama veikla) (privaloma pateikti);

5.2.2. pareiškėjo vykdytos vienų pastarųjų kalendorinių metų veiklos ataskaitos, jeigu ši ataskaita nepateikta Juridinių asmenų registrui (privaloma pateikti);

5.2.3. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašyta deklaracija (privaloma pateikti);

5.2.4. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu, originalas ar tinkamai patvirtinta jo kopija (privaloma pateikti, jeigu yra);

5.2.5. jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais) – bendradarbiavimo susitarimo / sutarties kopija (privaloma pateikti, jei yra partneris (-iai));

5.2.6. jeigu į projekto veiklas bus įtraukiami savanoriai, – laisvos formos pažymos apie planuojamą įtraukti savanorių skaičių ir asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytą pasižadėjimą atsiskaitant už projekto veiklų įgyvendinimą pateikti savanorių, dalyvavusių įgyvendinant projekto veiklas, skaičių, nurodant savanoriavimo laikotarpį ir įgyvendintas veiklas (privaloma pateikti, jeigu yra savanoriai);

5.2.7. pagrindinio (-ių) projekto vykdytojo (-ų) kvalifikaciją, patirtį ir gebėjimus įgyvendinti planuojamą projektą patvirtinančių dokumentų (pvz.: gyvenimo aprašymo, mokslo baigimo diplomų, pažymėjimų) kopijos (neprivaloma pateikti);

5.2.8. kiti pareiškėjo pageidavimu pateikiami dokumentai.

5.3. Pateikiamas vienas Paraiškos ir paraiškos dokumentų originalas:

5.3.1. užpildytas paraiškos ir paraiškos dokumentų originalas turi būti siunčiami paštu arba pristatomi į vietą adresu: Kauno miesto savivaldybės administracijos Klientų aptarnavimo skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyris, Laisvės al. 96 (6 darbo vieta), užklijuotame voke (pakete), ant kurio turi būti užrašas „Paraiška“, Programos pavadinimas „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“, nurodytas seniūnijos pavadinimas, kuriai teikiama paraiška, pareiškėjo pavadinimas ir adresas;

5.3.2. Paraiška ir jos priedai turi būti užpildyti kompiuteriu, lietuvių kalba, atspausdinti ir kartu su pridedamais dokumentais susegti į lengvai išardomus segtuvus. Paraiškos dokumentai negali būti įrišti spiraliniu ar terminiu būdu, įdėti į įmautes. Visi paraiškos ir pridedamų dokumentų lapai turi būti sunumeruoti eilės tvarka. Ranka užpildytos paraiškos nebus priimamos.

5.4. Galutinis paraiškų pateikimo terminas Kauno miesto savivaldybei yra 2019 m. spalio 17 d. 17 val.

5.5. Pareiškėjas konkursui gali teikti tik vieną paraišką.

5.6. Laiku pateiktos paraiškos yra registruojamos. Po nustatyto termino pateiktos paraiškos nenagrinėjamos.

6. Tinkamos išlaidos

6.1.   Tinkamomis finansuoti išlaidomis gali būti pripažįstamos tik tos išlaidos, kurios yra:

6.1.1.  tiesiogiai susijusios su projekte suplanuotomis ir įgyvendinamomis veiklomis ir nurodytos projekto biudžete;

6.1.2.  faktiškai patirtos išlaidos ne ankščiau kaip nuo Sutarties su Savivaldybės administracija pasirašymo dienos iki einamųjų metų gruodžio 31 d., nustatomos ir patikrinamos, taip pat pagrįstos jas įrodančiais dokumentais, atitinkančiais Lietuvos Respublikos teisės aktus ir projekto įgyvendinimo sutartį;

6.1.3. būtinos projektui įgyvendinti, atitinkančios realias rinkos kainas, panaudojamos tik siekiant projekto tikslų, laikantis ekonomiškumo, taupumo, efektyvumo principų.

6.2. Finansuojant projektus, tinkamomis išlaidomis laikomos:

6.2.1. projekto administravimo išlaidos (ne daugiau kaip 30 proc. projektui įgyvendinti  skirtų lėšų):

6.2.1.1. projekto vadovo darbo užmokestis, įskaitant gyventojų pajamų ir socialinio draudimo įmokas bei įmokas į Garantinį fondą;

6.2.1.2. asmens, tvarkančio buhalterinę apskaitą, darbo užmokestis, įskaitant gyventojų pajamų ir socialinio draudimo įmokas bei įmokas į Garantinį fondą (kai paslauga nėra perkama iš buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios įmonės (įstaigos) ar buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens);

6.2.1.3. atlyginimas už buhalterinės apskaitos paslaugas (kai paslauga perkama iš buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios įmonės (įstaigos) ar buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens);

6.2.1.4. ryšių paslaugų (interneto, fiksuoto ir (ar) mobiliojo ryšio (neviršijant 15 Eur vienam projekto vadovui, vykdytojui ar už buhalterinę apskaitą atsakingam asmeniui per mėnesį), pašto išlaidos;

6.2.1.5. patalpų projektui vykdyti nuoma ir (ar) komunalinių paslaugų išlaidos (šildymo, elektros energijos tiekimo, vandentiekio, nuotekų šalinimo paslaugoms apmokėti).

6.2.2. projekto įgyvendinimo išlaidos:

6.2.2.1. projekto vykdytojo (-ų) darbo užmokestis, įskaitant gyventojų pajamų ir socialinio draudimo įmokas bei įmokas į Garantinį fondą;

6.2.2.2 komandiruočių (išskyrus tarptautines) išlaidos (kelionių bilietai, apgyvendinimas, dienpinigiai ir kt.) projekto vadovui, vykdytojui (-ams) ir (ar) už buhalterinę apskaitą atsakingam asmeniui;

6.2.2.3. transporto išlaikymo išlaidos (pvz. degalai);

6.2.2.4. išlaidos projektui įgyvendinti reikalingoms paslaugoms, teikiamoms pagal atlygintinų paslaugų sutartis ar autorines sutartis (ne daugiau kaip 25 Eur už 1 val.);

6.2.2.5. tiesiogiai susijusioms su projekto įgyvendinama veikla reikalingoms prekėms įsigyti;

6.2.2.6. išlaidos savanoriškai veiklai organizuoti Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatyme nustatyta tvarka;

6.2.2.7. išlaidos projekto sklaidos ir viešinimo priemonėms ir paslaugoms įsigyti;

6.2.2.8. maitinimo paslaugų išlaidos (ne daugiau 8 Eur 1 asmeniui per dieną);

6.2.2.9. transporto paslaugų išlaidos (pvz.: kelionės bilietams, nuomai ir kt.);

6.2.2.10. bankų, kitų kredito ar mokėjimo įstaigų suteiktų paslaugų už lėšų pervedimą mokesčiai;

6.2.2.11. ilgalaikiam turtui, kurio vertė 500 eurų ir didesnė, kaip tai reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarimas Nr. 564 „Dėl Minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams sąrašo patvirtinimo“, įsigyti, kai projekte numatyta vykdyti Kvietimo 2.1.6. papunktyje nurodytą veiklą. Išlaidos, skirtos ilgalaikiam turtui įsigyti, gali sudaryti ne daugiau kaip 20 proc. nuo projektui įgyvendinti skirtų lėšų;

6.2.2.12. išlaidos kitoms paslaugoms, kurios yra būtinos siekiant įgyvendinti numatytas veiklas, bet nepriskiriamos prie 6.2.2.4, 6.2.2.7 6.2.2.8, 6.2.2.9 papunkčiuose išvardintų paslaugų rūšių.

7. Netinkamos išlaidos

7.1. Lėšos negali būti naudojamos:

7.1.1. įsiskolinimams dengti;

7.1.2. investiciniams projektams rengti ir įgyvendinti;

7.1.3. Priemonės įgyvendinimo išlaidoms, finansuojamoms iš kitų finansavimo šaltinių, apmokėti;

7.1.4. kelionėms į užsienį;

7.2. veikloms, kurios:

7.2.1. kelia grėsmę žmonių sveikatai, garbei ir orumui, viešajai tvarkai;

7.2.2. bet kokiomis formomis, metodais ir būdais išreiškia nepagarbą tautiniams Lietuvos valstybės simboliams;

7.2.3. bet kokiomis formomis, metodais ir būdais populiarina smurtą, prievartą, neapykantą;

7.2.4. bet kokiomis formomis, metodais ir būdais pažeidžia Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus ir kitus teisės aktus.

8. Projektų atranka ir vertinimo kriterijai

8.1. Paraiškos pradedamos vertinti pasibaigus paraiškų priėmimo terminui, kai užregistruojamos visos laiku pateiktos paraiškos. Paraiškų vertinimą organizuoja Kauno miesto savivaldybės administracijos Plėtros programų ir investicijų skyrius kartu su Kauno miesto savivaldybės administracijos seniūnijomis bei atitinkamos seniūnijos išplėstinėmis seniūnaičių sueigomis.

8.2. Projektų vertinimo ir atrankos procesas vykdomas vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017−2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Kauno miesto savivaldybėje Tvarkos aprašu, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės direktoriaus 2019 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. T-1895 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017−2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Kauno miesto savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“.

9. Aktualūs dokumentai

9.1. Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017−2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Kauno miesto savivaldybėje tvarkos aprašu, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės direktoriaus 2019 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. T-1895 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017−2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Kauno miesto savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“;

9.2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 25 d. įsakymas A1-259 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo patvirtinimo“;

9.3. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 11 d. sprendimas Nr. T- 438 „Dėl Kauno miesto savivaldybės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo“;

10. Informacijos teikimas

10.1. Informaciją teikia Plėtros programų ir investicijų skyriaus specialistė Greta Jorudaitė, el. p. greta.jorudaite@kaunas.lt, tel. (8 37) 42 29 14;

10.2. Visa su finansavimo programa susijusi informacija skelbiama tinklalapyje kaunas.lt, seniūnijos internetinėje svetainėje ir (arba) skelbimų lentose.

 

 

 

Skip to content